Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Mae’n bwysig iawn i ni eich bod yn gallu newid eich cynlluniau teithio’n rhwydd dan yr amgylchiadau eithafol hyn.

Ad-daliadau am docynnau a gafodd eu prynu ar gyfer 23-27ain Rhagfyr

Tocynnau Ymlaen Llaw

Bydd cwsmeriaid a oedd wedi prynu tocynnau Ymlaen Llaw ar ôl 24 Tachwedd 2020 i deithio rhwng 23 a 27 Rhagfyr 2020 yn gallu newid eu taith i deithio rywbryd eto am ddim neu gael ad-daliad am eu tocynnau.

Os bydd cwsmeriaid eisiau newid eu taith
Os ydych chi eisiau newid eich taith tocyn Ymlaen Llaw, rhaid i chi adael yr un orsaf a chyrraedd yr un orsaf â’r daith wreiddiol.

 • Bydd yn rhaid i gwsmeriaid dalu unrhyw wahaniaeth yn y pris.
 • Rhaid i gwsmeriaid newid eu taith cyn amser y daith wreiddiol, neu bydd unrhyw newidiadau a wneir i docynnau Ymlaen Llaw ar ôl i’r gwasanaeth hwnnw adael yn annilys.

Os bydd cwsmeriaid eisiau ad-daliad
Os oedd cwsmeriaid wedi prynu unrhyw docynnau Ymlaen Llaw, Unrhyw Bryd, Cyfnodau Tawelach a Chyfnodau Tawelach Fyth ar neu ar ôl 24 Tachwedd 2020 i deithio rhwng 23 a 27 Rhagfyr 2020, mae ganddynt hawl i gael ad-daliad am eu tocyn(nau) am ddim

 • Rhaid i’r sawl a oedd wedi gwerthu'r tocyn i chi yn y lle cyntaf brosesu’r ad-daliad, felly dim ond os oeddech chi wedi prynu tocynnau ar ein ap, ar ein gwefan neu yn un o’n gorsafoedd gallwn ni roi ad-daliad i chi.
 • Bydd yr ad-daliadau’n cael eu talu drwy ddefnyddio’r un dull roeddech chi wedi’i ddefnyddio i brynu’r tocyn yn y lle cyntaf.

 

Ers 23 Mawrth 2020, rydym wedi gwneud nifer o newidiadau dros dro ar gyfer y rhai y mae eu cynlluniau teithio’n newid yn annisgwyl oherwydd y Coronafeirws. Rydym wedi gwneud y canlynol:

 • Hepgor y ffi weinyddol o £10 i newid eich taith.

 • Ad-daliad llawn heb ffi weinyddol ar docynnau Cyfnodau Tawelach, Cyfnodau Tawelach Byth, Unrhyw Dro ac Ymlaen Llaw.

 • Ymestyn y cyfnod y cewch wneud cais am ad-daliad o 28 diwrnod i 56 diwrnod.

 

Gan fod y rhan fwyaf o’n gwasanaethau'n rhedeg eto a’r ad-daliadau yn ymwneud â’r cyfyngiadau symud wedi’u prosesu, mae'r newidiadau dros dro hyn yn dod i ben.

Hyd at 6ed Medi 2020:

 • Does dim modd cael ad-daliad ar gyfer tocynnau Ymlaen llaw (oni bai fod rhywbeth yn tarfu ar y daith a archebwyd sy’n golygu nad ydych yn teithio), ond gallwch newid eich taith.

 • Os oes gennych docyn Cyfnodau Tawelach, Cyfnodau Tawelach Byth neu Unrhyw Dro, gallwch gael ad-daliad llawn heb unrhyw ffi weinyddol.
 • Os oes gennych chi Docyn Tymor sydd heb ddod i ben, gallwch wneud cais am ad-daliad. Byddwn yn cyfrifo'r swm i’w ad-dalu yn ôl y gwerth sydd ar ôl ar eich tocyn. Gellir ôl-ddyddio’r ad-daliad hwn hyd at 56 diwrnod o’r adeg y’i cyflwynir i’r dyddiad diwethaf y'i defnyddiwyd os nad oeddech chi’n gallu teithio.
 • Cewch wneud cais am ad-daliad o 56 diwrnod ar ôl y dyddiad y daw eich tocyn i ben.

 

O 7fed Medi 2020:

 • Does dim modd cael ad-daliad ar gyfer tocynnau Ymlaen llaw (oni bai fod rhywbeth yn tarfu ar y daith a archebwyd sy’n golygu nad ydych yn teithio), ond gallwch newid eich taith.
 • Os oes gennych docyn Cyfnodau Tawelach, Cyfnodau Tawelach Byth neu Unrhyw Dro, gallwch wneud cais am ad-daliad ar docyn heb ei ddefnyddio. Efallai y bydd angen talu ffi weinyddol.
 • Os oes gennych chi Docyn Tymor sydd heb ddod i ben, gallwch wneud cais am ad-daliad. Byddwn yn cyfrifo'r swm i’w ad-dalu yn ôl y gwerth sydd ar ôl ar eich tocyn. Does dim modd ôl-ddyddio’r ad-daliad hwn.
 • Bydd y cyfnod lle gallwch wneud cais am ad-daliad yn cael ei ostwng o 56 diwrnod i 28 diwrnod ar ôl y dyddiad y daw eich tocyn i ben.

Er mwyn helpu ein cwsmeriaid i gadw pellter cymdeithasol, rydym wedi rhoi systemau ar waith i chi gael gwneud cais am ad-daliadau o bell, i leihau cyswllt rhwng teithwyr a staff, a chadw pawb yn fwy diogel.

Peidiwch â mynd i’n swyddfeydd tocynnau ar hyn o bryd i wneud cais am ad-daliad.

Ar hyn o bryd, mae’n cymryd 30 diwrnod ar gyfartaledd i brosesu ad-daliadau - diweddarwyd ddiwethaf 17 Awst 2020.

 

TOCYNNAU UNFFORDD, DWYFFORDD AC YMLAEN LLAW:

  Prynwyd o TrC Ar-lein Prynwyd drwy Orsaf neu Beiriant Gwerthu Tocynnau TrC

Rydw i eisiau canslo fy nhaith a chael ad-daliad:

 

Sylwer:
codir ffi
weinyddol
arnoch o
7fed Medi

 1. Fy Nghyfrif
 2. Gweld eich archebion
 3. Canslo

Os oeddech chi wedi prynu’r tocynnau ar-lein a’ch bod eisoes wedi’u casglu. Anfonwch neges e-bost gyda llun o’r tocynnau wedi’u torri yn eu hanner i:

returnedtickets.tfw@trainsfares.co.uk

Os oeddech chi wedi prynu eich tocyn mewn gorsaf neu drwy Beiriant Gwerthu Tocynnau a'ch bod eisiau gwneud cais am ad-daliad, postiwch eich tocyn i:

Cais am Ad-daliad
Rhadbost 
CYSYLLTIADAU CWSMERIAID RHEILFFYRDD TRC

gyda eich enw a cyfeiriad. Peidiwch mynd i swyddfa prynu tocynnau ystod y cyfnod yma.

Rydw i eisiau newid fy nhocyn:

Sylwer:
codir ffi
weinyddol
arnoch o
7fed Medi

 1. Fy Nghyfrif
 2. Gweld eich archebion
 3. Newid y dyddiad/amser

Os oeddech chi wedi prynu eich tocyn mewn gorsaf neu drwy Beiriant Gwerthu Tocynnau a'ch bod eisiau gwneud cais am ad-daliad, postiwch eich tocyn i:

Cais am Ad-daliad
RhadbostCYSYLLTIADAU CWSMERIAID RHEILFFYRDD TRC

gyda eich enw a cyfeiriad. Peidiwch mynd i swyddfa prynu tocynnau ystod y cyfnod yma.

  Purchased from TfW Online
I want to cancel my trip and get a refund:
 1. Visit My Account
 2. View your bookings
 3. Cancel

If tickets bought online and have already been collected.
Send an email with a photograph of the tickets cut in half to:

returnedtickets.tfw@trainsfares.co.uk

I want to change my ticket:

No admin fee will be charged
 1. Visit My Account
 2. View your bookings
 3. Change date/time
  Purchased at TfW Station or Ticket Vending Machine
I want to cancel my trip and get a refund:

If you bought your ticket at our station or Ticket Vending Machine and would like to apply for refund, please post your ticket to:

Refund Request
Freepost
TFW RAIL CUSTOMER RELATIONS

with your name, address. Please do not go into our ticket booking offices at this time.

I want to change my ticket:

No admin fee will be charged

If you bought your ticket at our station or Ticket Vending Machine and would like to apply for refund, please post your ticket to:

Refund Request
Freepost
TFW RAIL CUSTOMER RELATIONS

with your name and address. Please do not go into our ticket booking offices at this time.

Cwestiynau ac Atebion am docynnau Advance

 

Tocynnau Tymor:

 • Gallwn ad-dalu Tocynnau Tymor unrhyw bryd a byddwn yn cyfrifo'r swm i’w ad-dalu yn ôl y gwerth sydd ar ôl ar eich tocyn. Rydym yn gwneud hyn drwy dynnu gwerth unrhyw docynnau eraill y gallech fod wedi’u defnyddio i deithio yn yr un cyfnod tan i chi roi’r gorau i ddefnyddio eich Tocyn Tymor.

 • Yn gyffredinol gallwn roi ad-daliad i chi os oes:

  • Saith diwrnod (neu fwy) ar ôl ar y Tocyn Tymor sy'n ddilys am un i ddeg mis

  • Tri diwrnod (neu fwy) ar ôl ar Docyn Tymor wythnosol

  • Ar gyfer Tocyn Tymor blynyddol, efallai na fydd gwerth ariannol ar ôl arno os yw’n cael ei ildio yn ystod y ddau fis olaf cyn iddo ddod i ben. Does dim gwerth ad-daliad i docynnau Tymor Blynyddol ar ôl 10 mis a 12 diwrnod, ond maen nhw’n dal yn ddilys i deithio nes daw’r dyddiad i ben, a gallwch barhau i fwynhau unrhyw fuddion Cerdyn Aur gyda nhw

 • Defnyddiwch y Cyfrifiannell Ad-daliad Tocynnau i gyfrifo swm yr ad-daliad ar gyfer eich tocyn chi

 • Hyd at 6 Medi: Gellir ôl-ddyddio’r ad-daliad hwn hyd at 56 diwrnod o’r adeg y’i cyflwynir i’r dyddiad diwethaf y'i defnyddiwyd os nad oeddech chi’n gallu teithio.

 • Ar ôl 7 Medi: Gellir ôl-ddyddio’r ad-daliad hwn hyd at 28 diwrnod o’r adeg y’i cyflwynir i’r dyddiad diwethaf y'i defnyddiwyd os nad oeddech chi’n gallu teithio.

 • Os nad oeddech chi’n gallu teithio oherwydd salwch yn union cyn i’r llywodraeth gyhoeddi ei chanllawiau ym mis Mawrth, gallwch wneud cais iddo gael ei ôl-ddyddio ymhellach os rhowch dystiolaeth i ddangos y cyfnod yr oeddech yn sâl.

 • Bydd y polisi ad-daliad am docyn tymor arferol yn parhau i fod yn berthnasol, ond mae'r ffi weinyddol o £10 wedi cael ei dileu.

Man prynu Fformat y tocyn Sut mae hawlio eich Ad-daliad

Ar-lein drwy wefan TrC neu ap TrC

Papur

I ganslo neu i gael ad-daliad am eich Tocyn Tymor papur

Anfonwch neges e-bost gyda llun o’r tocynnau wedi’u torri yn eu hanner i:

seasons.tfw@trainsfares.co.uk

Cerdyn Clyfar

Anfonwch neges e-bost i seasons.tfw@trainsfares.co.uk yn cynnwys rhif eich Cerdyn Clyfar, yr enw a’r cyfeiriad e-bost sy’n cael eu defnyddio ar eich cyfrif ar y we, y daith sy’n cael ei dangos ar eich tocyn tymor, a’r dyddiad pan wnaethoch chi deithio ddiwethaf.

Tocynnau a gafodd eu prynu drwy orsaf neu Beiriant Gwerthu Tocynnau TrC

Peidiwch â mynd i’n swyddfeydd tocynnau ar hyn o bryd.

Papur

I ganslo neu i gael ad-daliad am eich Tocyn Tymor papur a brynwyd yn ein gorsafoedd neu ein Peiriannau Gwerthu Tocynnau: Postiwch eich tocyn i:

Cais am Ad-daliad
Rhadbost
CYSYLLTIADAU CWSMERIAID RHEILFFYRDD TRC

Rhowch nodyn byr yn rhoi eich enw a’ch cyfeiriad a'r dyddiad pan wnaethoch chi deithio ddiwethaf.

Cerdyn Clyfar Anfonwch neges e-bost i customer.relations@tfwrail.wales yn cynnwys eich enw a'ch cyfeiriad post llawn, yr enw a’r rhif ar eich Cerdyn Clyfar, y daith roedd eich tocyn yn ddilys ar ei chyfer a'r dyddiad pan wnaethoch chi deithio ddiwethaf.
Place of purchase

Ticket Format
How to claim your Refund

Online via TfW website or TFW App

Paper Ticket

To cancel or refund your paper Season Ticket

Please send an email with a photograph of the tickets cut in half to:

seasons.tfw@trainsfares.co.uk

Online via TfW website or TFW App

Smartcard

Send an e-mail to Seasons.tfw@trainfares.co.uk including our smartcard number, name, journey on season ticket, and last day of travel.

Tickets purchased at TfW station or from a Ticket Vending Machine

Paper Ticket

To cancel or refund your paper Season Ticket purchased at our stations or Ticket Vending Machine
Please post your ticket to:
 

Refund Request
Freepost
TFW RAIL CUSTOMER RELATIONS

Enclosing a brief note with your name and address and last date of travel.

Tickets purchased at TfW station or from a Ticket Vending Machine

Smartcard

Send an e-mail to customer.relations@tfwrail.wales including your name and full postal address, the Name and number on your smartcard, the journey for which your ticket is valid and your last date of travel.

Mae ein telerau ac amodau arbennig ar gael am gyfnod dros dro o 23 Mawrth 2020 hyd at 6 Medi 2020.

Rydyn ni’n gwerthfawrogi eich amynedd a’ch dealltwriaeth wrth i’r sefyllfa hon esblygu, ac fe hoffem eich sicrhau chi ein bod yn gwneud popeth posib i’ch helpu chi i deithio’n ddiogel ac yn hyderus. I gael y wybodaeth ddiweddaraf, edrychwch ar ein gwefan.

Mewn grym o: Dydd Llun 17 Awst nes y cyhoeddir yn wahanol.

 

MULTIFLEX

Bydd yr holl gwsmeriaid oedd ag un tocyn Multiflex neu fwy (swp) heb eu defnyddio ar 17 Mawrth 2020 yn derbyn ad-daliad. Mae hyn er mwyn cydnabod na fyddai’r cwsmeriaid wedi gallu defnyddio pob tocyn.

Gwerth yr ad-daliad fydd 1/12 o gyfanswm cost pecyn Multiflex ar gyfer pob tocyn heb ei ddefnyddio. Telerau arferol tocyn Multiflex yw nad oes modd eu had-dalu. Felly, yn ystod y pythefnos nesaf, bydd ein partner manwerthu digidol yn gwneud ad-daliadau’n ôl i’r cerdyn a ddefnyddiodd y cwsmer i dalu am y tocyn/tocynnau, a bydd unrhyw docynnau heb eu defnyddio yn cael eu dileu o’r rhestr ‘Fy Nhocynnau’ gweithredol.

Ar 17 Mawrth 2020, cyhoeddodd y Llywodraeth arweiniad i aros gartref ac i beidio â theithio oni bai ei fod yn allweddol. Felly, byddai unrhyw un a brynodd tocyn ar ôl 17 Mawrth 2020 yn bwriadu teithio er eu bod yn ymwybodol o’r cyfyngiadau ac felly nid ydynt yn gymwys i gael ad-daliad.

Os ydych yn gymwys, nid oes rhaid i chi wneud unrhyw beth i dderbyn ad-daliad. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at customer.relations@tfwrail.wales

 

 

TEITHIAU BUSNES

Os ydych chi wedi archebu eich tocyn drwy ein tîm teithiau busnes, cysylltwch â nhw dros yr e-bost.

business.bookings@tfwrail.wales

Peidiwch â thorri eich tocyn tymor corfforaethol

 

PARCIO CEIR

Mae ad-daliadau hefyd ar gael ar gyfer tocynnau tymor y meysydd parcio, wedi’u ôl-ddyddio 56 diwrnod os nad ydynt wedi cael eu defnyddio. 

I gael rhagor o wybodaeth am barcio ceir, ewch i’r dudalen hon.

 

PLUS BUS

Mae ad-daliadau hefyd ar gael ar gyfer tocynnau tymor PlusBus, wedi’u ôl-ddyddio 56 diwrnod os nad ydynt wedi cael eu defnyddio

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Chysylltiadau Cwsmer customer.relations@tfwrail.wales .

 

TALEBAU TEITHIONATIONAL RAIL

Mae Talebau Teithio gyda dyddiad dod i ben rhwng 17 Mawrth a 16 Medi 2020 wedi cael eu hymestyn am chwe mis i’ch galluogi i’w defnyddio i deithio yn nes ymlaen.

Er enghraifft, bydd Taleb Teithiau Trên sy’n dod i ben ar 10 Mehefin 2020 yn cael ei derbyn fel taliad tuag at docynnau trên hyd at 9 Rhagfyr 2020.

Gellir defnyddio Talebau Teithiau Trên yn erbyn cost tocynnau trên yn ein swyddfeydd tocynnau.

 

CARDIAU RHEILFFORDD

Cerdyn Rheilffordd Cyflwynydd Newidiadau
 • 16-17 Saver
 • Cerdyn rheilffordd 16-25
 • Cerdyn rheilffordd 26-30
 • Cerdyn Rheilffordd Pobl Anabl
 • Cerdyn Rheilffordd Teulu a Ffrindiau
 • Cerdyn Rheilffordd Network
 • Cerdyn Rheilffordd Pobl Hŷn
 • Cerdyn Rheilffordd i Ddau Berson (Two Together)
Cyhoeddwyd gan National Rail Dylai cwsmeriaid gysylltu'n uniongyrchol â National Rail i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch dilysrwydd Cardiau Rheilffordd yma https://www.railcard.co.uk/contact-us/
 • Calon Cymru
 • Pobl Hŷn y Cymoedd
 • Myfyrwyr y Cymoedd a Llwybrau Lleol Caerdydd
 • Cerdyn Rheilffordd y Cambrian
 • Cerdyn Rheilffordd Sir Benfro
 • Cerdyn Rheilffordd 18 Saver
 • Cerdyn Rheilffordd Myfyrwyr
Cyhoeddwyd gan Trafnidiaeth Cymru

a) Bydd cardiau rheilffordd a brynwyd cyn y cyfnod clo cyntaf ym Mawrth 2020, ac a gafodd eu hymestyn am 6 mis i ddechrau, yn cael eu hymestyn i 31 Awst 2021.

b) Bydd cardiau rheilffordd a brynwyd rhwng diwedd y cyfnod clo ym Mehefin a dechrau'r cyfnod atal byr yng Nghymru fis Hydref 2020 yn ddilys am 6 mis ychwanegol.

c) Ni fydd unrhyw gardiau rheilffordd a brynwyd ar neu ar ôl dydd Gwener 23 Hydref 2020 (dyddiad dechrau cyfnod atal byr Cymru), yn gymwys i gael estyniad.