Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo
 • Y Drefen Delio â Chwynion
  Y Drefen Delio â Chwynion
  Mae’n bleser gennym drawsnewid teithio ar drenau ar rwydwaith Cymru a’r Gororau a chreu newid mawr yn y profiad i gwsmeriaid yn ystod y contract 15 mlynedd. Ond rydyn ni’n derbyn bod pethau’n gallu mynd o’i le weithiau, ac rydyn ni eisiau eich sicrhau eich bod chi’n gallu rhoi gwybod i ni yn rhwydd pan nad ydych chi’n fodlon â’r gwasanaeth er mwyn i ni allu gwella ein gwasanaeth. Ein diffiniad ni o gŵyn yw “unrhyw fynegiant o anfodlonrwydd gan gwsmer neu gwsmer posibl am y ddarpariaeth gwasanaethau neu bolisi’r cwmni neu’r diwydiant”.
  Rhagor o wybodaeth
 • Bodlonrwydd Cwsmeriaid
  Bodlonrwydd Cwsmeriaid
  ...
  Rhagor o wybodaeth
 • Siarter Teithwyr
  Siarter Teithwyr
  Mae’r Siarter Teithwyr yn nodi ein hymrwymiad i ddarparu gwasanaeth diogel o safon uchel y mae gennych chi hawl i’w ddisgwyl. Rydym yn cyhoeddi’r Siarter er mwyn rhoi gwybod i chi pa safonau rydym yn ceisio eu cyflawni.
  Rhagor o wybodaeth
 • Perfformiad
  Perfformiad
  ...
  Rhagor o wybodaeth
 • Polisi Diogelu Refeniw
  Polisi Diogelu Refeniw
  Mae’r rhan fwyaf o’n cwsmeriaid yn talu’n llawn am eu tocynnau trên cyn dod ar y trên heb unrhyw drafferth. Ond mae lleiafrif bach yn dangos bwriad i osgoi talu am docyn trên ar draul y mwyafrif llethol o bobl sy’n defnyddio trenau ac yn cadw at y gyfraith. Mae manylion cyfleusterau prynu tocynnau, gan gynnwys oriau agor y swyddfa docynnau a pheiriannau gwerthu tocynnau ar gael ar wefan National Rail. Os yw pobl yn osgoi talu am docyn yn fwriadol, mae Trafnidiaeth Cymru yn cymryd hyn o ddifri, a bydd yn defnyddio holl rychwant y gyfraith i erlyn y sawl sy’n osgoi talu’n fwriadol neu’n osgoi’n gyson. Mae hyn yn golygu dirwyon posib o hyd at £1000 a chofnod troseddol. Mae ein Polisi Diogelu Refeniw ar gael yma
  Rhagor o wybodaeth
 • Ombwdsman y Rheilffordd
  Ombwdsman y Rheilffordd
  Mae Ombwdsman y Rheilffordd yna i helpu datrys cwynion rhyngom ni a’n teithwyr. Mae’r gwasanaeth am ddim i’w ddefnyddio ac yn annibynnol i’r diwydiant rheilffordd.
  Rhagor o wybodaeth
 • Canolfan Ymgynghorol
  Croeso i ganolfan ymgynghorol Seilwaith Amey Keolis (AKIL). 
  Rhagor o wybodaeth
 • Rheolwr Seilwaith Prif Linellau'r Cymoedd
  Croeso i dudalennau'r Rheolwr Seilwaith ar gyfer Amey Keolis Infrastructure / Seilwaith Amey Keolis Limited (AKIL). Mae'r wefan hon yn cynnwys dogfennaeth reoleiddiol allweddol a gwybodaeth arall mewn cysylltiad â'r rôl y bydd AKIL yn ei chyflawni fel rheolwr seilwaith ar gyfer y rhwydwaith rheilffyrdd sy'n rhedeg o Gaerdydd i Dreherbert, Aberdâr, Merthyr Tudful, Coryton a Rhymni (a elwir yn Prif Linellau'r Cymoedd), yn ogystal â chynnwys ymgynghoriadau a gynhelir gan AKIL.
  Rhagor o wybodaeth
 • Polisi cyfryngau cymdeithasol
  Polisi cyfryngau cymdeithasol
  Dyma amlinelliad o’n polisïau ar gyfer Cyfryngau Cymdeithasol (Twitter, Facebook a WhatsApp) Facebook: dewch o hyd i ni ar facebook.com/RheilfforddTrC.TfWRail Twitter: siaradwch â ni @tfwrail Cysylltwch â ni drwy WhatsApp ar 07790 952507
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Cynllunio Ymlaen Llaw, Cadw Lle
  Rydyn ni’n gwneud popeth gallwn ni i helpu pawb i deithio’n saffach ar hyn o bryd.
  Cadw seddi
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Rhowch gynnig arni