Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Rydyn ni wedi gwneud y penderfyniad anodd i roi’r gorau i recriwtio prentisiaid am y tro yn ystod y pandemig COVID-19. Rydyn ni’n dal wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd i brentisiaid ledled ein sefydliad ac rydyn ni’n adolygu’r sefyllfa hon yn barhaus wrth iddi ddatblygu.  
 

 

Os ydych chi eisoes wedi gwneud cais ac yn aros i glywed gennym ni, byddwch yn cael hysbysiad gan Gyrfa Cymru yn fuan, a fydd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi. 
 

Diolch am eich amynedd a’ch dealltwriaeth. 

#byddwchynddiogel #byddwchyngadarnhaol

Bydd yn Brentis 

 • Cei ennill cyflog wrth ddysgu, a datblygu gyrfa mewn maes rwyt ti’n frwd drosto.
 • Bydd yn rhan o’n taith wrth i ni weithio tuag at ddarparu'r rhwydwaith rheilffyrdd mae Cymru’n ei haeddu

 

Sut mae Gwneud Cais

 1. Edrycha ar y cyfleoedd i Brentisiaid isod, a phenderfyna pa un hoffet ti ymgeisio amdano

 2. Dylet ti fewngofnodi i Gyrfa Cymru a chreu cyfrif gan ddefnyddio’r botwm isod, os nad oes gen ti un yn barod

 3. Ar ôl cofrestru gelli di chwilio am gyfleoedd i Brentisiaid

 4. Yna chwilia am 'Trafnidiaeth Cymru' neu gelli di roi rhif ID y brentisiaeth mae gen ti ddiddordeb ynddi 

 

Start Your Journey - Transport for Wales Rail Apprenticeships

 

Current Opportunities

 • Prentis y Ganolfan Reoli

  • Ref ID: 46781
   Diben y Swydd: Byddwch yn gweithio gydag aelodau eraill o’r Tîm Rheoli, ac yn dysgu sut mae Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru (TfWRS) yn cael eu rheoli drwy gydol y dydd. Yn arbennig, byddwch yn dysgu sut rydym yn rheoli ein cynllun trenau dyddiol mewn amgylchedd Rheoli byw, sut rydym yn rheoli pob math o bethau sy’n tarfu ar y gwasanaeth trên, a sut rydym yn cyfrannu at ddarparu gwybodaeth gywir ac amserol i’n cwsmeriaid.
   Yn gyfrifol am y canlynol: Datblygu sgiliau a gwybodaeth fydd yn eich galluogi i gefnogi’r Tîm Rheoli wrth sicrhau bod pob un o deithiau TfWRS yn cael eu cwblhau, a bod pob un o’n cwsmeriaid yn cyrraedd y cyrchfannau a fwriedir. Byddwch yn datblygu sgiliau fydd yn eich galluogi i fwydo’r wybodaeth ddiweddaraf am y gwasanaeth trên ar systemau’r diwydiant rheilffordd, ac ymateb yn hyderus i gwestiynau ac ymholiadau gan ein timau ar y rheng flaen.
   Cyfrifoldebau/ Nodweddion Atebolrwydd y Rôl 

   Gweithio’n agos gydag aelodau eraill o staff TfWRS ar shifft er mwyn gwneud yn siŵr bod rhwymedigaethau i gwsmeriaid yn cael eu cynnal drwy gydol pob un o’u teithiau.

   Yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth amser real gywir am y gwasanaeth trên i gwsmeriaid, yn fewnol ac yn allanol, drwy Tyrell a negeseuon e-bost.

   Y pwynt cyswllt ar gyfer timau rheng flaen gydag ymholiadau gan gwsmeriaid.

   Mewnbynnu, monitro a chefnogi’r gwaith o rannu gwybodaeth gywir, gryno ac amserol ar Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid

   Sicrhau bod y systemau rheoli’n cael eu cadw'n gyfredol mewn ‘amser real’

   Cefnogi’r tîm rheoli ehangach wrth reoli digwyddiadau ac adfer

 • Ymgynghorydd Cysylltiadau Cwsmeriaid

  • Ref ID: 46787
   Diben y Swydd: Darparu gwasanaeth Cysylltiadau Cwsmeriaid o ansawdd uchel, gan anelu bob amser at fynd i'r afael yn brydlon ac yn broffesiynol â chwynion, ymholiadau ac adborth gan gwsmeriaid drwy amrywiaeth o ddulliau cysylltu. Gwneud yn siŵr bod achosion sylfaenol cwynion ac adborth cwsmeriaid yn cael eu rhannu â'r adrannau perthnasol er mwyn ei gwneud hi'n bosibl cymryd unrhyw gamau gweithredu priodol. Bydd yr Ymgynghorydd Cysylltiadau Cwsmeriaid yn hyrwyddo ein gwerthoedd, gan gynnal enw da'r busnes, meithrin cysylltiadau cadarnhaol â'n cwsmeriaid ac adfer cefnogaeth cwsmeriaid sydd wedi cael profiad gwael.
   Cyfrifoldebau/ Nodweddion Atebolrwydd y Rôl 

   Cymryd perchnogaeth o achosion i gynhyrchu ymatebion ysgrifenedig o ansawdd uchel i'r holl gwsmeriaid sy'n cysylltu a hynny mewn modd sy'n cydymffurfio â'n hamserlenni rheoleiddiol, ein Trefn Delio â Chwynion, a'n canllawiau mewnol. Gwneud yn siŵr bod yr ymatebion i gwsmeriaid yn cyd-fynd â'r canllawiau ansawdd mewnol o ran cynnwys a thôn.

   Gwneud yn siŵr bod y rhesymau am bob achos o gwsmeriaid yn cysylltu yn cael eu hymchwilio'n llawn gan ddefnyddio amrywiaeth o adnoddau a systemau'r diwydiant, gan gynnwys cysylltu ag adrannau mewnol eraill a rhanddeiliaid y diwydiant, ac uwchgyfeirio unrhyw faterion dadleuol neu gwsmeriaid anfodlon i aelod uwch o'r tîm.

   Cofnodi gwybodaeth am gwsmeriaid, achosion a rhesymau dros gysylltu yn y system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM), gan wneud yn siŵr bod yr holl ddata a gofnodir yn gyflawn ac yn gywir.

   Ateb galwadau sy'n cael eu huwchgyfeirio o'n canolfan gyswllt ynghylch yr ystod lawn o gynnyrch, gwasanaethau a chyfleusterau TfWRS mewn modd proffesiynol sy'n canolbwyntio ar y cwsmer. Gwneud yn siŵr bod galwadau'n cael eu datrys yn y pwynt cyswllt cyntaf drwy gymryd perchnogaeth o'r rheswm dros gysylltu, i'r graddau mae hynny'n ymarferol ac yn briodol, ac uwchgyfeirio materion dadleuol yn ôl yr angen.

   Cyfrannu at y gwaith o adolygu achosion yn y system ad-dalu am oedi awtomataidd, gan wneud yn siŵr bod achosion sy'n gofyn am gymeradwyaeth gan ymgynghorydd ac apeliadau cwsmeriaid yn cael eu prosesu yn y modd cywir, yn unol â chanllawiau'r adran.

   Darparu cymorth i amrywiaeth o ffrydiau gweinyddol gan gynnwys dadansoddi data, sganio gohebiaeth a diweddaru'r system CRM yn ôl yr angen.

   Mynd ar drywydd y wybodaeth ddiweddaraf ar lefel tîm a'r cwmni cyfan, a'r newidiadau i weithdrefnau, a rhannu'r wybodaeth hon â chyd-weithwyr fel y bo'n briodol.

   Cyfrannu at y gwaith o redeg yr adran yn effeithiol, gan gymryd rhan mewn cyfarfodydd tîm a gweithdai i helpu i ddarparu gwasanaeth i gwsmeriaid sy'n defnyddio'r arferion gorau. Gweithio'n effeithiol yn annibynnol ac mewn tîm i groesawu gwelliant parhaus yn y maes.

   Darparu profiad rhyngweithiol diddorol, cyfeillgar a llawn gwybodaeth i'n cwsmeriaid drwy gyfryngau cymdeithasol ar-lein, gan ymateb i negeseuon, cyhoeddi diweddariadau gwasanaeth allweddol, a chefnogi'r gwaith o gyflawni ein strategaeth cyfryngau cymdeithasol. 

 • Prentis Dadansoddi Data

  • Ref ID: 46789
   Diben y Swydd:

   Darparu cymorth ar draws y tîm Dadansoddi Data a Pherfformiad Busnes. Cefnogi'r cyfuniad o wybodaeth a data hollbwysig o wahanol ffynonellau, a chynhyrchu adroddiadau defnyddiol a phrydlon. Monitro deilliannau a sicrhau cysondeb data.

   Gweithio gyda'r busnes i gyfathrebu argraffiadau a chynlluniau i aelodau o'r tîm. Cysylltu â TG i wella cysondeb systemau TG ac adrodd, ee defnyddio systemau cyson a ffynonellau data cywir.

   Yn gyfrifol am y canlynol:

   Rhoi cymorth i'r Pennaeth Adrodd ar Fusnes a Dadansoddi Data. Cynhyrchu adnoddau gwybodaeth fusnes, fel dangosfyrddau perfformiad.

   Cyfrifoldebau / Nodweddion Atebolrwydd y Rôl 

   Cefnogi'r gwaith Adrodd a Dadansoddi Data yn y sefydliad.

   Cefnogi'r gwaith o addysgu'r sefydliad ynghylch sut gall canolbwyntio ar ddata ddylanwadu ar eu gwaith drwy archwilio data ac adroddiadau, er mwyn cael argraffiadau cysylltiedig â busnes ystyrlon y gellir eu defnyddio'n well i ddeall a gwella perfformiad ariannol.

   Cefnogi'r gwaith o ddatblygu a dadansoddi setiau data, systemau data a chanlyniadau'r dangosyddion perfformiad allweddol ar draws pob menter.

   Cefnogi'r gwaith systematig o ddiffinio a rheoli prosesau data, a'u rhyngweithiadau, i gyflawni'r canlyniadau a fwriedir yn unol â chyfeiriad strategol y sefydliad.

 • Prentis Caffael

  • Ref ID: 46785
   Diben y swydd:

   Cynorthwyo a chefnogi'r tîm Caffael. Cymryd rhan ym mhob agwedd ar brosesau prynu. Helpu i ddatblygu a chyflawni'r strategaeth Caffael i Wasanaethau Rheilffyrdd.

   Yn gyfrifol am y canlynol:

   Cyflawni amrywiol dasgau clerigol a gweinyddol gyda'r swyddogaeth caffael a'r tîm rheoli cyflenwyr ar gyfer contractau wedi'u dyrannu.

   Cyfrifoldebau/ Nodweddion Atebolrwydd y Rôl

   Rheoli Cyflenwyr
   Materion sy'n ymwneud â chyflenwad, prisio, anghydfodau. Sicrhau cydymffurfiad â thelerau contract. Dod o hyd i gyflenwyr newydd / cynnyrch amgen yn seiliedig ar y gwerth gorau. Galluogi cyfathrebu effeithiol rhwng TfWRS a phartïon allweddol.

   Datblygu
   Cyfle i ddatblygu sgiliau caffael allweddol ar y cyd â'r Pennaeth Caffael ac yn unol â'i gyfarwyddyd

   Cofrestr Cyflenwyr
   Gweinyddu, datblygu a chynnal

   System Brynu
   Darparu cymorth ac arweiniad i wneud yn siŵr bod archebion prynu'n cael eu codi mewn modd cywir a phrydlon, gan gyfeirio at ddangosyddion perfformiad allweddol Prynu.

 • Swyddog Cymorth Prosiectau

  • Ref ID: 46786
   Diben y Swydd:

   Rhoi cymorth i'r Uwch Reolwr Prosiectau ac i Reolwyr y Prosiect ar yr holl gynlluniau gwella gorsafoedd, fel rhan o'r Rhaglen Gwella Gorsafoedd, drwy gydol oes y prosiect.

   Cyfrifoldebau/ Nodweddion Atebolrwydd y Rôl 

   Yn eich rôl fel Swyddog Cymorth Prosiectau ar gyfer y portffolio Gorsafoedd, byddwch yn atebol i'r Uwch Reolwr Prosiectau wrth roi cymorth i Reolwyr y Prosiect ar yr holl gynlluniau gwella gorsafoedd fel rhan o'r Cynllun Gwella Gorsafoedd.

   Cyfrifoldeb am weinyddu cyffredinol, helpu Rheolwyr y Prosiect i drefnu digwyddiadau, cymryd cofnodion gweithgorau ac mewn cyfarfodydd cynnydd contractwyr a chyfarfodydd llywodraethu misol.

   Casglu adroddiadau cwblhau penodol i brosiectau at ei gilydd, a fydd yn cael eu rhannu o fewn y busnes ac yn allanol.

   Rhoi cymorth gyda'r holl gyfathrebiadau sy'n gysylltiedig â'r prosiect, bod yn gyfrifol am ddosbarthu posteri / taflenni yn rhoi gwybod i gwsmeriaid am waith sydd wedi'i gynllunio. Dosbarthu taflenni i drigolion yn ôl yr angen. Darparu gwybodaeth i'r timau cyfathrebu a chyfryngau cymdeithasol mewnol, tîm y Gyfundrefn Ansawdd Gwasanaethau, Rheolwyr Cyfleusterau a gwaith cynlluniedig NR.

   Rheoli'r broses Gweithredu a Chynnal a Chadw / dychwelyd, cysylltu â chontractwyr ar gyfer cyflwyniadau Gweithredu a Chynnal a Chadw, cynnal adolygiad cychwynnol a chynnal y manylebau Gweithredu a Chynnal a Chadw. Monitro a thynnu sylw at y traciwr WPP i sicrhau cydymffurfiad â CP7003, Control of Contractors. Rheoli ceisiadau gwasanaeth wedi'u claddu. Cyhoeddi Trwyddedau Mynediad i Safleoedd a rheoli cronfa ddata mynediad safleoedd, a monitro contractwyr.

   Darparu cymorth a rheoli'r dogfennau sy'n gysylltiedig â'r holl fanylebau technegol perthnasol, a dogfennau canllaw, gan gynnwys arweinlyfr yr orsaf.

   Codi archebion prynu, prosesu'r anfonebau a ddaw i law a cheisiadau am anfonebau, rheoli mantolenni penodol i brosiectau ar gyfer pob archeb a godir.

   Gweithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf yn yr adran ar gyfer unrhyw ymholiadau cyffredinol ynglŷn â'r prosiect a cheisiadau am wybodaeth.

   Cynrychioli'r tîm mewn cyfarfodydd mewnol ac allanol yn ôl yr angen.

   Gweithio fel rhan o dîm i rannu syniadau a'r arferion gorau er mwyn gwella gweithrediad a busnes y prosiect. 

 • Prentis Rheolwr Adnoddau

  • Ref ID: 46788
   Diben y Swydd:

   Sicrhau bod digon o griwiau trenau a staff gorsafoedd ar gael, a bod ganddynt ddigon o adnoddau, a hyn ar sail 24 awr ar gyfer yr ardal dan sylw i wneud yn siŵr bod y cwmni'n gallu darparu ei holl wasanaethau a chyflawn ei holl ddyletswyddau gorsafoedd, a hynny mewn modd effeithlon ac economaidd. Rheoli criwiau trenau a monitro perfformiad mewn amser real yng ngorsaf Caerdydd Canolog, ac integreiddio'n agos â'r tîm Rheoli i wneud yn siŵr bod y gwasanaethau ar yr amserlen yn cael eu darparu. 

   Cyfrifoldebau/ Nodweddion Atebolrwydd y Rôl 

   Gwneud yn siŵr bod digon o griwiau trenau ar gael a bod ganddynt ddigon o adnoddau, fel y pennir gan drefniadau amserlennu TfWRS i sicrhau cydymffurfiad â gofynion yr achos diogelwch a'r cynllun trenau cyfredol. Rheoli criwiau trenau mewn amser real pan fydd amhariadau yng ngorsaf Caerdydd Canolog. Mae hyn yn cynnwys gweithredu pwynt adrodd criwiau trenau (man ymgynnull). Cofnodi a rheoli criwiau trenau newydd a'r rhai sy'n gorffen. Gallai hyn gynnwys adleoli i orsafoedd eraill, gan gynnwys Caerdydd Heol y Frenhines neu rai eraill yn ôl y gofyn yn ystod y shifft.

   Cyflenwi Rheolwyr ag adroddiadau cyfrinachol, cofnodion a data i gyd-fynd â gweithgarwch adnoddau a chriwiau trenau.

   Cyflenwi Rheolwyr â chyngor ar gysylltu strwythurau a gofynion hyfforddi criwiau trenau, fel gwybodaeth am lwybrau a thyniant.

   Rheoli depos sy'n cael eu goruchwylio a rhai heb oruchwyliaeth i sicrhau llif gwybodaeth reoli, achosion hysbysu, hysbysiadau/gwybodaeth i griwiau trenau, a gofynion a chymwyseddau o ran cymhwyster i weithio.

   Sicrhau cyfathrebiadau mewnol ac allanol i wneud yn siŵr bod y cynllun trenau a'r gwaith dan gontract yn cael eu cyflawni.

   Cyflenwi Rheolwyr â gwybodaeth berthnasol am weithgareddau dydd i ddydd i wneud yn siŵr bod modd cyflawni ymchwiliadau unioni. Cofnodi'r holl ddata perthnasol yn log dyddiol Adnoddau.

   Darparu gwybodaeth talu biliau cywir am waith a gweithgareddau criwiau trenau a staff gorsafoedd.

   Cysylltu â'r tîm Rheoli i sicrhau darpariaeth criwiau trenau ar gyfer y cynllun amhariadau, a bod hyn yn cael ei gyfathrebu i'r criwiau trenau perthnasol. Os bydd unrhyw newidiadau i wasanaethau, darparu'r holl wybodaeth i griwiau trenau yn ôl yr angen. Gallai hyn gynnwys cod blaen newydd, cod GSMR newydd neu batrwm gwasanaethau diwygiedig, ond heb fod yn gyfyngedig i'r rhain.

   Monitro perfformiad a darparu data'n ôl i'r swyddogaeth Perfformiad. Monitro'r broses anfon mewn amser real yng ngorsaf Caerdydd Canolog i nodi gwelliannau perfformiad.

   Monitro'r gwasanaethau ar yr amserlen mewn amser real a gwneud unrhyw addasiadau i adnoddau criwiau trenau yn ôl yr angen. Darparu gwasanaeth i gwsmeriaid yn ystod adegau o fân-amhariadau lle nad oes angen rheoli criwiau trenau mewn amser real.

 • Prentis Manwerthu

  • Ref ID: 46783
   Diben y Swydd:

   Bod y person arweiniol yn y tîm manwerthu ar gyfer derbyn peiriannau gwerthu tocynnau newydd i bortffolio'r systemau cyhoeddi tocynnau manwerthu, a rheoli eu gweithrediad didrafferth yn ystod gweithgareddau busnes fel arfer.

   Cyfrifoldebau/ Nodweddion Atebolrwydd y Rôl 

   Bod y cynrychiolydd manwerthu ar gyfer y prosiect peiriannau gwerthu tocynnau dan arweiniad Integreiddio Cwsmeriaid (Galluogi a Gosod) a Thrawsnewid (Caffael a Rheoli Prosiectau), gan fynychu cyfarfodydd a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r rheolwyr systemau a'r pennaeth manwerthu o ran cynnydd wythnosol drwy gydol y gwaith cyflenwi.

   Gwneud yn siŵr bod y refeniw a fyddai mewn perygl o ganlyniad i gyfnodau segur peiriannau gwerthu tocynnau yn cael ei ystyried yn ystod holl elfennau'r prosiect, yn ogystal â'r goblygiadau ehangach i'r portffolio manwerthu.

   Datblygu prosesau newydd i ddarparu ar gyfer newid allweddau a chyhoeddi cyfrineiriau newydd, ac unrhyw beth arall sy'n effeithio ar weithrediad dydd i ddydd y peiriannau gwerthu tocynnau.

   Gan fod nifer y peiriannau gwerthu tocynnau arian parod a cherdyn yn lleihau, rhaid cael proses i ddarparu ar gyfer tynnu arian parod a'i roi ar gadw'n ddiogel yn ystod y prosiect.

   Bydd yr ystâd peiriannau gwerthu tocynnau fwy yn golygu rhagor o beiriannau gwerthu tocynnau ar orsafoedd heb staff, felly gellir ystyried a gweithredu atebion ar gyfer eu llenwi â thocynnau a gwagio'r arian sydd ynddynt drwy weithio gyda'r tîm integreiddio cwsmeriaid.

   Mynychu adolygiadau o'r gwasanaeth gyda chyflenwyr y peiriannau gwerthu tocynnau a'r Rheolwr Systemau Manwerthu.

   Gweithio'n agos gyda'r Rheolwr Dadansoddi Manwerthu i ddeall perfformiad y peiriannau gwerthu tocynnau a gweithio i'w gwella.

   Helpu'r Rheolwr Systemau Manwerthu i ysgrifennu achosion busnes ar gyfer gwelliannau swyddogaethol a newid cydrannau sydd wedi cyrraedd diwedd eu hoes.

   Codi archebion prynu ar gais y Rheolwr Dadansoddi Manwerthu.

   Cynllunio ar gyfer digwyddiadau lle bydd y peiriannau gwerthu tocynnau'n cael eu defnyddio'n amlach nag arfer o bosib, gan ymweld â nhw'n amlach i ailgyflenwi tocynnau

 • Prentis Cyfryngau Cymdeithasol

  • Ref ID: 46790
   Diben y Swydd:

   Bydd y Prentis Cyfryngau Cymdeithasol yn cefnogi'r gwaith o redeg sianeli cyfryngau cymdeithasol TrC o ddydd i ddydd, ynghyd â'r Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol a Swyddogion Cyfryngau Cymdeithasol, er mwyn helpu'r Tîm Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid i lunio a chyflawni'r strategaeth cyfryngau cymdeithasol. Bydd yn helpu i gyflawni nodau cyfryngau cymdeithasol allweddol yn erbyn amcanion busnes. Bydd yn helpu'r Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol i ddarparu argraffiadau i'r tîm rheoli yn sgil cwynion amser real, adborth a dadansoddi sentiment. Bydd yn gwneud yn siŵr ei fod yn gwybod am y cyfleoedd a'r arloesi diweddaraf ym maes cyfryngau cymdeithasol, ac yn mynd ati'n rhagweithiol i dynnu sylw at gyfleoedd cyfredol ac i'r dyfodol.

   Cyfrifoldebau/ Nodweddion Atebolrwydd y Rôl 

   Darparu profiad rhyngweithiol diddorol, cyfeillgar a llawn gwybodaeth i'n cwsmeriaid drwy gyfryngau cymdeithasol ar-lein, gan ymateb i negeseuon, cyhoeddi diweddariadau gwasanaeth allweddol, a chefnogi'r gwaith o gyflawni'r strategaeth cyfryngau cymdeithasol. Nodi cysylltiadau uchel eu blaenoriaeth gan gynnwys materion diogelwch a chysylltiadau cyhoeddus. Gwneud yn siŵr bod enw da'r cwmni'n parhau ac yn cael ei hyrwyddo drwy ddarparu ymatebion priodol i gwsmeriaid sy'n cysylltu.

   Cefnogi'r gwaith o ddarparu ymgyrchoedd a chynnwys cymdeithasol diddorol. Helpu i weinyddu a chyd-drefnu negeseuon yn y calendr cynnwys. Helpu i gyflawni'r Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol yn unol ag anghenion busnes a chwsmeriaid, gan wneud yn siŵr bod disgwyliadau cwsmeriaid yn cael eu bodloni.

   Gwneud yn siŵr bod y rhesymau am bob achos o gwsmeriaid yn cysylltu yn cael eu hymchwilio'n llawn gan ddefnyddio amrywiaeth o adnoddau a systemau'r diwydiant, gan gynnwys cysylltu ag adrannau mewnol eraill a rhanddeiliaid y diwydiant, ac uwchgyfeirio unrhyw faterion dadleuol neu gwsmeriaid anfodlon i aelod uwch o'r tîm.

 • Prentis Cynllunio a Diagramau Trena

  • Ref ID: 46782
   Diben y Swydd: Bod yn rhan o'r tîm cynllunio trenau, yn gyfrifol am ddarparu amserlenni'r Cynllun Trafnidiaeth Lleol (LTP) a'r Cynllun Trafnidiaeth Strategol (STP), a diagramau o'r cerbydau a chriwiau trenau. Cysylltu â Network Rail a gweithredwyr eraill wrth baratoi cynigion amserlen yn unol â gofynion y Cod Rhwydwaith, a chyflawni amcanion busnes (gan gynnwys meini prawf masnachol, gweithredol a pherfformiad). Cynhyrchu diagramau cadarn o gerbydau ar gyfer cynllun yr LTP neu'n wythnosol i'r STP i fodloni manylebau masnachol a gofynion cynnal a chadw'r fflyd, gan gynnwys rhoi gwybod am newidiadau mewn digon o bryd. Paratoi diagramau o griwiau trenau sy'n gadarn ac sy'n arwain at wasanaeth trenau a fydd yn cyrraedd targedau perfformiad y fasnachfraint, a chyhoeddi'r diagramau hyn yn brydlon.
   Yn gyfrifol am y canlynol: Llunio amserlenni'r LTP a'r STP, a diagramau o gerbydau ac o griwiau trenau. Dilysu cynigion a ddaw i law ar gyfer yr STP yn ôl yr angen, a chynnal amserlenni'r diwydiant o ran argaeledd gwybodaeth ddiwygiedig am amserlenni mewn systemau is-i-lawr yn T-12. Cysylltu â'r tîm Trafnidiaeth Ffordd yn ôl yr angen i baratoi a chyflenwi cynlluniau bysiau costeffeithiol, a threfniadau trafnidiaeth tacsis.
   Cyfrifoldebau/ Nodweddion Atebolrwydd y Rôl 

   Paratoi cynigion amserlenni'r LTP a'r STP gan gynnwys Digwyddiadau Arbennig, a'u cyflwyno yn unol â gofynion Network Rail

   Paratoi diagramau cadarn o gerbydau ar gyfer yr LTP a'r STP, gan gynnwys Digwyddiadau Arbennig

   Paratoi diagramau cadarn o griwiau trenau ar gyfer yr LTP a'r STP, gan gynnwys Digwyddiadau Arbennig

   Dilysu cynigion

   Paratoi a chyflenwi cynlluniau bysiau a thacsis costeffeithiol

   Paratoi diagramau o griwiau trenau sy'n gadarn ac sy'n arwain at wasanaeth trenau a fydd yn cyrraedd targedau perfformiad y fasnachfraint, a chyhoeddi'r diagramau hyn yn brydlon

   Cysylltu â Gwasanaethau i Gwsmeriaid, Gweithrediadau a Chanolfannau Adnoddau i wneud yn siŵr bod diagramau'n cyd-fynd â chynlluniau'r gweithlu a'r gyllideb, ac i wneud yn siŵr bod modd cyflawni'r cynlluniau gyda'r adnoddau sydd ar gael

   Cyfrannu at ddiwylliant o wella parhaus drwy nodi a gweithredu gwelliannau i brosesau a systemau cynllunio a diagramau

   Cynhyrchu gwerth i'r fasnachfraint drwy gynorthwyo yng nghyswllt astudiaethau dichonoldeb o amserlenni a diagramau yn ôl yr angen er mwyn sbarduno gwelliannau o ran refeniw, costau neu weithrediadau, gan weithio yn unol â fframwaith y Gweithgor Amserlenni a'r broses Rheoli Capasiti.