Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Croeso i Trafnidiaeth Cymru, eich cwmni trenau newydd.

Croeso i Trafnidiaeth Cymru, eich cwmni trenau newydd. Mae gennym gynlluniau mawr i wella teithio ar drenau ledled Cymru a’r gororau dros y pum mlynedd nesaf a thu hwnt. Ond mae unrhyw newid yn cymryd amser, a dydyn ni ddim yn bwriadu newid trenau nac amserlenni am y tro. Rydym yn gwybod y byddwch am ofyn cant a mil o gwestiynau, ac mae rhagor o wybodaeth ar gael yn trctrenau.cymru

 

Fydd fy nhocyn yn ddilys o hyd?

Bydd. Byddwn yn hapus i dderbyn eich tocynnau presennol, felly does dim angen i chi boeni am eu newid. Bydd eich tocynnau Multiflex ar gael yn yr ap presennol am 3 mis Fydd yna drenau newydd felly?

Nid i ddechrau. Byddwn ni’n dechrau cyflwyno trenau gwell ar ôl 2019 a byddwn yn ailwampio’r holl drenau cyn i’r trenau newydd sbon gyrraedd rhwng 2021 a 2023. Yn y 5 mlynedd nesaf, bydd 95% o deithiau’n digwydd mewn trenau newydd sbon. Bydd trenau ‘pacer’ yn diflannu o’r rhwydwaith ar ôl 2019

 

Felly fyddwn ni’n cael gorsafoedd rheilffordd gwell?

Rydym yn buddsoddi £1.8 biliwn i wella teithio ar drenau yng Nghymru a’r gororau. Byddwn ni’n buddsoddi £194 miliwn i foderneiddio pob un o’r 247 o orsafoedd. Felly bydd rhagor o beiriannau tocynnau, mwy o lefydd parcio, WiFi ym mhob gorsaf a chysgodfeydd gwell. Hefyd, bydd mwy o ddewis ar gael os ydych chi am brynu diod neu damaid o fwyd i fynd gyda chi.

Byddwn ni’n mynd ati i ailwampio’r rhwydwaith rheilffyrdd ledled Cymru a’r gororau, gan ddatblygu gwasanaethau a cherbydau newydd, atebion arloesol, a rhaglen fuddsoddi enfawr yn ein gorsafoedd.

 
 • Byddwn ni’n buddsoddi £738 miliwn i weddnewid rheilffyrdd y Cymoedd i Dreherbert, Aberdâr, Merthyr Tudful, Rhymni a Coryton. Hefyd, byddwn yn trydaneiddio 172km o’r cledrau ac yn uwchraddio’r seilwaith er mwyn gwella amseroedd teithio a sicrhau bod mwy o drenau’n rhedeg bob awr.
 • Ar ôl 2023, bydd buddsoddiad gwerth £800 miliwn yn sicrhau bod 95% o deithiau’n digwydd ar drenau newydd.
 • Erbyn mis Rhagfyr 2023, byddwn ni’n rhedeg 285 (29%) o wasanaethau ychwanegol bob diwrnod gwaith. Bydd gwasanaeth newydd yn cysylltu Caerdydd a Lerpwl trwy Wrecsam.
 • Bob dydd Sul, bydd 294 (61%) yn fwy o wasanaethau’n rhedeg ledled Cymru erbyn mis Rhagfyr 2019.
 • Byddwn ni’n creu dros 600 o swyddi newydd, gan gynnwys 200 o swyddi gwasanaeth cwsmeriaid newydd ar y trenau, ac yn ychwanegu 30 o brentisiaethau bob blwyddyn.
 • Byddwn ni’n buddsoddi £194 miliwn i wella gorsafoedd, ac yn adeiladu o leiaf bum gorsaf newydd.
 • Byddwn ni’n creu o leiaf 1,500 o lefydd parcio ceir newydd.
 • Bydd mynediad am ddim i’r rhyngrwyd ar gael bob cam o’r daith ar 85% o deithiau erbyn 2024.
 • Byddwn yn cyflwyno tocynnau clyfar ar draws Cymru a’r Gororau.
 • Bydd teithio am ddim i blant dan 5 oed yn cael ei ymestyn i blant dan 11 oed. Bydd tocynnau teithio hanner pris yn cael eu hymestyn i bobl ifanc 16 – 18 oed. Bydd y rhai dan 16 yn teithio am ddim ar adegau tawel.
 • Byddwn ni’n gosod dros 700 o sgriniau cwsmeriaid newydd ledled y rhwydwaith ac mewn lleoliadau eraill gan gynnwys colegau, ysbytai a gweithleoedd.
 • Byddwn ni’n buddsoddi mewn dros 200 o beiriannau tocyn newydd, ac yn gwerthu tocynnau mewn siopau cyfleus lleol fel ei bod yn haws eu prynu.

 

Trenau Arriva Cymru

Trenau Arriva Cymru oedd yn arfer bod yn gyfrifol am weithredu rhwydwaith Cymru a’r Gororau. Cafodd gwasanaethau Trenau Arriva Cymru eu trosglwyddo i Wasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru ar 14 Hydref 2018. Ewch i www.arriva.co.uk i gael rhagor o wybodaeth am sut mae cysylltu ag Arriva.