Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Croeso i Trafnidiaeth Cymru, eich cwmni trenau newydd.

Croeso i Trafnidiaeth Cymru, eich cwmni trenau newydd. Mae gennym gynlluniau mawr i wella teithio ar drenau ledled Cymru a’r gororau dros y pum mlynedd nesaf a thu hwnt. Ond mae unrhyw newid yn cymryd amser, a dydyn ni ddim yn bwriadu newid trenau nac amserlenni am y tro. Rydym yn gwybod y byddwch am ofyn cant a mil o gwestiynau, ac mae rhagor o wybodaeth ar gael yn trctrenau.cymru

 

Fydd fy nhocyn yn ddilys o hyd?

Bydd. Byddwn yn hapus i dderbyn eich tocynnau presennol, felly does dim angen i chi boeni am eu newid. Bydd eich tocynnau Multiflex ar gael yn yr ap presennol am 3 mis Fydd yna drenau newydd felly?

Nid i ddechrau. Byddwn ni’n dechrau cyflwyno trenau gwell ar ôl 2019 a byddwn yn ailwampio’r holl drenau cyn i’r trenau newydd sbon gyrraedd rhwng 2021 a 2023. Yn y 5 mlynedd nesaf, bydd 95% o deithiau’n digwydd mewn trenau newydd sbon. Bydd trenau ‘pacer’ yn diflannu o’r rhwydwaith ar ôl 2019

 

Felly fyddwn ni’n cael gorsafoedd rheilffordd gwell?

Rydym yn buddsoddi £1.8 biliwn i wella teithio ar drenau yng Nghymru a’r gororau. Byddwn ni’n buddsoddi £194 miliwn i foderneiddio pob un o’r 247 o orsafoedd. Felly bydd rhagor o beiriannau tocynnau, mwy o lefydd parcio, WiFi ym mhob gorsaf a chysgodfeydd gwell. Hefyd, bydd mwy o ddewis ar gael os ydych chi am brynu diod neu damaid o fwyd i fynd gyda chi.

Byddwn ni’n mynd ati i ailwampio’r rhwydwaith rheilffyrdd ledled Cymru a’r gororau, gan ddatblygu gwasanaethau a cherbydau newydd, atebion arloesol, a rhaglen fuddsoddi enfawr yn ein gorsafoedd.

 
 • Byddwn ni’n buddsoddi £738 miliwn i weddnewid rheilffyrdd y Cymoedd i Dreherbert, Aberdâr, Merthyr Tudful, Rhymni a Coryton. Hefyd, byddwn yn trydaneiddio 172km o’r cledrau ac yn uwchraddio’r seilwaith er mwyn gwella amseroedd teithio a sicrhau bod mwy o drenau’n rhedeg bob awr.
 • Ar ôl 2023, bydd buddsoddiad gwerth £800 miliwn yn sicrhau bod 95% o deithiau’n digwydd ar drenau newydd.
 • Erbyn mis Rhagfyr 2023, byddwn ni’n rhedeg 285 (29%) o wasanaethau ychwanegol bob diwrnod gwaith. Bydd gwasanaeth newydd yn cysylltu Caerdydd a Lerpwl trwy Wrecsam.
 • Bob dydd Sul, bydd 294 (61%) yn fwy o wasanaethau’n rhedeg ledled Cymru erbyn mis Rhagfyr 2019.
 • Byddwn ni’n creu dros 600 o swyddi newydd, gan gynnwys 200 o swyddi gwasanaeth cwsmeriaid newydd ar y trenau, ac yn ychwanegu 30 o brentisiaethau bob blwyddyn.
 • Byddwn ni’n buddsoddi £194 miliwn i wella gorsafoedd, ac yn adeiladu o leiaf bum gorsaf newydd.
 • Byddwn ni’n creu o leiaf 1,500 o lefydd parcio ceir newydd.
 • Bydd mynediad am ddim i’r rhyngrwyd ar gael bob cam o’r daith ar 85% o deithiau erbyn 2024.
 • Byddwn yn cyflwyno tocynnau clyfar ar draws Cymru a’r Gororau.
 • Bydd teithio am ddim i blant dan 5 oed yn cael ei ymestyn i blant dan 11 oed. Bydd tocynnau teithio hanner pris yn cael eu hymestyn i bobl ifanc 16 – 18 oed. Bydd y rhai dan 16 yn teithio am ddim ar adegau tawel.
 • Byddwn ni’n gosod dros 700 o sgriniau cwsmeriaid newydd ledled y rhwydwaith ac mewn lleoliadau eraill gan gynnwys colegau, ysbytai a gweithleoedd.
 • Byddwn ni’n buddsoddi mewn dros 200 o beiriannau tocyn newydd, ac yn gwerthu tocynnau mewn siopau cyfleus lleol fel ei bod yn haws eu prynu.

http://tfw.gov.wales/

 

Trenau Arriva Cymru

Trenau Arriva Cymru oedd yn arfer bod yn gyfrifol am weithredu rhwydwaith Cymru a’r Gororau. Cafodd gwasanaethau Trenau Arriva Cymru eu trosglwyddo i Wasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru ar 14 Hydref 2018. Ewch i www.arriva.co.uk i gael rhagor o wybodaeth am sut mae cysylltu ag Arriva.