Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Newid amserlen o ddydd Sul 16 Mai 2021 ymlaen – gwnewch eich gwaith cartref cyn teithi

Rydyn ni’n cyflwyno amserlenni newydd ar draws ein rhwydwaith o ddydd Sul 16 Mai 2021 ymlaen.

Oherwydd y sefyllfa barhaus gyda’r coronafeirws a'r mesurau rydyn ni wedi’u cyflwyno i helpu pobl i gadw pellter cymdeithasol, rydyn ni’n dal i redeg llai o wasanaethau o’i gymharu â lefelau cyn y pandemig. Rydyn ni’n rhedeg yr holl drenau sydd ar gael ac wedi blaenoriaethu capasiti ar gyfer ein gwasanaethau prysuraf.

O ddydd Sul 16 Mai 2021 ymlaen, bydd mân newidiadau i’n gwasanaethau a’r amseroedd, gan effeithio’n benodol ar wasanaethau yng ngogledd ein rhwydwaith.

 

Trosolwg o’r newidiadau mwyaf

 • Canslo’r gwasanaeth 0336 Caer i Faes Awyr Manceinion a’r gwasanaeth 0535 Maes Awyr Manceinion i Gaer
 • Newid amser gwasanaethau min nos ar reilffordd Wrecsam – Bidston gydag amseroedd gadael cynharach
 • Bydd gwasanaethau bws yn lle’r trenau bob dydd Mawrth, Mercher a Iau ar gyfer gwasanaeth 1234 Wrecsam Cyffredinol – Bidston a 1335 Bidston – Wrecsam Cyffredinol. Er mwyn hyfforddi gyrwyr yn barod ar gyfer cyflwyno trenau gwell yn nes ymlaen eleni.
 • Lleihau gwasanaethau rhwng Cyffordd Llandudno a Llandudno.
 • Bysiau yn lle’r trên rhwng Machynlleth ac Amwythig tan 27 Mehefin gyda rhywfaint o newid amseroedd gyda’r cysylltiad â 
 • Canslo gwasanaeth 1134 Caergybi i Amwythig tan 28 Mehefin

Tarwch olwg ar eich taith cyn gadael y tŷ gan roi sylw penodol i unrhyw gysylltiadau gan fod amserlenni’n newid ar draws rhwydwaith rheilffyrdd y DU i gyd.

Os ydych chi’n bwriadu teithio ar fws neu drên, byddwch yn deithiwr cyfrifol a dilyn ein cyngor Teithio’n Saffach oherwydd y coronafeirws. Gwnewch eich gwaith cartref cyn gadael.

 

Cynllunydd teithiau TrC

Ap TfW Rail

 

 • Trosolwg o’n hamserlen gwasanaethau o 16 Mai ymlaen

  • Crynodeb o wasanaethau lleol Caerdydd a’r Cymoedd o ddydd Llun i ddydd Sadwrn
   Aberdâr, Merthyr, Treherbert – Caerdydd Un gwasanaeth yr awr ar bob rheilffordd
   Pontypridd - Caerdydd

   Cyfanswm o 5 gwasanaeth yr awr

   Gan gynnwys dau wasanaeth gwennol  Pontypridd - Caerdydd. Un o/i Bae Caerdydd ac un i/o Gaerdydd Canolog

   Rhymni - Caerdydd Un gwasanaeth yr awr
   Bargoed – Caerdydd Dau wasanaeth yr awr, un o’r rheini o/i Rymni
   Caerffili - Caerdydd

   Cyfanswm o 3 gwasanaeth yr awr

   Gan gynnwys un gwasanaeth gwennol Caerffili - Bae Caerdydd 

   Lein y Ddinas – Coryton Un gwasanaeth yr awr
   Gwennol Bae Caerdydd Dau wasanaeth yr awr
   Caerdydd – Pen-y-bont ar Ogwr, drwy reilffordd Bro Morgannwg Un gwasanaeth yr awr
   Caerdydd – Ynys y Barri Dau wasanaeth yr awr, cyfanswm o dri thrên yr awr o dref y Barri gan gynnwys gwasanaeth Bro Morgannwg
   Amwythig – Caer Un gwasanaeth yr awr

    

   Crynodeb o brif wasanaethau Cymru a’r Gororau o ddydd Llun i ddydd Sadwrn
   Caer – Lerpwl Lime Street * Un gwasanaeth bob 2 awr
   Rheilffordd y Cambrian Un gwasanaeth bob 2 awr ar brif reilffordd y Cambrian a rheilffordd Arfordir y Cambrian
   Bysiau Amwythig – Machynlleth 15 Mai – 27 Mehefin
   Dyffryn Conwy 4 gwasanaeth dwyffordd y diwrno
   Amwythig – Birmingham * Bob awr tan 2200

   Llanelli i Amwythig ar reilffordd Calon Cymru

   4 gwasanaeth dwyffordd y diwrnod

   Gorllewin Cymru
   Caerfyrddin Abergwaun/Aberdaugleddau/Doc Penfro

   Abertawe – Penfro: gwasanaethau i orffen/cychwyn yng Nghaerfyrddin yn hytrach nag Abertawe
   Porthladd Abergwaun – dwy daith ddwyffordd y dydd, cysylltu drwy deithio ar Fferi yn unig
   Manceinion – Caerdydd Gwasanaeth bob awr
   Arfordir Gogledd Cymru * Gwasanaeth bob awr yn ystod cyfnodau prysur, llai yn ystod cyfnodau tawelach (un gwasanaeth bob dwy awr).
   Caer – Maes Awyr Manceinion Gwasanaeth bob awr tan 2130
   Wrecsam Cyffredinol – Bidston Gwasanaeth bob awr. Mae Llai o wasanaethau’n stopia yn Wrecsam Canolog
   Crewe – Caer * Gwasanaeth bob hanner awr yn ystod cyfnodau prysur a bob awr yn ystod cyfnodau tawelach
   Glynebwy – Caerdydd Bob awr tan 2200
   Maesteg – Caerdydd Bob awr tan 2200
   Cheltenham – Caerdydd * Bob awr tan 22.00, gyda rhai gwasanaethau’n gorffen/cychwyn yng Nghaerloyw yn hytrach na Cheltenham Spa
   Cheltenham – Caerdydd * Bob awr tan 22.00, gyda rhai gwasanaethau’n gorffen/cychwyn yng Nghaerloyw yn hytrach na Cheltenham Spa
  •  

  • *Gwasanaethau gweithredwyr eraill ar gael

 • Cau gorsafoedd – er mwyn helpu i gadw pellter cymdeithasol nes y cyhoeddir yn wahanol.

  • Er mwyn cadw pellter diogel rhwng y goruchwyliwr a’r cwsmeriaid, mae angen i ni allu defnyddio dau ddrws trenau. Yn anffodus, oherwydd hyd byr y platfform yn y gorsafoedd hyn, nid yw hyn yn bosibl.
  •  
  • Gorsaf wedi cau Gorsaf agosaf Pellter i’r dewis arall agosaf
   Llanaber* Y Bermo 2 ½ milltir
   Llanbedr* Pensarn 1 filltir
   Llandanwg* Pensarn 1 filltir
   Tŷ Gwyn* Talsarnau 1 ½ milltir
   Abererch* Penychain 2 ½ milltir
   Conwy* ** Cyffordd Llandudno 1 filltir
   Y Fali*    Caergybi 3 ½ milltir
   Llanfairpwll* Bangor 4 ½ milltir
   Gilfach Fargoed Bargoed 1 filltir
   Wrexham Central** Wrexham General ½ milltir
  •  
  • *I drefnu ffordd arall o deithio rhwng y gorsafoedd hyn, ffoniwch 0333 3211 202
  •  
  • ** Mae llai o wasanaethau’n stopio yn yr orsaf hon
  •  
  • Bydd gwasanaeth cyfyngedig ar waith hefyd yng ngorsafoedd Yorton a Prees gan na fydd gwasanaethau Manceinion/Caerdydd yn stopio yn y gorsafoedd hyn oherwydd hyd byr y platfform. Bydd y gorsafoedd hyn yn cael gwasanaeth gwennol lleol rhwng Amwythig a Crewe yn unig.
 • Gwisgwch orchudd wyneb ar drenau ac mewn gorsafoedd oni bai eich bod wedi’ch eithrio.
 • Os yn bosib, cadwch sedd wrth brynu eich tocyn er mwyn cadw pellter cymdeithasol.
 • Dewch o hyd i le ar drenau ac osgowch wasanaethau a allai fod yn llawn gyda’n Gwiriwr Capasiti.