Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Annwyl Gwsmeriaid,

Gobeithio eich bod wedi mwynhau rhywfaint o amser i ffwrdd dros yr haf ac wedi llwyddo i wneud pethau sy’n wirioneddol bwysig i chi. Mae llawer iawn wedi digwydd ers i ni gael y fraint o gymryd drosodd y gwaith o redeg eich rhwydwaith trenau y llynedd. Mae’r cyfryngau wedi rhoi sylw i rai o’r newidiadau a byddwch wedi profi rhai drosoch eich hunain.

Rwyf fi a’r rhan fwyaf o’m cydweithwyr yn teithio ar drên bob dydd hefyd, felly rydyn ni’n ymwybodol o’r problemau a’r rhwystredigaethau rydych chi wedi’u hwynebu. Rydyn ni hefyd wedi gweld ein staff yn darparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid bob dydd, a hynny’n aml o dan amgylchiadau anodd.

Mae llawer iawn o waith yn digwydd y tu ôl i’r llenni, ac mae’r daith tuag at drawsnewid yn bwrw ymlaen. Felly, rwy’n falch o allu rhoi’r newyddion diweddaraf i chi o ran lle rydyn ni wedi cyrraedd a beth allwch chi ei ddisgwyl gennym ni yn y dyfodol.

Capasiti, canslo trenau a defnyddio llai o gerbydau

Yn gyntaf, mae’n rhaid i mi ymddiheuro i unrhyw un sydd wedi teithio ar drên prysur iawn, a heb gael sedd, neu’n waeth fyth, ddim wedi gallu mynd ar y trên o gwbl. Doedd hynny ddim yn rhywbeth roeddem ni’n dymuno ei weld pan oeddem ni’n cymryd drosodd, ac rwy’n gwybod bod hyn yn gallu cael effaith fawr ar eich diwrnod fel cwsmer. Mae angen i ni ddarparu ar eich cyfer chi.

Y llynedd fe wnaethom ni etifeddu fflyd fechan o hen drenau, ac rydyn ni’n eu cadw nhw i fynd diolch i waith diflino ein peirianwyr. Oes, mae angen trenau newydd (rydyn ni wedi archebu’r trenau newydd ac wedi talu amdanyn nhw). Ond hefyd, mae angen addasu, ailwampio a buddsoddi yn y rhai sydd gennym ni, i’w cadw nhw i fynd yn y tymor byr.

Rhaid i’r holl drenau yn y DU gydymffurfio â gofynion o safbwynt mynediad o’r flwyddyn nesaf ymlaen. Dyma’r peth iawn i'w wneud, ac rydyn ni’n frwd o blaid gwneud yn siŵr bod y rheilffordd yn llawer mwy hygyrch. Doedd tua ¾ y trenau y gwnaethom eu hetifeddu ddim yn cydymffurfio. Felly, rydyn ni wedi bod yn atal nifer fechan ohonyn nhw rhag gweithredu ar y tro, er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn cyrraedd y safon. Ond, mae llai o drenau wedi bod ar gael oherwydd hyn. A phan oedd problemau eraill yn codi, doedd gennym ni ddim trenau sbâr i’w defnyddio, ac roedd hyn yn cael llawer gormod o effaith arnoch chi, y cwsmer.

Yn anffodus, oherwydd bod y fflyd yn hen, rydyn ni wedi gweld bod angen gwaith atgyweirio cyffredinol ar fwy o drenau na’r arfer hefyd. Oherwydd bod gennym rwydwaith wledig mor eang, mae nifer o goed ac anifeiliaid wedi effeithio ar y trenau. Mae’n cymryd mwy o amser i atgyweirio trenau ar ôl i hyn ddigwydd.

Hefyd, rydyn ni’n ymwybodol iawn ein bod ni wedi dioddef problemau drwg iawn yn ystod yr hydref y llynedd. Er mwyn ceisio datrys hyn, rydyn ni’n buddsoddi’n helaeth mewn gwell technoleg (gwarchod rhag i olwynion lithro a sandio awtomatig) er mwyn gwarchod ein trenau cyn y tywydd gwael yn ystod yr hydref a’r gaeaf. Ond eto, mae hyn yn golygu bod angen i ni atal gwasanaeth trenau ychwanegol er mwyn gallu gwneud y gwaith yma.

Mae hyn i gyd yn cronni ac ar brydiau rydyn ni wedi cael ein gwthio i’r eithaf o ran beth rydyn ni’n gallu ei ddefnyddio.

Rydyn ni wedi ceisio osgoi canslo gwasanaethau yn eu cyfanrwydd, ond rydyn ni wedi gorfod defnyddio llai o gerbydau ar drenau. Er enghraifft, os oeddem yn brin iawn un diwrnod, byddai’n rhaid i ni redeg un trên â dau gerbyd, yn hytrach nad dau gyda’i gilydd. Dydy trên â dau gerbyd byth yn ddelfrydol yn ystod cyfnod prysur, ond mae’n well na chanslo gwasanaeth yn gyfan gwbl. Dyma rydyn ni’n ei olygu wrth sôn am wneud “penderfyniadau anodd”.

Rwy’n gwybod nad dyma rydych chi’n ei ddisgwyl i’ch gwasanaeth trenau ei ddarparu, a hynny’n iawn hefyd, a fyddwn i fyth yn ceisio bychanu hynny. Ond, rwy’n credu’n gryf bod gofyn i ni fynd i’r afael â pha bynnag broblemau rydyn ni’n eu hwynebu ar unwaith.

Rydyn ni’n lwcus yng Nghymru a’r gororau am fod rhai o’r bobl fwyaf medrus ac ymroddedig yn y diwydiant rheilffordd yn gweithio i ni, ac rydyn ni fel tîm yn bwriadu datblygu gwasanaeth y gallwn i gyd fod yn falch ohono. Bydd hynny’n cymryd amser, a byddwn yn siŵr o wynebu rhwystrau ar y ffordd. Ar ddechrau ein deiliadaeth, fe wnaethom geisio pwysleisio mai ‘dechrau’r daith’ oedd hi, oherwydd mae’n cymryd blynyddoedd i adeiladu trenau newydd, a does dim llawer o drenau disel sbâr ar gael yn y DU.

Beth rydyn ni’n ei wneud am y peth?

Efallai eich bod wedi darllen bod archeb gwerth £800 miliwn wedi’i rhoi i adeiladu fflyd newydd sbon o drenau i ni. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn arw at hynny, ond rydyn ni hefyd wedi dweud o'r dechrau na fyddan nhw’n barod tan 2023. Yn union fel prynu tŷ newydd sbon, mae angen i’r holl wahanol gydrannau ddod at ei gilydd. Rydyn ni wedi prynu 148 o drenau newydd, a fydd yn golygu y bydd 95% o deithiau yn cael eu gwneud ar drenau newydd sbon yn y dyfodol. Yn y cyfamser, rydyn ni wedi bod yn edrych ar opsiynau tymor byr er mwyn cynyddu ein capasiti mewn unrhyw ffordd.

Bydd rhai ohonoch chi wedi teithio ar ein dau drên Dosbarth 37 ar reilffordd Rhymni. Trenau i lenwi bwlch yw’r rhain, ond maent yn drenau mawr sydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn yn y tymor byr. Fe wnaethom gyflwyno pum trên byr (Dosbarth 153s) gan GWR yn y gwanwyn hefyd. Rydyn ni’n dal i edrych ar bob opsiwn pan fydd hyn yn bosib, ond does dim modd i rai trenau deithio ar bob llwybr yng Nghymru oherwydd eu maint, eu pwysau neu eu dyluniad.

Pan wnaethom ni gymryd y contract hwn drosodd, fe wnaethom ganfod cyfleoedd i ailwampio hen drenau i safon wych. Bydd y rhain yn wych o ran datrys ein problemau capasiti, ac rydyn ni wedi archebu rhai ar gyfer ein fflyd. Ond, mae’r ddau gyflenwr sy’n gyfrifol am y trenau hyn wedi profi oedi, ac er bod hynny’n siomedig ofnadwy o’n safbwynt ni, rydyn ni’n deall bod yr addasiadau hyn yn rhai anodd ac arloesol. Byddwn yn parhau i weithio gyda’r cyflenwyr er mwyn cyrraedd ein nod.

Wrth i gwmnïau trenau eraill gael fflydoedd newydd, a archebwyd ychydig flynyddoedd yn ôl, mae rhai trenau hŷn yn dod ar gael. Mae nifer o’r rhain yn drenau da, ac mae rhai yn fwy newydd na’n fflyd bresennol ni. Bydd y cyntaf o’r rhain yn ein cyrraedd ni yma yng Nghymru ddydd Sul, yn barod ar gyfer hyfforddi gyrwyr. Rydyn ni wedi sicrhau 12 o’r rhain, a byddwch yn eu gweld ar y rheilffyrdd cyn diwedd y flwyddyn.

Rydw i a’m cydweithwyr yma yn Nhrafnidiaeth Cymru yn ddiolchgar iawn i chi am eich amynedd, eich ffyddlondeb a’ch dealltwriaeth. Megis dechrau mae’r daith o drawsnewid y rheilffordd hon, ac rydyn ni’n falch o ddarparu eich gwasanaethau trên. Mae’r dyfodol yn ddisglair, ond bydd gofyn i ni oresgyn nifer o heriau ar y ffordd.

Rwy’n bwriadu cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ar y blog hwn yn rheolaidd. Hefyd, byddaf ar gael ar ein sianel Twitter o bryd i’w gilydd os hoffech chi ofyn cwestiynau.

Cofion gorau,

Colin Lea, Cyfarwyddwr Profiad y Cwsmer

  • 4 November 2019
    One Year In
    Dear Customers,