Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Annwyl Gwsmeriaid,

Mae hi’n anodd coelio bod blwyddyn ers i ni gymryd drosodd y gwaith o redeg eich gwasanaethau rheilffordd. Mae hi wedi bod yn flwyddyn a hanner wrth i ni weithredu llawer iawn o newidiadau a cheisio dal i fyny gyda’r holl flynyddoedd o dan-fuddsoddi.

Yr amser yma y llynedd, gwelsom ein bod wedi colli trenau a gafodd eu difrodi gan Storm Callum, ac yna cawsom hydref andros o heriol, sef bedydd tân go iawn.

Ers hynny, mae llawer iawn o waith wedi cael ei wneud yn gyhoeddus ac y tu ôl i'r llenni wrth i ni barhau gyda’n cynllun i drawsnewid eich rheilffordd.

Yn fy neges ddiwethaf, bues i’n trafod rhai o'r rhesymau dros ganslo rhai teithiau a pham roedd rhai trenau’n cynnwys llai o gerbydau na’r arfer. Mae’r sefyllfa honno'n gwella ac er bod problemau’n parhau gyda threnau hŷn, rydyn ni'n buddsoddi’n fawr i sicrhau bod y trenau hynny cystal â phosibl.

Rwyf nawr yn gallu rhannu rhai o fanylion ein cynlluniau ar gyfer amserlen mis Rhagfyr, pryd bydd gwelliannau mawr a newid sylweddol i unrhyw un sy’n teithio ar ddydd Sul

Interior of a newly refurbished TfW rail train

 

TRENAU

Un peth cadarnhaol yn fy marn i yw’r ffaith fod trenau ychwanegol wedi ymuno â’n fflyd. Rydyn ni'n falch iawn o gyflwyno 12 o drenau Dosbarth 170, sef y rhai diweddaraf yn ein fflyd i wasanaethu cwsmeriaid ar reilffyrdd i Faesteg, Cheltenham, Glynebwy ac ar hyd prif reilffordd de Cymru

Mae’r trenau hyn yn cynnwys seddi cyfforddus, mwy o fyrddau, socedi i blygiau, Wi-Fi, ac yn bwysicaf oll, maent yn gwbl hygyrch i bob un o'n cwsmeriaid. Edrychais ar un o'r rhai cyntaf i gyrraedd ein depo yr wythnos ddiwethaf, ac rwy’n siŵr y byddwch chi’n synnu pan gewch chi deithio arnyn nhw ym mis Rhagfyr. Mae rhai lluniau o’r trenau ar gael isod

Roedd ein cynlluniau hefyd yn cynnwys cael 14 o drenau wedi’u hadnewyddu, ond mae’r cyflenwyr wedi wynebu nifer o drafferthion wrth gael y rhain yn barod felly mae oedi tan y flwyddyn nesaf. Felly, rydyn ni wedi gorfod gwneud trefniadau eraill yn gyflym ac yn y cyfamser rydyn ni wedi cael naw yn ychwanegol o drenau Dosbarth 153 ag un cerbyd. Roedden ni hefyd wedi disgwyl cael gwared ar ein fflyd Pacer ar reilffyrdd y cymoedd, ond oherwydd yr oedi rydyn ni wedi gorfod gwneud cais i gadw'r trenau hynny i redeg am ychydig mwy o amser. Dydi pethau ddim yn ddelfrydol, ond mae’n llawer gwell na bod heb drenau o gwbl. Heb gytundeb i gadw'r Pacers a hen drenau eraill i fynd, dim ond rhyw 90 o drenau fyddai gennym i'w defnyddio, ond bydd angen i ni gael tua 123 o drenau ar gyfer gwasanaeth llawn ym mis Rhagfyr. Mae’r mesur hwn hefyd yn golygu ein bod hi’n gallu creu 6,550 yn fwy o lefydd i gwsmeriaid sy'n teithio i Gaerdydd bob wythnos.

Rydyn ni wedi gwneud cais i gadw’r locomotifau a cherbydau dosbarth 37 ar reilffordd Rhymni am ychydig yn 2020, a'r cerbydau Gerald Mark 3 ar wasanaethau Caerdydd-Caergybi tra mae Network Rail yn gwneud gwaith i sicrhau y bydd y cerbydau wedi’u huwchraddio yn gallu gweithredu ar y llwybr llawn - Mark 4 yw enw’r rhain ac maent yn dod atom o Brif Reilffordd Dwyrain Lloegr (LNER). Rydyn ni'n falch o fod wedi cael cytundeb i ganiatau i'r cerbydau hyn redeg ar hyd arfordir Gogledd Cymru tan yn nes ymlaen yn y flwyddyn pryd byddant yn cymryd lle’r trenau Mark 3 sy’n gwasanaethu'r llwybr hwn ar hyn o bryd. Mae'r trenau Mark 4 yn gam i fyny o le ydyn ni ar hyn o bryd, gan gynnwys seddi lledr yn y dosbarth cyntaf.

Ynghyd â’r newyddion yma, rydyn ni’n brysur yn adnewyddu ac yn gwella trenau. Rhaid i ni gael cydbwysedd o'r fath oherwydd rhaid i ni dynnu trenau i wneud y gwaith felly dim ond rhai y gallwn ni eu rhyddhau ar y tro. Rydyn ni wedi cwblhau'r canlynol:

 • Dosbarth 150 – offer amddiffyn olwynion rhag llithro a sandio awtomatig ar 23 o drenau. Hefyd, gwelliannau fel socedi pweru (USB a phlygiau 3 phin) ynghyd â gwelliannau hygyrchedd, gan gynnwys toiledau anabl, wedi cael eu cwblhau ar 21 o drenau.
 • Dosbarth 153 – mae’r uwchraddiad hygyrchedd a’r adnewyddiad mewnol cyntaf ar un o’r trenau yma wedi cael eu cwblhau. Dyma’r cyntaf o’i fath yn y Deyrnas Unedig. Ac mae'r ail ar ei ffordd. Erbyn mis Rhagfyr, byddwn ni wedi adnewyddu 4 uned ac mae’r rhaglen yn parhau
 • Dosbarth 175 – bydd dau ohonynt wedi cael eu hadnewyddu’n llwyr gyda socedi pŵer a seddi newydd. Mae’r rhain yn cael eu gwneud gan Alstom yn Widnes ac mae’r rhaglen yn parhau. Yn ystod y gwaith, canfuwyd lefel syfrdanol o gyrydu ar y trenau a chafodd hynny ei drwsio ar adeg adnewyddu.

Seats on board the newly refurbished TfW Rail trains

 

AMSERLEN

Fel y gwyddoch mae’n siŵr, mae amserlen y rheilffordd yn newid ddwywaith y flwyddyn, sef ym mis Mai ac ym mis Rhagfyr. Cyn hynny, mae llawer iawn o waith yn cael ei wneud i geisio sicrhau bod yr amserlen honno'n addas i gynifer o bobl â phosibl.

Mae newidiadau wedi cael eu gwneud i amseroedd ledled Cymru a’r gororau. Mae hyn oherwydd amserlen newydd GWR (gweler isod) a hefyd oherwydd mesurau perfformiad newydd sy'n golygu ein bod ni bellach yn gallu monitro perfformiad mewn mwy na 50 o leoliadau cwsmeriaid ar ein rhwydwaith. Mae hyn yn symud y sylw ar ddarparu gwasanaethau mewn pryd ar hyd llwybr yn hytrach na dim ond ar y diwedd, ac mae’r amseroedd wedi bod yn gymorth i sicrhau gwell perfformiad i bob un ohonoch ar hyd ein llwybrau.

Y tu hwnt i hynny, mae angen trenau newydd arnom i ddarparu gwasanaethau pwysig newydd ond rydyn ni’n gallu ymestyn gwasanaethau rheilffordd Glynebwy i Ben-y-bont ar Ogwr drwy Brif Reilffordd De Cymru ac rydyn ni wedi cynnwys amser ychwanegol ar reilffordd y Cambrian ar gyfer yr adeg pryd bydd Gorsaf Bow Street (ger Aberystwyth) yn agor.

Un o’n hymrwymiadau allweddol oedd cyflymu’r amseroedd teithio rhwng gogledd a de Cymru. Bydd hyn yn digwydd o fis Rhagfyr ymlaen, gan dynnu 40 munud oddi ar y daith bresennol.

Eleni, rydym wedi ymrwymo i wneud gwelliannau enfawr i’n gwasanaeth dydd Sul. Yn y pen draw, mae mwy a mwy o bobl eisiau teithio ar gyfer gwaith neu hamdden ar ddydd Sul, ac nid yw’n addas rhoi llai na hanner y gwasanaethau sydd gennym o ddydd Llun i ddydd Gwener. Felly, rwy’n falch y byddwn ni, o Ragfyr 15 ymlaen, yn gweld rhai llwybrau sydd heb gael gwasanaeth ar y Sul o'r blaen yn cael eu cysylltu nawr, a bydd llwybrau eraill yn gweld dwywaith gymaint o wasanaethau neu hyd yn oed dair gwaith. Ledled ein rhwydwaith, bydd mwy na 180 o wasanaethau newydd, sef y ffigwr enfawr o 41 y cant o welliant o gymharu â Rhagfyr 2018

Hoffwn i ddiolch yn fawr i bawb sydd wedi bod yn gysylltiedig â’r gwaith, yn enwedig ein partneriaid yn Network Rail. Dyma’r uchafbwyntiau i mi:

Maesteg yn cael gwasanaeth dydd Sul am y tro cyntaf, a rheilffordd Dyffryn Conwy yn cael gwasanaeth dydd Sul yn y gaeaf am y tro cyntaf Mynd o un gwasanaeth ar ddydd Sul i'r ddau gyfeiriad rhwng Pwllheli a Machynlleth i bum gwasanaeth i'r ddau gyfeiriad, i roi mwy o gyfleoedd i bobl deithio ar reilffordd y Cambrian nag erioed o'r blaen. Gwasanaeth llawer helaethach ar ddydd Sul ar reilffordd Rhymni, gyda 7 o wasanaethau ychwanegol rhwng Rhymni a Chaerdydd, yn ogystal â bron â threblu’r gwasanaethau i/o Gaerffili - 16 bob dydd Sul nawr, ac yna 45 o fis Rhagfyr ymlaen. Gwasanaeth dydd Sul y gaeaf rhwng Cyffordd Llandudno a thref Llandudno yn ogystal â’r gwasanaeth haf presennol. Gwasanaethau o Gaerdydd i Gaerloyw yn gadael am 08:23 ar ddydd Sul, sef ddwyawr yn gynt nag yn Rhagfyr y llynedd. Saith o wasanaethau ychwanegol yn galw ymhob gorsaf ar lwybr Crewe i Amwythig. Gwasanaeth bob awr rhwng Treherbert a Chaerdydd, gan gynyddu cyfanswm y gwasanaethau dydd Sul o 15 nawr i 28. Bydd y gwasanaeth gwennol o Gaerdydd Heol y Frenhines i Fae Caerdydd yn cynyddu o 100 o wasanaethau ar ddydd Sul i 130, a bydd yn rhedeg tan 22:00, i roi mwy fyth o ddewisiadau i bobl allu mwynhau ardal y Bae ar nos Sul cyn dod yn ôl ar gyfer cysylltiadau ymlaen. O'r blaen, roedd y gwasanaethau'n dod i ben am 19:00 ar nos Sul - sef bydd tair awr yn ychwanegol o wasanaeth i gwsmeriaid. Wrth wneud unrhyw newid mawr i'r amserlen, mae’n bwysig iawn gweithio gyda’n partneriaid i ddeall beth maen nhw’n ei wneud.

Eleni, mae un o’r newidiadau mwyaf sylweddol ers cyn cof yn digwydd i amserlen GWR. Gyda’u trenau Dosbarth 800 newydd, a thrydaneiddio’r brif reilffordd rhwng Caerdydd a Llundain Paddington bron wedi’i gwblhau, bydd tua 75 y cant o holl wasanaethau GWR yn gweld newid yn eu hamseroedd. Mae hyn yn caniatau teithiau cyflymach ar hyd Prif Reilffordd Great Western, ac mae’n wych gweld hyn ar ôl cynifer o gyfnodau o darfu tra roedd y gwifrau’n cael eu gosod. Fel y gŵyr cwsmeriaid yn ne Cymru, mae llawer o’r gwasanaethau hynny yn rhedeg draw i Abertawe a Chaerfyrddin a draw i Sir Benfro yn ystod yr haf. Felly, mae’n bwysig iawn gwirio manylion eich taith os byddwch chi'n teithio ym mis Rhagfyr a’r flwyddyn newydd er mwyn osgoi colli cysylltiadau hollbwysig.

I gloi, un foment bwysig yn ymwneud â diogelwch yw ei bod hi'n bwysicach nag erioed, oherwydd yr holl wasanaethau ychwanegol ar ein rhwydwaith, i fod yn ofalus wrth ddefnyddio seilwaith a chroesfannau’r rheilffyrdd. Peidiwch byth â meddwl na fydd trên yn rhedeg dim ond oherwydd ei bod hi'n ddydd Sul.

Cofion gorau,

Colin Lea, Cyfarwyddwr Profiad y Cwsmer

4 Tachwedd 2019

 

 • Oriel
  • Exterior of a 769
  • Interior of a 769
  • Interior of a 769
   • Interior of a 769
 • 17 September 2019
  Dear Customers,
  Dear Customers,
 • 18 December 2019
  Nadolig llawen
  Dear Customers,