Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Teithio i Abaty Tyndyrn ar y trên

Station Icon
Yr orsaf agosaf: Cas-gwent

Location Icon
10 munud o cerdded  > 15 munud ar fws o’r orsaf > 2 munud o cerdded  - gweld y map

 

Mae Abaty Tyndyrn yn eicon cenedlaethol – mae wedi bod yn sefyll heb do ar lannau Afon Gwy ers iddo gael ei ddiddymu a dechrau dirywio 500 mlynedd yn ôl. 

Sefydlwyd yr abaty yn 1131 gan fynachod Sistersaidd, ac fe gafodd ei ildio yn ystod Diwygiad Lloegr dan arweiniad Harri VIII. Dim ond 15 munud ar y bws o orsaf drenau Cas-gwent yw'r adfail urddasol hwn. 
 
Gallwch chi gael rhagor o wybodaeth am Abaty Tyndyrn a’i hanes drwy fynd i wefan Cadw

 

Rydyn ni’n gweithio gyda Cadw i gynnig mynediad i 2 am bris 1 i’w safleoedd hanesyddol. 

Gyda thocyn trên dilys, fe gewch chi ac un person arall 2 docyn mynediad am bris 1 ar yr un diwrnod â’ch taith*, ac oherwydd bod mwy o gestyll i bob milltir sgwâr yng Nghymru nag unrhyw wlad arall yn Ewrop, mae digon i’w ddarganfod yma. Y cwbl mae’n rhaid i chi ei wneud i fanteisio ar y cynnig hwn yw teithio i'r atyniad ar y trên. 
 
*Telerau ac Amodau’n berthnasol. 

 • Gweler y telerau ac amodau
   • Cymhwysedd: Mae'r Cynnig yn agored i bob oedolyn 18 oed neu hŷn, ac eithrio gweithwyr yr Hyrwyddwyr a'u cydweithwyr neu eu hasiantau, teuluoedd uniongyrchol cyflogeion o'r fath ac unrhyw un arall sy'n gysylltiedig â'r Hyrwyddiad.
   • Mae'r Hyrwyddwr yn cadw'r hawl i ganslo neu newid yr Hyrwyddiad neu'r Telerau ac Amodau hyn ar unrhyw adeg cyn i'r cyfnod hyrwyddo ddod i ben. Mae'r cynnig ar gael i unrhyw un sydd wedi teithio ar y trên i unrhyw un o'r 20 o safleoedd Cadw â staff a restrir sydd â thâl mynediad
   • Rhaid i'r tocyn trên fod yn ddilys ar gyfer y diwrnod hwnnw. Gall hyn gynnwys tocynnau tymor dilys, tocynnau dwyffordd, tocynnau dwyffordd agored, tocynnau wythnosol, tocynnau crwydro, carnet/multiflex a thocynnau y tu allan i'r cyfnod brig. Bydd tocynnau ar ffonau symudol a derbynebau hefyd yn cael eu derbyn
   • Bydd tocynnau ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn rhai Trafnidiaeth Cymru hefyd yn cael eu derbyn, ond nid yw'r cynnig yn cynnwys rheilffyrdd treftadaeth na hamdden
   • Bydd y tocyn yn galluogi un unigolyn i gael mynediad am ddim, ac mae angen rhagor o docynnau trên dilys ar gyfer grwpiau dros ddau
   • Ddim yn ddilys ar y cyd ag unrhyw gynnig arall
   • Hyrwyddwr:
    Cadw Llywodraeth Cymru, Plas Caeriw, Uned 5/7 Cefn Coed, Parc Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QQ

Ewch ati i ganfod rhagor o gyrchfannau

Mae Cymru yn cynnig amryw o brofiadau – ewch i grwydro i bob twll a chornel!