Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Os oes gennych chi gwestiynau neu bryderon, byddem yn hapus iawn i’ch helpu. Gallwch gysylltu â ni ar y ffôn, drwy e-bost, twitter neu drwy ddefnyddio'r ffurflen isod.

Ffôn

Gallwch ein ffonio ni ar 0333 3211 202.

Rydyn ni'n agored rhwng 0800 a 2000 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a rhwng 1100 a 2000 ar ddydd Sul.

Os yw'n well gennych chi siarad gyda ni yn Gymraeg, ffoniwch 0333 3211 202 a dewiswch opsiwn 1.

Codir cost cyfraddau lleol ar alwadau i'n rhif o ffonau BT.

E-bost

Tweet to @tfwrail

Gallwch anfon e-bost atom: customer.relations@tfwrail.wales

Twitter @TfWrail

Instagram @TfWrail

Facebook @TfWrail

Post
Gallwch anfon llythyr atom:

Cysylltiadau Cwsmeriaid
Trafnidiaeth Cymru
Gwasanaethau Rheilffyrdd
Tŷ’r Santes Fair 
47 Heol Penarth
Caerdydd
CF10 5DJ

Mae ein tîm gwasanaethau cwsmeriaid yn gwneud eu gorau glas i ymateb i bob gohebiaeth cyn gynted â phosib.  Rydym ni ar hyn o bryd yn ymateb i ohebiaeth a ddaeth i law rhwng Awst 16eg ac Awst 22ain 2019.

Chwilio am

Online
Enw
Cyfeiriad
Efallai y bydd rhaid i ni rannu manylion eich ffurflen â rhannau eraill o Grŵp Trafnidiaeth Cymru neu weithredwyr trenau eraill os yw’ch cwyn neu’ch sylwadau yn ymwneud â chwmni arall. Ticiwch y blwch yma os ydych chi’n fodlon i ni rannu’r manylion hyn.

Ni fydd hynny’n effeithio ar eich hawl i wneud hawliad a rhoi sylwadau ond efallai y bydd hi’n anoddach i ni ddatrys eich achos yn gyflym. Sylwch - ni fyddwn yn rhannu eich manylion at ddibenion marchnata. Drwy lenwi’r ffurflen hon, rydych chi’n cadarnhau bod yr wybodaeth sydd wedi’i darparu yn gywir hyd y gwyddoch chi. Mae Trafnidiaeth Cymru yn cadw’r hawl i rannu eich manylion personol â Gweithredwyr Trenau eraill a thrydydd partïon perthnasol i atal twyll a gallwn erlyn unrhyw unigolyn am wneud hawliadau twyllodrus.

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}