Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Annwyl Cwsmeriad,

Hoffem eich sicrhau chi mai diogelwch a llesiant ein holl gwsmeriaid a’n staff yw ein prif flaenoriaeth yn ystod y Coronafeirws (COVID-19) ledled y DU. Felly, rydyn ni’n cysylltu â chi i roi gwybod i chi am y mesurau rydyn ni wedi’u rhoi ar waith i’ch cadw chi’n ddiogel ar ein trenau a rhoi hyblygrwydd i chi o ran eich cynlluniau teithio.

 

Cyngor teithio newydd a gyhoeddwyd ar 20 Mawrth:

 

 


Bydd llai o wasanaethau’n rhedeg ar hyd rhwydwaith trenau Trafnidiaeth Cymru o ddydd Llun 23 Mawrth 2020. Dyma fydd y drefn hyd nes y cyhoeddir yn wahanol. Mae’n golygu mai amseroedd trenau ar y Sul fydd ar waith mwyach saith niwrnod yr wythnos.

Mae newidiadau i’n gwasanaeth er mwyn helpu ‘gweithwyr allweddol’ i deithio. Dim ond os yw’r daith yn hanfodol y dylai’r cyhoedd yn gyffredinol deithio.

Mae’n bosib y bydd trenau ychwanegol yn rhedeg er mwyn diwallu gofynion teithio i’r gwaith mewn rhai ardaloedd trefol. Ond cofiwch y gall amseroedd trenau newid ar fyr rybudd. Gallwch weld yr wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau ar y wefan hon, ar yr ap TfW Rail ac ar sgriniau gwybodaeth digidol mewn gorsafoedd. Chwiliwch am yr wybodaeth ddiweddaraf cyn teithio. Bydd oriau agor swyddfeydd tocynnau gorsafoedd rheilffordd hefyd yn newid i adlewyrchu’r newidiadau hyn i wasanaethau trên.

 Newid amseroedd trenau

 

Mae canllawiau presennol y GIG yn nodi y dylai’r cyhoedd ddim ond defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithiau hanfodol.

Ystyriwch eich amgylchiadau iechyd eich hun, gan barchu’r bobl eraill sy’n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus a dilyn canllawiau'r GIG. Wrth i’r sefyllfa esblygu, rydyn ni’n parhau i ddilyn cyngor gan Lywodraeth y DU a’r GIG, sydd ar gael yma: https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/

Beth mae Trafnidiaeth Cymru yn ei wneud o ran eich diogelwch a’ch lles chi.

  •  Glanhau mwy mewn trenau a gorsafoedd.
  • Defnyddio cynhyrchion glanhau cryfach.
  • Hylif diheintio dwylo mewn lleoliadau allweddol.
  • Cynnal a chadw cyfleusterau golchi dwylo yn y toiledau.
  • Mae ein staff yn dilyn cyngor y GIG ar hylendid a glanhau.
  • Taliadau digyffwrdd ar gael, ynghyd â pheiriannau tocynnau hunanwasanaeth ac e-docynnau ar y wefan, yr ap ac ar ddyfeisiau symudol.
  • Prynwch docynnau cyn mynd ar y trên gan y bydd y staff ar y trên yn rhoi blaenoriaeth i gyfrifoldebau eraill yn ymwneud â gofal a diogelwch.

Sicrhau bod gennych chi hyblygrwydd o ran eich cynlluniau teithio

Mae’n bwysig iawn i ni eich bod yn gallu newid eich cynlluniau teithio’n rhwydd dan yr amgylchiadau eithafol hyn. I helpu, rydyn ni’n darparu’r canlynol i’r rheini sydd wedi prynu tocynnau gan Trafnidiaeth Cymru:

Os oes angen i chi ganslo taith neu newid tocyn, ni fydd ffioedd gweinyddol ar gyfer tocynnau cymwys.

Ar gyfer tocynnau Advance yn benodol, dim ond newid eich dyddiad teithio allwch chi ei wneud am ddim. Os byddwch yn prynu tocyn drytach yn lle'r un gwreiddiol, bydd angen i chi dalu’r pris uwch.

Os ydych chi wedi prynu eich tocyn gan adwerthwr arall, cysylltwch â nhw’n uniongyrchol i gael gwybodaeth.

Tocynnau tymor: Os nad oedd modd i chi deithio, bydd y broses ad-dalu bresennol, gan gynnwys y telerau ac amodau, yn berthnasol. I weld y telerau ac amodau ar gyfer tocynnau tymor, ewch i: https://www.nationalrail.co.uk/times_fares/ticket_types/46571.aspx

Yn gyffredinol, ar gyfer tocynnau sydd wedi cael eu prynu gan ein staff yn uniongyrchol, ewch i’ch swyddfa docynnau leol i gael cymorth ynglŷn ag ad-dalu a chyfnewid tocynnau. Ar gyfer nifer o fathau o docynnau sydd wedi cael eu prynu ar ein gwefan neu ar yr ap, mae proses ad-dalu ar gael i’w defnyddio. Ewch i https://trctrenau.cymru/cy/ad-dalu-pris-tocynnau

Mae ein telerau ac amodau arbennig ar gael am gyfnod dros dro – o 17 Mawrth hyd at 30 Ebrill 2020. Gallwch hefyd gysylltu â’n tîm Gwasanaeth i Gwsmeriaid yn https://trctrenau.cymru/cy/cysylltu-ni neu drwy ein ffonio ni ar 0333 3211202

Rydyn ni’n gwerthfawrogi eich amynedd a’ch dealltwriaeth wrth i’r sefyllfa hon esblygu, ac fe hoffem eich sicrhau chi ein bod yn gwneud popeth posib i’ch helpu chi i deithio’n ddiogel ac yn hyderus. 

Tîm Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru

Am gwybodaeth gofal iechyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ewch i: https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/