Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Gyda chontractau gwerth £50 miliwn y flwyddyn ar gael yn ystod y 15 mlynedd nesaf, mae Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru wedi ymrwymo i weithio’n agos gyda busnesau lleol i sicrhau eu bod yn elwa o'r lefelau buddsoddi arwyddocaol hyn a bod y gwir fanteision i’w teimlo ledled y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Fel rhan o hynny, rydym yn gyffrous am gynnal dau ddigwyddiad “Cwrdd â’r Prynwr” yng ngogledd a de Cymru yn ystod mis Tachwedd, fel bod busnesau lleol yn cael mwy o wybodaeth a pharatoi eu cynigion.

Mae’r digwyddiadau’n cael eu cyflwyno mewn partneriaeth â Busnes Cymru, gwasanaeth cefnogi busnesau blaenllaw Llywodraeth Cymru, a byddant yn cael eu cynnal yn Neuadd Goffa Newbridge ddydd Mawrth, 13 Tachwedd 2018 a Chanolfan Reolaeth Prifysgol Bangor ddydd Iau, 15 Tachwedd 2018.

Bydd contractau gwasanaethu a chyflenwi ar gael mewn sawl maes, gan gynnwys y canlynol:

 • Darnau sbâr trenau
 • Prydlesu neu brynu cerbydau ffordd
 • Defnyddiau ysgrifennu
 • Cynnal a chadw Cledrau – Depo
 • Glanhau Gorsafoedd
 • Glanhau Trenau
 • Rheoli Cyfleusterau
 • Cyfarpar Diogelu Personol (PPE)
 • Bysiau yn lle Trenau
 • Tacsis i Staff a Chwsmeriaid
 • Pecynnau Gwella Gorsafoedd
 • Olewau a Defnyddiau Iro
 • Recriwtio a Gweithlu dros dro
 • Gwisgoedd swyddogol

Dywedodd Colin Lea, Cyfarwyddwr Profiadau Cwsmeriaid a Masnachol Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru:

"Fel rhan o’n hymrwymiad ni i greu rheilffordd o safon byd ar gyfer Cymru a’r Gororau, rydyn ni’n teimlo’n angerddol am weithio gyda chwmnïau lleol.

"Mae cymaint o fusnesau gwych yn gwneud cymaint o bethau gwych yng Nghymru ac rydyn ni’n gyffrous am allu cyfarfod rhai o'r bobl hynny a chydweithio o bosib.

"Yn y pen draw, rydyn ni’n bodoli i roi i bob cymuned rydyn ni’n ei gwasanaethu y gwasanaeth gorau posib ac mae ailfuddsoddi yn y cymunedau a’r economïau lleol hynny yn rhywbeth rydyn ni’n awyddus iawn i’w wneud."

Meddai Ken Skates yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth:

“Rydym yn buddsoddi’n sylweddol yn y seilwaith rheilffyrdd a cherbydau dros y 15 mlynedd nesaf ac mae angen i fusnesau yng Nghymru fod mewn sefyllfa i elwa o bob contract perthnasol yn y dyfodol. “Daw y digwyddiadau hyn â’r cyfleoedd i gwmnïau gyfarfod â chontractwyr, siarad gyda phrynwyr, a deall un well yr hyn fydd ei angen a bod yn barod i gynnig eu hunain a chael eu hystyried o ddifrif.”

Dywedodd Howard Jacobson, Cynghorydd Tendro gyda Busnes Cymru:

“Mae Busnes Cymru wedi creu cynllun i gynghori a helpu busnesau ym mhob cwr o Gymru i fod yn ‘Addas i Dendro’ a gallu manteisio ar y cyfle cyffrous yma yn ystod y 15 mlynedd nesaf. “Mae Trafnidiaeth Cymru wedi ymrwymo’n llwyr i sicrhau bod busnesau bach a chanolig yng Nghymru’n gallu cymryd rhan yn y gwaith o gyflenwi nwyddau a gwasanaethau a bydd Busnes Cymru’n cyflwyno gweithdai wedi’u cyllido’n llawn a chefnogaeth gynghori i gynorthwyo busnesau bach a chanolig ar bob lefel gyda’r broses dendro.”

Bydd y digwyddiadau’n dechrau gyda chyflwyniadau allweddol cyn symud ymlaen i rwydweithio a sesiynau grŵp bychain gyda Busnes Cymru, Trafnidiaeth Cymru, Busnes Cymdeithasol Cymru, GwerthwchiGymru ac Adeiladu Dyfodol Cymru.

Mae’r llefydd yn gyfyngedig felly cofrestrwch erbyn dydd Gwener 9 Tachwedd drwy fynd i http://bit.ly/meet-the-buyer neu ffonio 03000 6 03000. Mae Busnes Cymru, sy’n cael ei gyllido gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yn cefnogi twf cynaliadwy mentrau bach a chanolig ledled y wlad drwy gynnig mynediad at wybodaeth, cyfarwyddyd a chefnogaeth busnes.

I gael gwybod sut gall Busnes Cymru eich helpu chi i ddechrau neu ddatblygu eich busnes, ffoniwch 03000 6 03000, dilynwch@_businesswales neu @_busnescymru neu ewch i www.businesswales.gov.wales/ neu www.busnescymru.llyw.cymru/i gael mwy o wybodaeth.

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

 • Dim ffioedd archebu
 • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}