Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Gemau Rygbi Rhyngwladol Hydref 2018 Stadiwm Principality, Caerdydd

dechrau am 17:20

Bydd y trenau yn ardal Caerdydd yn brysur drwy’r dydd

Warning triange 
Oherwydd problemau parhaus yn dilyn Storm Callum a difrod i olwynion oherwydd amodau’r tymor, ar hyn o bryd mae gennym ni fwy o drenau nag arfer yn cael eu hatgyweirio.

O ganlyniad, bydd llai o gapasiti ar gael drwy gydol y dydd nag ar gyfer diwrnod arferol digwyddiad o’r fath a bydd rhai gwasanaethau’n fysiau yn lle trenau. Os ydych chi’n mynd i un o’r gemau, teithiwch i Gaerdydd cyn gynted ag sy'n bosib

Gwasanaethau ar ôl y gêm

 • Bydd capasiti cyfyngedig ar lwybrau lleol Caerdydd a’r Cymoedd.
 • Bydd y gwasanaethau o Ganol Caerdydd i Gasnewydd, Cwmbrân, Pont-y-pŵl a New Inn, a’r Fenni yn fysiau yn lle trenau.
 • Bydd bysiau gwennol ar gael rhwng Caerdydd a Chasnewydd.
 • Rydym yn cynghori cwsmeriaid i beidio ag aros tan y trên olaf i fynd adref.
 • Ddydd Sadwrn gwiriwch eich cynlluniau ar gyfer eich siwrnai cyn teithio yn www.journeycheck.com/TfWrail am yr wybodaeth ddiweddaraf am ddiwygiadau i wasanaethau.
 • Bydd system ciwio ar waith ar ôl y gemau yng ngorsaf Caerdydd Canolog a gorsaf Heol y Frenhines
 • Bydd Swyddog Diogelu Refeniw yn patrolio'r rhwydwaith, gwnewch yn siŵr bod gennych chi docyn teithio dilys cyn mynd ar eich trên.

Queue Maps
Mapiau o’r Ciwiau

Gorsaf Caerdydd Canolog

Caerdydd Heol Y Frenhines

Map Llwybrau Cerdded Caerdydd Canolog I Heol Y Frenhines

Deg Cyngor Doeth ar gyfer teithio i’r gêm

 • Rhowch ddigon o amser ar gyfer eich siwrnai.
 • Ewch yn ôl i’r orsaf cyn gynted a phosib ar ôl y digwyddiad.
 • Cofiwch y gallwch fod yn ciwio am hyd at naw deg munud am eich trên ond byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda – eich diogelu chi ydi nod y system giwio.
 • Prynwch eich tocyn dychwelyd ymlaen llaw i osgoi rhagor o oedi mewn gorsafoedd. Mae tocyn dychwelyd yn rhatach na dau sengl yn aml!
 • Meddyliwch am y tywydd pan fyddwch yn ciwio (h.y. dewch ag ymbarél a dillad cynnes).
 • Cofiwch fod toiledau dros dro ar gael i deithwyr y tu allan i’r orsaf, ym mhob un o’r tri maes parcio. Hefyd mae toiledau i deithwyr ar bob platfform.
 • Os oes arnoch angen cymorth wrth deithio ar y trên, rhowch wybod i ni ymlaen llaw.
 • Os nad ydych yn mynd i’r digwyddiad, osgowch deithio i ac o orsaf Canol Caerdydd ar y diwrnod hwnnw.
 • Bydd pob trên sydd ar gael allan yn gweithio ond bydd y gwasanaethau’n eithriadol brysur ac efallai y bydd rhaid i chi sefyll am rywfaint o’ch siwrnai, neu’r siwrnai gyfan.
 • Cofiwch nad yw ysmygu (gan gynnwys e-sigarennau) yn cael ei ganiatáu yn unrhyw le yn eiddo Trafnidiaeth Cymru, gan gynnwys ar y trenau ac yn y gorsafoedd.

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

 • Dim ffioedd archebu
 • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}