Mynd ymlaen i’r prif gynnwys

Os ydych chi’n profi oedi o fwy na 30 munud ar ddiwedd eich taith ar drên, fe fyddwn yn ad-dalu rhywfaint neu’r cyfan o gost y tocyn. Bydd y swm a gewch yn dibynnu ar ba mor hwyr oeddech chi'n cyrraedd. Gallwch hawlio drwy ddefnyddio'r ffurflen isod.
 

dr form
Was your delay on a Transport for Wales service?

Journey details

Ticket details

Maximum 3 files.
256 MB limit.
Allowed types: gif jpg png svg.

Your details

Name
address 1
address 2

Payment details

Preferred method
If your journey was delayed travelling with another train company they will compensate you based on their compensation scheme. Please contact the relevant company. If you do not know which company to contact please give us your feedback and we will pass your claim on to them on your behalf.
We may need to share details of your form with other parts of the Transport for Wales Group or other train operators if your claim or comments relate to another company. Please tick this box if you are happy for us to share these details.

It will not affect your right to make a claim and give comments but may make it more difficult for us to resolve your case quickly. Please note - we will not share your information for marketing purposes. Completion of this form confirms that the information provided is correct to the best of your knowledge. Transport for Wales reserves the right to share your personal details with other Train Operators and relevant third parties to prevent fraud and we may prosecute any individual making fraudulent claims.
dr form
A oedd yr oedi ar wasanaeth Trafnidiaeth Cymru?

Manylion y daith

Manylion tocynnau

Maximum 3 files.
256 MB limit.
Allowed types: gif jpg png svg.

Eich manylion

Enw
Cyfeiriad 1
Cyfeiriad 2

Manylion talu

Dull dewisol
Os gwnaethoch chi brofi oedi wrth deithio gyda chwmni trenau arall, bydd y cwmni hwnnw'n talu iawndal i chi yn seiliedig ar ei gynllun iawndal ei hun. Dylech gysylltu â'r cwmni perthnasol. Os nad ydych chi'n gwybod â pha gwmni y dylech chi gysylltu, rhowch adborth i ni ac fe wnawn ni basio eich cais ymlaen i'r cwmni ar eich rhan. 
Efallai y bydd rhaid i ni rannu manylion eich ffurflen â rhannau eraill o Grŵp Trafnidiaeth Cymru neu weithredwyr trenau eraill os yw’ch cwyn neu’ch sylwadau yn ymwneud â chwmni arall. Ticiwch y blwch yma os ydych chi’n fodlon i ni rannu’r manylion hyn.

Ni fydd hynny’n effeithio ar eich hawl i wneud hawliad a rhoi sylwadau ond efallai y bydd hi’n anoddach i ni ddatrys eich achos yn gyflym. Sylwch - ni fyddwn yn rhannu eich manylion at ddibenion marchnata. Drwy lenwi’r ffurflen hon, rydych chi’n cadarnhau bod yr wybodaeth sydd wedi’i darparu yn gywir hyd y gwyddoch chi. Mae Trafnidiaeth Cymru yn cadw’r hawl i rannu eich manylion personol â Gweithredwyr Trenau eraill a thrydydd partïon perthnasol i atal twyll a gallwn erlyn unrhyw unigolyn am wneud hawliadau twyllodrus.

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}