Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Yn Trafnidiaeth Cymru, rydyn ni'n gwybod beth mae gwasanaeth rheilffordd dibynadwy yn ei olygu i chi. 

Dyna pam ein bod yn buddsoddi £40m i wella ein fflyd bresennol o drenau a chyflwyno gwasanaethau ychwanegol fel y gallwn roi'r gwasanaeth rheilffordd yr ydych yn ei haeddu i chi cyn gynted â phosibl.

Pan wnaethom gymryd drosodd ym mis Hydref 2018, fe wnaethom etifeddu trenau sydd wedi bod yn gweithio'n galed am flynyddoedd lawer.  Bu'n rhaid i'r trenau hyn sy'n heneiddio weithio'n wirioneddol galed dros fisoedd yr Hydref a'r Gaeaf oherwydd y stormydd a'r tywydd gwael. Ac mae'n nhw'n dal i weithio'n galed wrth i fwy a mwy gwsmeriaid ddefnyddio ein gwasanaethau. 

Ond mae ôl traul ar ein trenau ac mae angen tipyn o ofal arnyn nhw... Dyna pam y buom yn brysur yn eu hatgyweirio wedi iddyn nhw dorri i lawr ac yn gwneud gwaith cynnal a chadw ychwanegol i wella'u dibynadwyedd. Rydyn ni hefyd wedi bod yn gwneud rhai pethau y tu ôl i'r llenni na fyddwch wedi sylwi arnyn nhw, efallai, fel gosod teclynnau Diogelu Olwynion rhag Llithro ar rai o'n trenau, i'w gwneud mewn tywydd gaeafol pan fydd dail a sbwriel arall yn ymddangos ar ein rheilffyrdd.

Rydyn ni'n gwneud hyn fel bod ein trenau'n trelio llai o amser yn ein depo a mwy o amswer yn eich cludo i'r mannau yr ydych eisiau mynd, gyda'r lleiaf posibl o ymyrraeth. Ac er bod hn yn gyfnod prysur i ni, dydyn ni ddim yn gorffwys ar ein rhwyfau. 

Rydyn ni'n gwella hygyrchedd ein trenau ac yn eu diweddaru y tu mewn a'r tu allan. Y tu mewn, rydyn ni'n gwella profiad ein cwsmeriaid ar drenau ac rydyn ni'n eu gweddnewid ar y tu allan, fel y byddwch hefyd yn gweld mwy o drenau yn arddangos ein lliwiau coch ac arian unigryw. 

Rydyn ni hefyd wedi bod yn cynyddu ein capasiti ac yn cyflwyno gwasanaethau ychwanegol. Ym mis Hydref 2018, roedden ni'n bwriadu i'n trenau Pacers ymddeol erbyn diwedd 2019, ond rydyn ni'n oedi'r ymddeoliad hwnnw. 

Maen nhw'n mynd i'n helpu ni am gyfnod byr eto wrth i ni roi mwy o drenau ar waith. Wrth i ni wneud hyn, rydyn ni hefyd yn paratoi ar gyfer pethau newydd. Rydyn ni'n brysur y tu ôl i'r llenni yn adeiladu ein trenau newydd, sy'n golgyu y byddwn wedi cynyddu capasiti gan 65% erbyn 2023, ac y bydd 95% o deithiau ein cwsmeriaid yn digwydd ar drenau newydd sbon. 

Trafnidiaeth Cymru
Ni'n gwybod beth mae'n ei olygu i chi.