Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Symud gyda’r amseroedd

Bydd yr amserlenni y byddwn yn eu cyflwyno ym mis Rhagfyr 2019 yn arwydd o’r newidiadau mwyaf arwyddocaol i amseroedd trenau ar ein rhwydwaith dros y deng mlynedd diwethaf. Mae ein hamserlenni newydd yn cynnwys gwasanaethau gwell o lawer ar y Sul gyda gwasanaethau newydd sbon ar rai llwybrau yn ogystal â gwasanaethau amlach a chynharach / hwyrach ar lwybrau eraill. Ar yr un pryd â lansio ein hamserlenni newydd, byddwn yn dechrau cyflwyno trenau mwy newydd a threnau wedi’u hadnewyddu.

 

Mae amserlenni trenau newydd yn cael eu cyflwyno ddydd Sul 15 Rhagfyr

Gwiriwch eich cynlluniau teithio i weld beth mae hyn yn ei olygu i chi ar yma

 

Ar draws ein rhwydwaith mae hyn yn golygu

 • Newid amseroedd trenau
   • Pam mae cymaint o newidiadau i'r amserlen, yn enwedig ar ran Deheuol y rhwydwaith?
    Bydd rhai newidiadau i amseroedd gwasanaethau ar draws y rhwydwaith, ond y gwasanaethau fydd yn cael eu heffeithio fwyaf gan y newidiadau i'r amserlen yn ystod mis Rhagfyr yw'r gwasanaethau sy'n rhedeg ar brif reilffordd de Cymru. Oherwydd y gwaith o drydaneiddio'r rheilffordd rhwng de Cymru a Llundain, ynghyd â fflyd newydd o drenau mae'r gwasanaethau i Lundain yn llawer cyflymach. O ganlyniad, mae'r holl wasanaethau ar y rheilffordd rhwng Abertawe a Chyffordd Twnnel Hafren wedi gorfod cael ei hail-amseru er mwyn gallu dygymod â'r gwasanaethau cyflymach.
   • Pa wasanaethau sy'n cael eu heffeithio fwyaf?
    Dyma'r gwasanaethau sy'n cael eu heffeithio fwyaf:
    Caerdydd - Caergybi
    Caerdydd - Abertawe
    Maesteg - Cheltenham
   • Pam mae'r gwasanaethau rhwng Caerdydd a Chaergybi wedi cael eu heffeithio cymaint gan y newid hwn i'r amserlen?
    Ynghyd â'r angen i ddelio ag ail-amseru gwasanaethau de Cymru i Lundain, rydyn ni hefyd wedi gorfod addasu amserlen y llwybr hwn. Yn nechrau 2020, bydd y trên a'r cerbydau sy’n cael eu tynnu gan y locomotif "Gerald" (heb y cyfleusterau bwyta dosbarth cyntaf) yn rhedeg gwasanaethau ychwanegol ar y llwybr hwn. Mae gan y trên hwn ofynion gwahanol a does dim modd iddo aros ym mhob gorsaf ar y llwybr os yw'r platfform yn rhy fyr. Mae hyn wedi arwain at batrymau galw gwahanol i rai gwasanaethau ar y llwybr hwn. Hefyd, mae ein contract yn datgan bod yn rhaid i ni gynnig gwasanaethau cyflymach rhwng gogledd a de Cymru..
   • Pam mae'n rhaid i mi aros yn hirach am fy ngwasanaeth cysylltu?
    Mae cynllunwyr ein hamserlen wedi gwneud eu gorau i gadw cysylltiadau yn y gwasanaeth lle bo hynny'n bosib. Ond, mewn rhai achosion, mae'n bosib na fydd y gwasanaethau'n rhyng-gysylltu'n ddidrafferth yn enwedig gan fod amseroedd trenau gweithredwyr trenau eraill yn newid hefyd.
 • Mwy o wasanaethau ar ddydd Sul
  • Sunday railway timetables across Wales and the borders will be transformed this December with extra services across the network.
  • An increase of around 40% in Sunday services will mean more choice for everyone.
  •  
   • Pam rydych chi wedi cynyddu nifer y gwasanaethau ar ddydd Sul?
    Ein nod yw rhedeg rheilffordd sy'n cynnig gwasanaeth saith diwrnod yr wythnos. Rydyn ni'n ymwybodol fod tueddiadau ein cwsmeriaid wedi newid ac mae niferoedd y teithwyr, ynghyd ag ymchwil ymhlith cwsmeriaid, yn dangos bod mwy o alw am ragor o wasanaethau trên ar ddydd Sul. Felly, rydyn ni'n "symud gyda’r amseroedd" fel y gwelir yn ein hymgyrch ar fater newid amserlenni mis Rhagfyr. Bydd ein gwasanaethau newydd ar ddyddiau Sul yn darparu manteision hamdden ac economaidd ar draws ein rhwydwaith.
   • Ble mae'r gwasanaethau dydd Sul wedi cynyddu?
    Ar y cyd â Network Rail, ein nod dros y chwe mis nesaf yw darparu gwasanaeth dydd Sul sydd wedi ei ehangu'n sylweddol, gyda gwasanaethau cynharach a hwyrach ledled ein rhwydwaith.
   • Mae'r gwelliannau'n cynnwys
    Rhymni – Caerdydd: Saith gwasanaeth ychwanegol rhwng Rhymni a Chaerdydd a 13 gwasanaeth ychwanegol rhwng Caerdydd a Chaerffili, gan gynnwys gwasanaethau cynharach a hwyrach.

    Treherbert – Caerdydd: 13 gwasanaeth ychwanegol sydd bellach yn cynnig gwasanaeth pob awr a gwasanaethau cynharach a hwyrach.

    Ynys y Barri – Caerdydd: Mae amserlen yr haf bellach yn rhedeg trwy gydol y flwyddyn ac mae'n cynnwys gwasanaethau cynharach a hwyrach.

    Gwennol Bae Caerdydd: 30 gwasanaeth ychwanegol a fydd bellach yn rhedeg tan 22:00 (roedd yn arfer gorffen am 19:00).

    Maesteg – Caerdydd: Gwasanaeth newydd sbon gyda 14 gwasanaeth, 7 bob ffordd.

    CCaerdydd Canolog – Abertawe: 15 gwasanaeth ychwanegol rhwng y ddwy ddinas, gan gynnwys gwasanaethau cynharach a hwyrach.

    Amwythig – Crewe: Saith gwasanaeth ychwanegol, ynghyd â gwasanaeth gwennol newydd ar gyfer arosfannau lleol a gwasanaethau cyflymach uniongyrchol.

    Pwllheli – Machynlleth: Wyth gwasanaeth ychwanegol, yn cynyddu'r gwasanaeth o un gwasanaeth dwyffordd i bum gwasanaeth dwyffordd drwy gydol y dydd.

    Aberystwyth – Amwythig: Pum gwasanaeth ychwanego

    Caer – Crewe: Gwasanaethau ychwanegol wrth i wasanaeth yr haf gael ei ymestyn i wasanaeth blwyddyn gron.

    Cyffordd Llandudno – Tref Llandudno: 31 gwasanaeth ychwanegol ar ddydd Sul, gyda gwasanaeth gaeaf newydd sbon wrth i'r gwasanaeth haf gael ei ymestyn i wasanaeth blwyddyn gron.

    Cyffordd Llandudno – Blaenau Ffestiniog: Wyth gwasanaeth ychwanegol gyda gwasanaeth newydd sbon ar gyfer y rhan hon o'r rheilffordd

    Caergybi i Fanceinion: Gwasanaethau ychwanegol yn ymestyn amserlen gwasanaeth yr haf i wasanaeth blwyddyn gron.
 • Cyflwyno trenau mwy newydd a threnau wedi’u hadnewyddu
   • Pryd fydd y trenau mwy newydd yn cael eu cyflwyno?
    Mae'r amserlen newydd ar gyfer mis Rhagfyr yn paratoi'r tir ar gyfer cyflwyno trenau mwy newydd a threnau wedi’u hadnewyddu ar y llwybrau canlynol dros y chwe mis nesaf.

    Maesteg – Cheltenham: Bydd trenau mwy newydd a threnau wedi’u hadnewyddu Class 170 yn cael eu cyflwyno ar gyfer gwasanaethau Cheltenham a Glynebwy, a fydd yn cynnwys mannau gwefru, systemau tymheru, sgriniau gwybodaeth i deithwyr a seddi gyda byrddau.

    Glynebwy – Pen-y-bont ar Ogwr: Bydd trenau Class 170 mwy newydd a threnau Class 170 wedi’u hadnewyddu yn cael eu cyflwyno ar gyfer gwasanaethau Cheltenham a Glynebwy, a fydd yn cynnwys mannau gwefru, systemau tymheru, sgriniau gwybodaeth i deithwyr a seddi wrth fyrddau

    Caergybi – Manceinion Bydd trên sy'n cael ei dynnu gan locomotif ac sydd â cherbydau newydd eu hadnewyddu yn cael ei gyflwyno ar lwybr Caergybi i Fanceinion ddechrau 2020, bydd yn cynnwys mannau gwefru, systemau tymheru, sgriniau gwybodaeth i deithwyr a bar caffi.

    Wrecsam – Bidston Bydd trenau Class170 sydd newydd gael eu hadnewyddu yn cael eu cyflwyno ar lwybr y Gororau yng Ngwanwyn 2020, bydd yn cynnwys systemau tymheru a mannau gwefru.

    Caergybi – Caerdydd Bydd y trên a'r cerbydau sy’n cael eu tynnu gan y locomotif "Gerald" yn rhedeg yn ychwanegol ddechrau 2020.

    Ganol y flwyddyn nesaf byddwn ni'n ychwanegu cerbydau llawer mwy modern ac sydd newydd gael eu hadnewyddu at y gwasanaeth hwn, gyda mannau gwefru, systemau tymheru a sgriniau gwybodaeth i deithwyr.
   • Sut ydych chi'n penderfynu ar ba lwybrau y bydd y trenau mwy newydd yn rhedeg?
    Mae'r penderfyniad yn seiliedig ar fanylebau technegol pob trên a gofynion gweithredu pob llwybr, er enghraifft hyd y platfform, y pellter rhwng gorsafoedd a dimensiynau'r trac.

    Er enghraifft, mae ein fflyd Class 170 newydd yn fath o drên sy'n cael ei ddefnyddio'n barod gan weithredwr arall rhwng Caerdydd a Cheltenham Spa felly rydyn ni'n gwybod ei fod yn gallu rhedeg yn ddiogel ar y gwasanaethau hyn.

    Mae rhai trenau'n fwy addas ar gyfer symud llawer o gymudwyr, gan mai pellter byr sydd rhwng gorsafoedd, felly mae'n bosib nad oes angen trên cyflym.
   • Pam fod "pacers" yn dal i redeg ar reilffyrdd y Cymoedd?
    Ein cynllun gwreiddiol oedd tynnu pob un o'n trenau "pacer" Class 143 ac 142 o'r gwasanaeth erbyn diwedd 2019. Byddwn ni nawr yn parhau i redeg y rhain ar wasanaethau lleol Caerdydd a'r Cymoedd am beth amser yn 2020. Y nod yw diogelu capasiti y llwybrau hyn wrth i ni aros am ein fflyd o drenau Class 769 sydd wrthi'n cael eu hadnewyddu. Yn anffodus, maen nhw'n hwyr ond byddan nhw'n dechrau cael eu hychwanegu at y rhwydwaith yng Ngwanwyn 2020. Wrth i drenau mwy newydd ddod ar gael, byddwn ni'n parhau i gael gwared ar ein fflyd o drenau "Pacer", gan sicrhau nad yw hynny'n effeithio ar y capasiti.
 • Mwy o seddi ar wasanaethau allweddol
   • Yn y tymor byr, byddwn ni'n parhau i redeg y "pacers", ond bydd pob un mewn trefniant pedwar cerbyd, er mwyn caniatáu capasiti uwch i mewn ac allan o Gaerdydd ar reilffyrdd craidd y cymoedd. Bydd hyn hefyd yn caniatáu i ni redeg ein trenau Class 150 ar wasanaethau eraill rheilffyrdd craidd y cymoedd. Mae gan y trenau hyn gapasiti uwch ac rydyn ni'n disgwyl iddyn nhw fod o fudd mawr i'r gwasanaethau cymudo gan gynyddu'r capasiti yn ystod cyfnodau prysur y bore a'r prynhawn. Byddwn ni'n ychwanegu 9 trên Class 153 sy'n gallu rhedeg fel un cerbyd ar wasanaethau tawelach, neu yn gallu cael ei gyfuno â threnau eraill i gynyddu rhagor ar y capasiti.

 

Rhagfyr 2019 Newidiadau i'r Amserlen

Bydd copïau o’r llyfrynnau amserlenni ar gael o’ch swyddfa docynnau leol o 14 Rhagfyr.

Amserlenni 1
Abertawe, Amwythig, Arfordir y Cambrian, Caer a Birmingham
15 Rhagfyr 2019 - 16 Mai 2020

Cynlluniwch PDF

Amserlenni 2
Amserau trenau ar gyfer De Cymru, Gogledd Cymru a Manceinion
15 Rhagfyr 2019 - 16 Mai 2020

Cynlluniwch PDF

Amserlenni 3
Amserau trenau ar gyfer Gorllewin Cymru, Abertawe, Maesteg, Caerdydd a Cheltenham
15 Rhagfyr 2019 - 16 Mai 2020

Cynlluniwch PDF

Amserlenni 4
Amserau trenau ar gyfer Gogledd Cymru, Lerpwl, Caer, Crewe, Warrington a Manceinion
15 Rhagfyr 2019 - 16 Mai 2020

Cynlluniwch PDF

Amserlenni 5
Amserau trenau ar gyfer y Cymoedd a gwasanaethau lleol Caerdydd (gan gynnwys Cwm Ebwy)
15 Rhagfyr 2019 - 16 Mai 2020

Cynlluniwch PDF