Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Teithio hygyrch

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth rhagorol i’n holl gwsmeriaid. Yma fe gewch chi’r holl wybodaeth y mae ei hangen arnoch i gynllunio eich siwrnai, archebu cymorth a chael gwybod am ein cynlluniau i wella hygyrchedd.

Archebu cymorth arbennig

Fe wnawn ni ein gorau glas i’ch helpu chi bob amser, pa un a ydych chi’n teithio ar fyr rybudd neu wedi archebu cymorth ymlaen llaw.

 

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth ardderchog i’n holl gwsmeriaid.

Drwy weithio gyda’n cydweithwyr yn y diwydiant rheilffyrdd a’r Llywodraeth, rydym yn hwyluso mynediad ac yn gwella cyfleusterau ar ein trenau ac yn ein gorsafoedd.

 

Sgwteri symudedd a chadeiriau olwyn

Fe gewch chi ddod â’ch sgwter symudedd ar ein trenau os yw’n cydymffurfio â’n canllawiau.

 

Hygyrchedd Trenau

Gwybodaeth am y cyfleusterau ar ein trenau i’ch helpu i gynllunio’ch siwrnai.

Cofiwch fod mathau o drenau sydd heb gyfleusterau hollol hygyrch, yn cynnwys toiledau, yn rhedeg ar rai llwybrau. Rydyn ni’n ymddiheuro am yr anghyfleustra hwn ac yn gwneud popeth a allwn i wella'r sefyllfa. Bydd manylion y llwybrau ac amseroedd y gwasanaethau y mae hyn yn effeithio arnynt yn cael eu cyhoeddi ar y wefan hon yn fuan.

 

Tocynnau a disgowntiau

Mae llawer o ffyrdd i chi brynu eich tocynnau a llawer o ddisgowntiau ar gael i ateb anghenion amrywiol.

 

Hygyrchedd Gorsafoedd

Edrychwch i weld pa nodweddion hygyrchedd sydd ar gael ym mhob gorsaf, i ateb eich anghenion mynediad.

 

Polisïau a gwybodaeth

Gwybodaeth am ein polisïau a’r hyn rydyn ni’n ei wneud i wella mynediad i’n cwsmeriaid anabl a chwsmeriaid hŷn.

 

Cynlluniau ar gyfer teithio annibynnol

Rydyn ni’n cefnogi llawer o gynlluniau i helpu cwsmeriaid ag anghenion hygyrchedd i deithio’n gyfforddus, yn ddiogel ac mor annibynnol â phosib.

 

Ap Dehongli BSL

Mae Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth ag InterpreterNow i helpu ein cwsmeriaid byddar sy’n defnyddio BSL a’n gweithwyr rheng flaen i gyfathrebu â’i gilydd.

 

Panel Hygyrchedd

Mae ein Panel Hygyrchedd yn dylanwadu ar ein polisïau hygyrchedd ac yn rhoi cyngor i ni ar sut mae cefnogi cwsmeriaid byddar, anabl a hŷn i ddefnyddio’n gwasanaethau yn effeithiol.