Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Mae Trafnidiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi y bydd yn noddi’r digwyddiad ym Mae Caerdydd yn 2019

Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn un o’r gwyliau teithiol mwyaf yn Ewrop i bobl ifanc, ac mae’n denu tua 90,000 o ymwelwyr bob blwyddyn. Cynhelir yr Eisteddfod yn ystod wythnos y Sulgwyn, ddiwedd mis Mai, eto eleni.

Mae rhagor o wybodaeth am Eisteddfod yr Urdd ar gael ar ei gwefan

Cyrraedd yr Eisteddfod ar y Trên

Cynhelir Eisteddfod yr Urdd ym Mae Caerdydd eleni. Gan nad yw gorsaf Bae Caerdydd yn bell i chi gerdded oddi yno, mae teithio ar y trên yn ddewis cyflym a hwylus i chi gyrraedd yr ŵyl.

Mae gwybodaeth am docynnau ac amseroedd trenau ar gael yma

Trenau yn ardal Caerdydd:

  • Mae trenau rhwng Bae Caerdydd a Gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd yn gadael bob 12 munud.
  • Mae’r trên cyntaf o Heol y Frenhines Caerdydd i Fae Caerdydd am 0636
  • Mae’r trên olaf o Fae Caerdydd i Heol y Frenhines Caerdydd am 2348
  • Mae trenau’n galw yn Heol y Frenhines Caerdydd yn aml o Gymoedd De Cymru, er enghraifft o orsafoedd Treherbert, Aberdâr, Merthyr Tudful, Coryton, Rhymni a Dinas Caerdydd.
  • Gweithredir trenau rhwng Caerdydd Canolog a Stryd y Frenhines hyd at 12 gwaith yr awr drwy ran helaethaf y dydd.

Trenau i Gaerdydd Canolog o bant:

Mae Trafnidiaeth Cymru yn darparu gwasanaethau rheilffyrdd uniongyrchol rheolaidd o Gymru a’r gororau, o Gaergybi ac arfordir Gogledd Cymru a Doc Penfro/Abergwaun, drwy Abertawe. Mae gwasanaethau uniongyrchol ar gael o orsafoedd Glynebwy, Casnewydd a Bro Morgannwg hefyd. Dim ond unwaith y mae’n rhaid newid trên ar wasanaethau o orsafoedd Pwllheli ac Aberystwyth.

Mae gwasanaethau uniongyrchol o Loegr o orsafoedd Manceinion, Amwythig a Llundain. Cliciwch yma i weld map o rwydwaith Trafnidiaeth Cymru.

Urdd Eistedfodd 2019

Arbed arian drwy deithio â Thrafnidiaeth Cymru

Tocynnau Advance

Gallech arbed 48%* ar gyfartaledd ar nifer o deithiau o dros 50 milltir, gyda’n tocynnau Advance, drwy archebu hyd at 12 wythnos ymlaen llaw.

Tocynnau Grŵp

Os ydych chi’n teithio gyda ffrindiau a theulu mewn grwpiau o dri i naw, mae’n bosibl cael disgownt o hyd at 25% gyda Thocyn Diwrnod Grŵp Bach.

Multiflex

Ydych chi’n aros yng Nghaerdydd am ychydig ddyddiau? Gallwch arbed arian drwy brynu tocyn Multiflex - ein tocyn aml-ddiwrnod rhataf. Neu, defnyddiwch ein tocyn Crwydro’r Brifddinas er mwyn i chi ymweld â nifer o wahanol rannau o Gaerdydd mewn diwrnod.

Parcio a Theithio

Beth am osgoi’r traffig a gyrru i’ch gorsaf leol yn y Cymoedd neu yng Nghaerdydd a manteisio ar barcio a theithio. Tarwch olwg ar ein rhestr o orsafoedd i weld lle mae cyfleusterau parcio ar gael.

Urdd celebrations

Am Eisteddfod yr Urdd

Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, un o wyliau teithiol mwyaf Ewrop ar gyfer plant a phobl ifanc, yn ymweld â Bae Caerdydd yn ystod hanner tymor mis Mai.

Yn ogystal â’r cystadlu brwd, bydd Maes yr Eisteddfod yn llawn bwrlwm ac yn ddiwrnod gwych i bawb o bob oed. O stondinau i sesiynau chwaraeon a cherddoriaeth byw, bydd rhywbeth i bawb... a’r cyfan oll drwy gyfrwng y Gymraeg! Dyma ŵyl sy’n unigryw i Gymru, felly dewch i gystadlu, i gefnogi ac i fwynhau – mi fyddai’n wych eich gweld chi.

Ac am y tro cyntaf erioed, bydd mynediad am ddim i’r maes eleni! Bydd angen i bob oedolyn brynu band braich dyddiol er mwyn cael mynediad i’r rhagbrofion a Phafiliwn yr Eisteddfod, ond fe fydd mynediad i gystadleuwyr a phlant o dan 18 yn rhad ac am ddim:

Band braich oedolyn: £13 (bydd pris y bandiau braich yn codi ar ôl 30 Ebrill)

Ar gael drwy fynd i https://www.wmc.org.uk/cy/digwyddiadur/2019/eisteddfod-genedlaethol-yr-urdd-2019/

Cystadleuwyr a phlant o dan 18: Am ddim

urdd.cymru/eisteddfod
eisteddfod@urdd.org or 0345 257 1613

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}