Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Os oes gennych chi gwestiynau neu bryderon, byddem yn hapus iawn i’ch helpu. Gallwch gysylltu â ni ar y ffôn, drwy e-bost, twitter neu drwy ddefnyddio'r ffurflen isod.

Ffôn

Gallwch ein ffonio ni ar 0333 3211 202.

Rydyn ni'n agored rhwng 0800 a 2000 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a rhwng 1100 a 2000 ar ddydd Sul.

Os yw'n well gennych chi siarad gyda ni yn Gymraeg, ffoniwch 0333 3211 202 a dewiswch opsiwn 1.

Codir cost cyfraddau lleol ar alwadau i'n rhif o ffonau BT.

E-bost

Gallwch anfon e-bost atom: customer.relations@tfwrail.wales

Twitter @TfWrail

Instagram @TfWrail

Facebook @TfWrail

Post
Gallwch anfon llythyr atom:

Rhadbost
TFW RAIL CUSTOMER RELATIONS

Chwilio am

Cyflwyno Cwyn

Manylion y daith

Please upload a scanned copy or photo of your ticket

Accepted formats: gif jpg png bmp

Manylion yr aelod o staff

Gwybodaeth

Manylion y tocyn neu'r ad-daliad

Os yw'n haws, lanlwythwch gopi wedi'i sganio o'ch tocyn

fformatau derbyniol: gif jpg png bmp
 

Rhanbarth yr orsaf

Os oes bygythiad i ddiogelwch ar hyn o bryd fel:

  • Pobl, anifeiliaid neu wrthrychau ar y cledrau neu wrth eu hymyl
  • Difrod neu nam wrth groesfan reilffordd
  • Cerbyd wedi taro pont
  • Ffens wedi torri neu borth agored sy’n rhoi mynediad at y cledrau

Ffoniwch ni ar unwaith ar 03457 11 41 41

Eich sylwadau

Eich manylion

Sut hoffech chi gael ymateb i’r adborth hwn?
Enw:
Cyfeiriad
Efallai y bydd rhaid i ni rannu manylion eich ffurflen â rhannau eraill o Grŵp Trafnidiaeth Cymru neu weithredwyr trenau eraill os yw’ch cwyn neu’ch sylwadau yn ymwneud â chwmni arall. Ticiwch y blwch yma os ydych chi’n fodlon i ni rannu’r manylion hyn.

Ni fydd hynny’n effeithio ar eich hawl i wneud hawliad a rhoi sylwadau ond efallai y bydd hi’n anoddach i ni ddatrys eich achos yn gyflym. Sylwch - ni fyddwn yn rhannu eich manylion at ddibenion marchnata. Drwy lenwi’r ffurflen hon, rydych chi’n cadarnhau bod yr wybodaeth sydd wedi’i darparu yn gywir hyd y gwyddoch chi. Mae Trafnidiaeth Cymru yn cadw’r hawl i rannu eich manylion personol â Gweithredwyr Trenau eraill a thrydydd partïon perthnasol i atal twyll a gallwn erlyn unrhyw unigolyn am wneud hawliadau twyllodrus.