Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Rydyn ni’n gweithio’n galed i’ch helpu i deithio’n fwy diogel.

Mae’r Gwiriwr Capasiti hwn yn helpu ein teithwyr i weld pa drenau sy’n aml yn llawn a pha rai sydd â digon o seddi ar gael*, er mwyn iddyn nhw allu penderfynu ar yr amser gorau ar gyfer eu taith.

Mae hyn yn dangos sut mae ein gwasanaethau’n cael eu defnyddio fel rheol drwy gydol ffenestr o 30 munud o’r amser gadael rydych chi’n ei ddewis isod.

Oherwydd Covid-19, mae’n bosibl i amserlenni’r trenau newid. Os nad yw’r trên rydych chi’n chwilio amdano yn y rhestr isod, defnyddiwch yr wybodaeth ar gyfer yr amser sydd agosaf ato.

 

Croeso'n ôl!

Rydyn ni wedi gweld eich eisiau chi. Rydyn ni wedi bod yn gwneud yn siŵr bod ein trenau a’n gorsafoedd yn barod ichi pan fyddwch yn penderfynu dychwelyd. 

Allwedd

  • Dylai bod llefydd ar gael
  • Llai o seddi ar gael ar gyfer pellhau cymdeithasol
  • Tren yn debygol o fod yn llawn
  • Ni does gwybodaeth ar gael ar y orsaf yma

Yn teithio i Ynys y Barri, Dinbych-y-pysgod a threfi glan môr ar hyd Arfordir y Cambrian a Gogledd Cymru’r haf hwn?
 

Bydd gwasanaethau trên i’r cyrchfannau arfordirol hyn yn brysur iawn ar benwythnosau, gwyliau banc a gwyliau ysgol, yn enwedig os yw’r tywydd yn braf.
 

Efallai nad yw’r data yn y gwiriwr capasiti yn adlewyrchu’r amrywiadau tymhorol hyn.

  • Mae’r wybodaeth uchod ar gyfer gwasanaethau trên uniongyrchol Trafnidiaeth Cymru yn unig. 
  • Ni fydd gwybodaeth ar gael os caiff trenau eu disodli gan fysiau neu os amharir ar y gwasanaethau arferol.
  • Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar ein trenau heblaw wedi’ch eithro. Mae canllawiau gwisgo gorchudd wyneb ar gael yma.
  • Gallai canllawiau’r Llywodraeth ar ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus newid. Cofiwch wneud eich gwaith cartref cyn teithio.

 

*Pa mor gywir yw ein gwiriwr capasiti?

Rydym wedi cyfrifo ein gwybodaeth am gapasiti ar sail cyfrif cwsmeriaid dyddiol ein goruchwylwyr o’r diwrnod gwaith blaenorol. Rydym hefyd wedi edrych ar y data hanesyddol o wythnosau blaenorol i’n helpu i lunio barn am gapasiti ein gwasanaeth o wythnos i wythnos.

Mae hyn yn dangos faint o deithwyr sy’n teithio ar bob un o’n gwasanaethau. Dim ond arweiniad yw’r data hwn ac ni ddylid ei ystyried yn adlewyrchiad amser real o gapasiti ein gwasanaethau. Efallai na fydd rhai gwasanaethau trên yn cael eu cynnwys wrth gasglu’r wybodaeth hon.

Er mwyn gwella gwasanaethau i gwsmeriaid, caiff amseroedd ein trenau eu hadolygu’n gyson. Mae hyn yn golygu bod rhai o amseroedd y trenau sy’n cael eu dangos yn y gwiriwr capasiti hwn (gan ddefnyddio gwybodaeth hanesyddol) yn gallu bod yn wahanol o bryd i’w gilydd i’r rheini sy’n cael eu dangos mewn systemau cynllunio teithiau a phrynu tocynnau mwy diweddar.

 

Nawr rydych chi’n gwybod pa drên i’w ddal

Archebu eich tocynnau

Ffyrdd digyswllt eraill o archebu