Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Yn draddodiadol, mae tymor yr hydref yn achosi problemau gweithredol ar y rhwydwaith rheilffyrdd ledled y DU.

Mae Network Rail a Trafnidiaeth Cymru wedi bod yn cydweithio’n agos drwy’r flwyddyn i baratoi a chadw cwsmeriaid i symud yn ystod yr hydref a’r gaeaf hwn. 

 

Pam bod tymor yr hydref yn achosi problemau ar y rhwydwaith rheilffyrdd?

 • Gall tywydd eithafol achosi llifogydd, rhwystrau ar y rheilffordd a thirlithriadau, ac mae newid yn yr hinsawdd yn gwneud yr hydref yn fwy anwadal.
 • Gall amodau sy’n newid achosi i’r cledrau fynd yn llithrig.
 • Gall dail, darnau bach rhydd ac amodau atmosfferig hefyd arwain at gledrau llithrig sy’n gallu effeithio ar frecio a chyflymu. Gallant hefyd beri i drên lithro, gan achosi difrod i olwynion, y mae angen eu trwsio neu eu newid wedyn.
 • Pan fydd trenau’n cael eu difrodi ac mae’n rhaid eu trwsio, bydd llai o gapasiti cyffredinol ar y rhwydwaith, sy’n golygu y bydd rhai gwasanaethau’n fwy prysur nag arfer neu’n cael eu canslo’n gyfan gwbl.
 • Gall oedi bach effeithio wedyn ar nifer o wasanaethau eraill. Gall cau rheilffyrdd hefyd olygu pwysau sylweddol ar drafnidiaeth ar y ffyrdd a gwasanaethau eraill.

 

Sut rydym yn gweithio gyda’n gilydd yng Nghymru i baratoi ac ymateb? 

 • Sefydlu gweithgor ar y cyd i ganfod problemau’n gynt a mynd i’r afael â nhw.
 • Defnyddio technoleg newydd ac arloesi i fapio a thrin y rhwydwaith cyfan bob pedair wythnos i dynnu sylw at feysydd problemus ar gyfer buddsoddiad wedi’i dargedu.
 • Prynu stoc o olwynion newydd i wneud yn siŵr nad oes angen newid yr holl olwynion, sy’n cymryd llawer hirach na thrwsio.
 • Rhaglen gynhwysfawr i drin y cledrau (RHTT) a rhaglen rheoli llystyfiant.
 • Gosod Teclynnau Diogelu Olwynion rhag Llithro ar un o’n fflydoedd hynaf. Y llynedd, arweiniodd y buddsoddiad hwn at ostyngiad o 57% mewn difrod a threnau i’w trwsio. 

 

Beth ddylai cwsmeriaid ei wybod a beth gallant ei ddisgwyl

 • Byddwn yn gwneud ein gorau glas i ddarparu gwasanaeth di-dor yr hydref hwn ac rydym wedi paratoi’n drylwyr.
 • Fodd bynnag, mae profiad yn dweud wrthym y gall tywydd yr hydref a’r gaeaf fod yn anwadal a chaled.
 • Efallai y bydd oedi gyda rhai gwasanaethau oherwydd cyfyngiadau cyflymder dros dro, efallai y bydd rhai llinellau’n gorfod cau dros dro oherwydd llifogydd, tirlithriadau neu ddarnau bach rhydd wedi disgyn ac efallai y bydd angen gwneud gwaith trwsio ychwanegol ar rai trenau, a fydd yn arwain at lai o gapasiti ar rai llwybrau.  
 • Mae Network Rail a Trafnidiaeth Cymru wedi paratoi’n drylwyr ar sail ein profiadau dros y blynyddoedd diwethaf ac ar sail y dechnoleg ddiweddaraf.
 • Os aiff pethau o chwith, byddwn yn gweithio’n gyflym i ddatrys pob problem.
 • Byddwch yn amyneddgar gyda’n cydweithwyr gweithgar.
 • Dylai cwsmeriaid chwilio am yr wybodaeth ddiweddaraf am deithio cyn iddynt deithio https://www.journeycheck.com/tfwrail/

 

Sut mae Covid-19 yn effeithio ar dymor yr hydref?

 • Llai o wasanaethau’n rhedeg rhwng mis Medi a mis Rhagfyr, er mwyn sicrhau bod mesurau diogelwch gweithredol allweddol yn gallu cael eu rhoi ar waith. 
 • Blaenoriaethu cyfnodau brig sy’n agos at lefelau gwasanaeth cyn-Covid
 • Cwsmeriaid a chydweithwyr gweithredol yn gorfod cadw pellter cymdeithasol a dilyn mesurau rheoli eraill
 • Opsiynau ychwanegol o ran trafnidiaeth ar y ffyrdd yn cael eu datblygu ar gyfer ardaloedd allweddol o amgylch ysgolion ac ati i gefnogi gweithrediad y trenau. 
 • Rydym yn annog cwsmeriaid i barhau i ddilyn negeseuon Travel Safer, gan osgoi cyfnodau prysur lle bo’n bosibl i sicrhau bod cwsmeriaid yn gallu cadw eu pellter cymdeithasol yn ystod eu teithiau. 
 • Mae Llywodraeth Cymru yn annog pobl i deithio dim ond “pan fo angen” ac i weithio o adref lle bo hynny’n bosibl.•    Mae Llywodraeth Cymru yn annog pobl i deithio dim ond “pan fo angen” ac i weithio o adref lle bo hynny’n bosibl.