Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Mae eich preifatrwydd a’ch ymddiriedaeth yn bwysig i ni ac mae'r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn rhoi gwybodaeth bwysig ynglŷn â sut mae Keolis Amey Operations/Gweithrediadau Keolis Amey Limited (yn masnachu fel Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, ac y cyfeirir ato yn yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn fel "Keolis Amey", "ni" ac "ein") yn trin eich data personol. Rydym wedi ymrwymo i gadw eich data personol yn ddiogel ac yn gyfrinachol ar-lein ac all-lein.

Pwrpas yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn yw sicrhau eich bod yn ymwybodol o'r mathau o ddata personol a gasglwn, sut rydym yn ei brosesu, i bwy y gellir ei drosglwyddo a'ch hawliau mewn perthynas â hynny. Darllenwch yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn ofalus a chysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r manylion ym mharagraff 15 isod os oes gennych unrhyw gwestiynau neu gwynion ynglŷn â'n harferion preifatrwydd.

1. PWY YDYN NI?

Mae Keolis Amey Operations/Gweithrediadau Keolis Amey Limited (sy'n masnachu fel Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru) wedi cofrestru yng Nghymru a Lloegr o dan Rif Cwmni 11389531 ac mae ein Swyddfa Gofrestredig yn Keolis (UK) Limited, 2 Callaghan Square, Cardiff, United Kingdom, CF10 5AZ.

Ni yw’r "rheolwr" at ddibenion y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 2016/679 ("GDPR"). Mae hyn yn golygu ein bod yn penderfynu "sut" a "pham" o ran prosesu eich data personol ac yn gyfrifol am sicrhau ei fod yn cael ei drin yn unol â chyfraith diogelu data.

Rydym wedi ein rhestru ar gofrestr Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth o’r rhai sy’n talu ffioedd a'n rhif cofrestru yw ZA456547.

2. CRYNODEB O’R HYSBYSIAD HWN

Rydym yn argymell eich bod yn darllen yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn llawn i ddeall sut rydym yn trin eich data personol a dibenion y prosesu. Y pwyntiau allweddol yw:

 • (a) Rydym yn trin gwahanol gategorïau o'ch data personol (gan gynnwys categorïau arbennig o ddata personol fel gofynion cymorth i deithwyr a gwybodaeth am eich iechyd) i ddarparu ein gwasanaethau i chi ac yn unol â rhwymedigaethau penodol rydym yn rhwym iddynt. Byddwn yn prosesu eich data personol drwy gydymffurfio â chyfreithiau perthnasol, a dim ond pan fydd gennym sail gyfreithlon dros wneud hynny.
 • (b) Byddwn yn anfon ein cylchlythyron neu ddeunydd marchnata eraill atoch ar ôl i chi roi caniatâd i ni wneud hynny (gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl unrhyw bryd).
 • (c) Yn gyffredinol, rydym yn casglu eich data personol yn uniongyrchol oddi wrthych. Mewn rhai achosion, gallwn gasglu eich data personol oddi wrth gwmnïau trydydd parti, fel ailwerthwyr tocynnau, gweithredwyr rheilffyrdd eraill neu asiantaethau cyhoeddus er mwyn darparu ein gwasanaethau i chi.
 • (d) Efallai y byddwn yn rhannu eich data personol gyda chwmnïau trydydd parti fydd yn ei ddefnyddio at eu dibenion eu hunain, fel Trafnidiaeth Cymru, awdurdod breinio’r trenau, sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru. Efallai y byddwn hefyd yn rhannu eich data personol gyda chwmnïau trydydd parti sy'n cynnal gwasanaethau ar ein rhan (fel darparwyr taliadau neu ddarparwyr storio’n y cwmwl).
 • (e) O dan rai amgylchiadau, gallwn drosglwyddo eich data personol y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd. Byddwn yn sicrhau bod mesurau diogelu priodol ar waith gydag unrhyw drosglwyddiad o'r fath.
 • (f)Byddwn ond yn cadw eich data personol cyn hired ag sydd angen er mwyn cyflawni'r pwrpas y cafodd ei gasglu ar ei gyfer neu i gydymffurfio â gofynion polisi cyfreithiol, rheoleiddiol neu fewnol.
 • (g) Mae gennych hawliau dros eich data personol, sydd wedi’u nodi ym mharagraff 10. Er mwyn arfer eich hawliau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r manylion ym mharagraff 15. Os ydych o'r farn nad ydym wedi trin eich cwyn yn iawn neu wedi torri eich hawliau diogelu data, mae gennych yr hawl i gwyno i reoleiddiwr diogelu data'r DU. Mae mwy o wybodaeth ynglŷn â sut i wneud hynny wedi'i nodi ym mharagraff 16.

 

3. PA DDATA PERSONOL Y GALLWN NI EI GASGLU AMDANOCH CHI

Pan fyddwn yn defnyddio'r term "data personol", rydym yn golygu unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson byw y gellir ei (h)adnabod o’r data hwnnw. Mae eich enw, cyfeiriad a dyddiad geni i gyd yn enghreifftiau o ddata personol.

Mae "prosesu" yn golygu unrhyw ffordd o drin neu weithredu eich data personol. Er enghraifft, mae casglu, cofnodi, storio, newid defnydd a throsglwyddo, i gyd yn enghreifftiau o "brosesu" data personol.

Pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau a'n cynhyrchion, neu’n ymweld â’r wefan hon, byddwn fel arfer yn prosesu'r mathau canlynol o ddata personol amdanoch chi:

(a) eich enw, cyfeiriad preswyl, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, enw ar gyfryngau cymdeithasol a manylion cyswllt eraill;

(b) manylion eich cerdyn debyd neu gredyd, cyfeiriad bilio a chyfeiriad dosbarthu;

(c) manylion ynglŷn â’ch teithiau ar ein gwasanaethau ac am gynhyrchion a gwasanaethau eraill rydych wedi'u prynu oddi wrthym ni;

(d) ein gohebiaeth â chi ac unrhyw hawliadau iawndal y gallech fod wedi'u gwneud;

(e) manylion eich dewisiadau marchnata;

(f) data ynglŷn â’ch lleoliad;

(g) manylion am eich ymweliadau â'n gwefan, fel y math o borwr rydych yn ei ddefnyddio, gan gynnwys unrhyw ategyn a fersiynau, eich system weithredu, eich cyfeiriad IP a'ch gwybodaeth mewngofnodi at ddibenion dilysu; a

(h) fideos a delweddau ohonoch chi a gafwyd drwy gamerâu CCTV sy’n gweithredu ar ein trenau ac yn y gorsafoedd rydym yn eu gweithredu.

Data personol sensitif

Pan fyddwn yn defnyddio'r term "data personol sensitif" neu "ddata categori arbennig", rydym yn golygu categorïau penodol o ddata personol sydd, yn ôl eu natur, yn fwy sensitif ac felly mae angen mwy o ddiogelwch o dan gyfraith diogelu data. Mae'r categorïau hyn yn cynnwys data iechyd a data ynglŷn â tharddiad ethnig unigolyn.

Efallai y byddwch yn dewis rhoi rhywfaint o ddata personol i ni ynglŷn â'ch cyflyrau meddygol ac unrhyw anableddau os byddwch yn gofyn am gymorth hygyrchedd pan fyddwch, er enghraifft, yn mynd i mewn i dren neu’n dod oddi arno. Os ydych chi'n archebu cymorth ymlaen llaw, bydd angen i ni rannu'r wybodaeth hon gyda staff yr orsaf a staff y tren fel eu bod yn gwybod pa fath o gymorth sydd ei angen arnoch, y gwasanaethau rydych yn teithio arnynt ac unrhyw gysylltiadau y bydd angen i chi eu gwneud.

Data troseddu

Os ydych chi wedi dioddef trosedd neu’n gyfrifol am drosedd neu’n cael eich amau o drosedd wrth ddefnyddio ein gwasanaethau neu mewn gorsaf rydym yn ei gweithredu, gallwn brosesu eich data personol mewn perthynas â'r digwyddiad.

4. SUT RYDYM YN CASGLU EICH data PERSONOL

Rydym yn casglu data personol yn uniongyrchol oddi wrthych pan fyddwch wedi:

(a) cofrestru i dderbyn ein cylchlythyr a'n deunydd marchnata;

(b) cysylltu â ni drwy e-bost, ffôn neu un o'r ffurflenni ar ein gwefan neu ar ein ap symudol;

(c) cofrestru gyda ni a/neu lenwi ffurflen ar ein gwefan neu ein ap symudol;

(d) prynu tocynnau neu docyn teithio tymor gennym ni drwy ddefnyddio ein gwefan neu drwy www.trainline.com;

(e)pori ein gwefan neu ddefnyddio ein ap symudol;

(f) bod eich llun wedi'i weld ar y teledu cylch cyfyng ar ein trenau neu mewn gorsaf rydym yn ei gweithredu;

(g) defnyddio ein gwasanaeth cwsmeriaid neu fannau gwybodaeth yn unrhyw un o'r gorsafoedd rydym yn ei gweithredu;

(h) cofrestru cwyn gyda ni;

(i) gwneud hawliad o dan gynllun iawndal "Delay Repay" am oedi i'n gwasanaeth;

(j) defnyddio ein gwasanaethau Wi-Fi ar y tren. Efallai y byddwn hefyd yn casglu eich data personol o ffynonellau trydydd parti a sefydliadau eraill, gan gynnwys pan fyddwch chi wedi:

 • (a) archebu tocyn drwy ail-werthwr trydydd parti, fel Trainline; a
 • (b) chysylltu â ni drwy blatfform cyfryngau cymdeithasol trydydd parti fel Twitter a Facebook.

 

5. SUT RYDYM YN ProSESU EICH data PERSONOL YN GYFREITHLON

Dim ond pan fydd gennym sail gyfreithlon ddilys y byddwn yn defnyddio eich data personol. Isod, rydym wedi nodi’r sail gyfreithlon rydym yn dibynnu arni o ran y ffordd rydym yn defnyddio eich data personol. Byddwn yn prosesu eich data personol yn ôl yr angen a lle rydych wedi:

(a) rhoi eich caniatâd i brosesu o’r fath, a fydd yn cynnwys os ydych chi’n:

 • (i) optio i mewn i dderbyn ein negeseuon marchnata ar e-bost, SMS neu drwy’r post, drwy gwblhau’r ffurflen ar ein gwefan;
 • (ii) cyflwyno ymholiad neu ofyn i ni am ragor o wybodaeth, naill ai drwy lenwi'r adran "cysylltwch â ni" ar y wefan hon, drwy anfon e-bost atom neu drwy siarad ag un o'n staff;

(b) bod y prosesu yn angenrheidiol i gyflawni ein rhwymedigaethau o dan gontract â chi, er enghraifft

 • (i) lle rydych chi'n rhoi cyfeiriad e-bost neu gyfeiriad cartref i ni fel y gallwn anfon tocynnau atoch chi;
 • (ii) os ydych chi'n agor cyfrif ar-lein gyda ni, rydym yn defnyddio eich manylion i reoli eich cyfrif a chofnodi hanes eich taith;
 • (iii) ymdrin â phroses weinyddol eich taliadau, cyhoeddi eich tocynnau neu gynhyrchion eraill, neu gadarnhau eich archeb lle mae hynny’n angenrheidiol i ni ddarparu ein gwasanaethau o dan gytundeb â chi;
 • (iv) rheoli ad-daliadau, ffioedd, iawndal neu daliadau; ac
 • (v) adennill arian sy'n ddyledus i ni neu ein hatal i alluogi twyll

(c) bod y prosesu yn angenrheidiol i gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol, er enghraifft:

 • (i) i rannu eich data personol gydag asiantaethau'r llywodraeth neu awdurdodau gorfodi'r gyfraith at ddibenion atal twyll; a
 • (ii) chadw rhestr atal os byddwch yn penderfynu optio allan o dderbyn ein negeseuon i sicrhau nad ydym yn torri cyfreithiau diogelu data drwy gyfathrebu â chi pan fyddwch wedi gofyn i ni beidio â gwneud hynny.

(d) bod y prosesu yn angenrheidiol i warchod eich buddiannau hanfodol chi neu rywun arall gan gynnwys:

 • (i) os ydych yn sâl ar drên neu os oes argyfwng, efallai y bydd angen i ni rannu eich manylion gyda'r gwasanaethau brys;
 • (ii) cynnal asesiadau iechyd a diogelwch a chadw cofnodion o ddigwyddiadau mewn gorsafoedd rydym yn eu gweithredu neu ar ein gwasanaethau lle mae angen cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol, sy'n angenrheidiol i amddiffyn buddiannau hanfodol unrhyw unigolyn.

(e)bod y prosesu yn angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon neu unrhyw drydydd parti sy'n derbyn eich data personol, er enghraifft:

 • (i) gwella ein gwasanaethau neu ddatblygu ein cynhyrchion neu’n gwefan;
 • (ii)cysylltu â chi ynglŷn â’ch taith neu roi gwybod i chi am unrhyw newidiadau i'n gwasanaeth;
 • (iii)rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwefan, telerau busnes, Hysbysiad Preifatrwydd neu delerau ac amodau eraill er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’n cwsmeriaid am ein polisïau mwyaf diweddar, cynnal ein diogelwch rhwydwaith a gweinyddu ein gwasanaethau TG;
 • (iv)monitro ein gwefan a defnyddio dulliau dadansoddi data i wella ein gwefan, cynhyrchion, gwasanaethau a marchnata, ac i sicrhau bod y cynnwys ar ein gwefan yn cael ei gyflwyno i chi mor effeithiol â phosib;
 • (v)datblygu ein cynhyrchion a'n gwasanaethau ac wrth lywio ein strategaeth farchnata a chorfforaethol;
 • (vi)cydymffurfio â gorchmynion llys ac arfer a/neu amddiffyn ein hawliau cyfreithiol.

Yn gyffredinol, dim ond o dan amgylchiadau penodol y gallwn brosesu eich data personol sensitif, ac mae'r rhain yn cynnwys:

 • (i) eich bod wedi rhoi caniatâd penodol i brosesu o'r fath, er enghraifft, pan rydych wedi rhoi caniatâd i ni brosesu eich data iechyd i ddarparu gwasanaethau cymorth i deithwyr;
 • (ii)bod y prosesu yn angenrheidiol i amddiffyn eich buddiannau hanfodol, rhai rhywun arall, neu lle nad ydych yn gallu rhoi caniatâd er enghraifft, os byddwch yn sâl ar drên neu os oes argyfwng efallai y bydd angen i ni rannu'ch manylion gyda'r gwasanaethau brys ; a
 • (iii) bod y prosesu yn angenrheidiol i sefydlu, arfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol, er enghraifft, lle mae angen i ni ddarparu data personol i Heddlu Trafnidiaeth Prydain.

6. MARCHNATA

Byddwn yn defnyddio eich data personol i anfon deunydd marchnata a/neu ein cylchlythyr atoch lle mae gennym eich caniatâd i wneud hynny.

Lle bo’n bosibl, rydym yn teilwra’r marchnata yn seiliedig ar hanes eich teithiau a'ch dewisiadau marchnata.

Bydd y mathau o gyfathrebu a gewch wrthym ni a'r ffordd rydym yn eu darparu (drwy e-bost, ffôn neu SMS) yn dibynnu ar y caniatâd rydych wedi’i roi i ni.

O ran ein deunydd marchnata, mae gennych yr hawl i dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg. Gellir gwneud hynny drwy gysylltu â ni yn y manylion isod, drwy glicio ar y ddolen dad-danysgrifio yn ein negeseuon e-bost, neu drwy ateb STOP i neges farchnata SMS. Gallwch hefyd reoli'ch dewisiadau marchnata drwy fewngofnodi i'ch cyfrif unrhyw bryd.

7. PAN FYDDWN NI’N RHANNU EICH DATA PERSONOL

Nid ydym yn gwerthu, rhentu na masnachu eich data personol ac ni fyddwn yn gwneud hynny chwaith. Gallwn ddefnyddio cwmnïau trydydd parti i gyflawni rhai swyddogaethau busnes ar ein rhan (fel ein darparwyr cynnal neu dalu) a gallwn drosglwyddo eich data personol i'r cwmnïau trydydd parti hyn fel y gallant gyflawni'r swyddogaethau hynny. Efallai y byddwn hefyd yn datgelu eich data personol i gwmnïau trydydd parti a fydd yn ei brosesu at eu dibenion nhw eu hunain ac yn penderfynu sut caiff y data ei brosesu.

Byddwn yn rhannu eich data personol yn y ffyrdd a nodir yn yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn unig, ac yn benodol, gyda'r derbynwyr canlynol:

(a)Trafnidiaeth Cymru, sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru ac yn awdurdod breinio, lle mae gennym ni neu Trafnidiaeth Cymru ddiddordeb cyfreithlon i rannu eich data personol, neu lle ceir sail gyfreithlon arall i rannu data o'r fath yn berthnasol;

(b)cwmnïau trydydd parti sy'n prosesu eich data personol ar ein rhan (fel darparwyr cwmwl neu gynhalwyr, darparwyr taliadau, darparwyr marchnata ac ymchwil, dadansoddwyr a darparwyr optimeiddio peiriannau chwilio a boddhad cwsmeriaid a darparwyr gwasanaethau);

(c)ein hymgynghorwyr proffesiynol (gan gynnwys archwilwyr, cyfreithwyr a chyfrifwyr);

(d)unrhyw un o'n cwmnïau grŵp (sy'n golygu ein rhiant-gwmni, unrhyw is-gwmnïau neu ein rhiant-gwmni, ac unrhyw un o'u is-gwmnïau);

(e)cyrff eraill o fewn y diwydiant rheilffyrdd, gan gynnwys Network Rail, yr Adran Drafnidiaeth a gweithredwyr rheilffyrdd eraill;

(f)unrhyw drydydd parti lle rydym yn neilltuo neu’n contractio o’r newydd unrhyw un o'n hawliau neu rwymedigaethau;

(g)unrhyw ddarpar brynwr pe byddem yn gwerthu unrhyw ran o'n busnes neu ein hasedau;

(h)unrhyw sefydliad newydd wedi’i freinio (neu ddarpar sefydliad wedi’i freinio), Trafnidiaeth Cymru a/neu unrhyw awdurdod breinio arall os dyfernir ein masnachfraint rheilffyrdd i weithredwr arall yn y dyfodol; ac

 • (i)asiantaethau gorfodi'r gyfraith, asiantaethau atal twyll a/neu lysoedd lle mae'n ofynnol i ni wneud hynny drwy’r gyfraith neu reoliad perthnasol neu ar gais.

7.2 Efallai y bydd dolenni i gymwysiadau gwefannau trydydd parti o fewn ein gwefan, er enghraifft, Trainline.com. Nid ydym yn gyfrifol am gydymffurfio â phreifatrwydd gwefannau neu gymwysiadau trydydd parti o'r fath na’u cynnwys. Dylech sicrhau eich bod yn gwirio'r gwefannau neu'r cymwysiadau hynny am eu hysbysiadau preifatrwydd a’r telerau sy'n berthnasol iddynt.

8. TROSGLWYDDO EICH DATA PERSONOL YN RHYNGWLADOL

Efallai y byddwn yn defnyddio cyflenwyr sydd wedi'u lleoli mewn gwlad neu diriogaeth y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd ("EEA"), neu’n trosglwyddo'ch data personol yno, gan gynnwys i wledydd nad yw eu cyfreithiau yn cynnig yr un lefel o ddiogelu data personol a geir yn yr AEE.

Byddwn yn sicrhau bod unrhyw drosglwyddiadau rhyngwladol o'r fath yn cael eu gwneud yn amodol ar ddulliau diogelu priodol neu addas fel sy'n ofynnol gan y gyfraith diogelu data. Lle bo hynny'n gymwys, mae copïau o'r dogfennau diogelu perthnasol ar gael ar gais drwy gysylltu â’r manylion cyswllt isod.

9. SUT RYDYM YN DIOGELU EICH DATA

Rydym wedi ymrwymo i warchod a diogelu data personol a byddwn yn gweithredu a chynnal mesurau technegol a threfniadol priodol i sicrhau lefel o ddiogelwch sy'n briodol i ddiogelu unrhyw ddata personol a ddarperir i ni yn sgil dinistrio, colli, newid, datgelu heb awdurdod neu fynediad anghyfreithlon damweiniol neu anghyfreithlon. Mae unrhyw gwmnïau trydydd parti rydym yn rhannu eich data personol â nhw neu sydd â mynediad, yn rhwym gan rwymedigaethau cytundebol i gynnal diogelwch a chyfrinachedd y data hwnnw.

 

10. EICH HAWLIAU O RAN Y DATA PERSONOL RYDYM YN EI GASGLU

Os ydych yn dymuno:

(a) cywiro, dileu neu gael copi o'r data personol rydym yn ei gadw amdanoch chi;

(b) cyfyngu neu ein hatal ni rhag defnyddio unrhyw ddata personol rydym yn ei gadw amdanoch chi, gan gynnwys tynnu unrhyw ganiatâd a roddwyd gennych eisoes yn ôl i brosesu data o'r fath;

(c) pan fo unrhyw ddata personol wedi'i brosesu ar sail eich caniatâd neu fel y bo'n angenrheidiol i gynnal contract lle rydych yn un o’r partïon, gofyn am gopi o ddata personol o'r fath mewn fformat addas y gellir ei roi i weithredwr arall.

Gallwch ofyn am hyn trwy gysylltu â ni yn y manylion isod. Rydym yn ceisio ymateb i geisiadau o'r fath o fewn mis neu lai, er ein bod yn cadw'r hawl i ymestyn y cyfnod hwn ar gyfer ceisiadau cymhleth.

Mewn unrhyw un o'r sefyllfaoedd a restrir uchod, efallai y byddwn yn gofyn i chi brofi eich hunaniaeth drwy roi copi i ni o ddull adnabod dilys er mwyn i ni gydymffurfio â'n rhwymedigaethau diogelwch ac i atal data rhag cael ei ddatgelu heb ganiatâd.

O ran mynediad i'ch data personol ac am unrhyw gopïau ychwanegol o'r data personol rydych yn gofyn amdanynt, rydym yn cadw'r hawl i godi ffi weinyddol resymol arnoch am unrhyw geisiadau sy’n amlwg yn ddi-sail neu’n ormodol.

Tynnu eich caniatâd yn ôl neu wrthwynebu prosesu

Os ydych wedi rhoi eich caniatâd i ni, mae gennych yr hawl i dynnu hynny yn ôl unrhyw bryd. Ni fydd hyn yn effeithio ar gyfreithlondeb unrhyw brosesu a gyflawnir cyn i chi dynnu eich caniatâd yn ôl.

Os byddwch yn tynnu eich caniatâd yn ôl ar gyfer negeseuon marchnata a/neu ein cylchlythyr (gweler paragraff 6 uchod), ni fyddwn yn gallu anfon unrhyw ddeunydd marchnata pellach atoch oni bai eich bod yn ail-danysgrifio, ac efallai y byddwch yn colli cynigion a bargeinion pwysig sydd o ddiddordeb i chi.

Pan fyddwn yn dibynnu ar eich caniatâd penodol i brosesu eich data personol sensitif i ddarparu gwasanaethau cymorth i deithwyr a'ch bod yn tynnu caniatâd o’r fath yn ôl, ni fyddwn bellach yn gallu darparu'r cymorth rydych wedi gofyn amdano oni bai bod sail gyfreithiol arall yn berthnasol i brosesu o'r fath.

Mae gennych yr hawl i wrthwynebu prosesu yn seiliedig ar fuddiannau dilys.

Methiant i ddarparu data personol

Mewn rhai amgylchiadau, bydd angen i chi roi eich data personol i ni, i'n galluogi i reoli ein gweithrediadau, i ddarparu gwasanaethau i chi neu i gydymffurfio â'n rhwymedigaethau statudol. Mewn amgylchiadau eraill, chi sy’n penderfynu p’un ai ydych chi'n rhoi data personol i ni ai peidio. Serch hynny, gall methu â darparu unrhyw ddata personol y byddwn yn gofyn amdano olygu na allwn gynnal neu ddarparu gwasanaethau neu gynhyrchion i chi.

11. CADW EICH DATA PERSONOL YN GYFOES

Rydym yn gwneud pob ymdrech i gadw cywirdeb a chyflawnder eich data personol a sicrhau bod eich holl ddata personol yn gyfredol. Fodd bynnag, gallwch fod o help mawr i ni drwy ddiweddaru eich data ar eich cyfrif ar-lein neu ar ein gwefan (lle bo modd), neu gysylltu â ni os oes unrhyw newidiadau i'ch data personol neu os byddwch yn ymwybodol bod gennym ddata personol anghywir amdanoch chi.

12. AM BA MOR HIR Y BYDDWN NI’N CADW EICH DATA PERSONOL

Byddwn ond yn cadw eich data personol cyn hired â bo angen i gyflawni'r pwrpas y cafodd ei gasglu neu i gydymffurfio â gofynion polisi cyfreithiol, rheoleiddiol neu fewnol.

13. SUT RYDYM YN DIWEDDARU NEU’N NEWID YR HYSBYSIAD PREIFATRWYDD HWN

Gallwn newid neu ddiweddaru rhannau o'r Hysbysiad Preifatrwydd hwn i gynnal ein cydymffurfiaeth â’r gyfraith a’r rheoliadau perthnasol neu ar ôl diweddaru ein harferion preifatrwydd mewnol.

Byddwn yn gwneud hyn drwy ddiweddaru'r Hysbysiad Preifatrwydd hwn ar ein gwefan. Ni fyddwch o reidrwydd yn cael gwybod yn uniongyrchol am newid o’r fath. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn bwrw golwg ar yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn rheolaidd er mwyn i chi fod yn gwbl ymwybodol o unrhyw newidiadau neu ddiweddariadau.

14. CWCIS

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

15. SUT I GYSYLLTU Â NI

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â chynnwys yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn, os hoffech roi gwybod i ni am newid neu gywiriad i'ch data personol, os hoffech gopi o'r data personol a gasglwn amdanoch chi neu os hoffech wneud cwyn neu sylw, cysylltwch â ni ar e-bost yn comms@keolis.co.uk neu ysgrifennwch at 2 Callaghan Square, Cardiff, United Kingdom, CF10 5AZ.

16. SUT I GWYNO I’R AWDURDOD GORUCHWYLIO

Mae gennych hawl i gyflwyno cwyn i’n hawdurdod goruchwylio diogelu data os ydych o'r farn ein bod wedi torri eich hawliau diogelu data. Ein rheoleiddiwr diogelu data yw Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, y gellir cysylltu â nhw yn Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF.

17. NEWIDIADAU I’R HYSBYSIAD PREIFATRWYDD HWN

Rydym yn adolygu ein Hysbysiad Preifatrwydd yn rheolaidd. Diweddarwyd yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn ddiwethaf ar Ionawr 22 2020.