Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Rydyn ni eisiau ei gwneud hi mor hawdd â phosibl teithio gyda ni ac rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o gymorth os oes gennych chi anghenion o ran mynediad.

Archebu cymorth arbennig

I gael y gwasanaeth mwyaf effeithiol, rydyn ni’n argymell archebu cymorth o leiaf 24 awr cyn i chi deithio (gallwch archebu’n gynharach eto os yw’n well gennych chi).

  • Ar-lein pan fyddwch chi’n archebu eich tocynnau: dewiswch yr help sydd ei angen arnoch o’r opsiynau gwahanol
  • Ar-lein ar wefan Passenger Assist
  • Dros y ffôn: ffoniwch ein tîm Passenger Assist ar 03330 050 501 (0800-2000 ar wahân i ddydd Nadolig)
  • Ffôn testun: 08457 585 469 (ar gyfer pobl sy’n drwm eu clyw)

Gallwch hefyd brynu tocynnau, cadw seddi a llefydd ar gyfer cadeiriau olwyn a chael gwybodaeth am drenau gan ein tîm Cymorth wrth Deithio. 

Canllaw sain teithio â chymorth

Mae'r canllaw ddwyieithog yma wedi ei greu i gynorthwyo cwsmeriaid sydd wedi colli eu golwg i gynllunio’u taith ar y trên.

Mae'r canllaw yn darparu gwybodaeth ar ba gymorth y gellir ei drefnu mewn gorsafoedd ac ar drenau, sut i wirio pa gyfleusterau sydd ar gael mewn gorsafoedd a sut i brynu tocynnau.

Gallwch lawr-lwytho bob pennod yn unigol i’ch cyfrifiadur, ffôn neu chwaraewr mp3 drwy glicio yma

Gwella Hygyrchedd

Rydyn ni wedi ymrwymo i gynnig gwasanaeth gwych i bob un o’n cwsmeriaid ar ein trenau ac yn ein gorsafoedd. Dysgwch beth rydyn ni’n ei wneud i wella mynediad i’n cwsmeriaid anabl a hŷn.

Cynllun Waled Oren

Rydyn ni'n gweithio mewn partneriaeth gydag awdurdodau lleol ac eraill sy’n darparu trafnidiaeth gyhoeddus ar yr offer hwn ar gyfer teithwyr sydd efallai’n ei chael hi’n anodd cyfathrebu. Dysgwch ragor am y Cynllun Waled Oren.


Sgwteri symudedd

Fe gewch chi ddod â'ch sgwter ar ein trenau os yw’n cydymffurfio â’n canllawiau, a bod y gorsafoedd y byddwch chi’n eu defnyddio’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn a sgwteri symudedd. Darllenwch ein canllawiau ar gyfer cludo sgwteri symudedd  ar drên.


Cŵn cymorth

Rydyn ni’n cynnig y ‘Cynllun Teithio â Chŵn Cymorth’ mewn partneriaeth ag Assistance Dogs (UK). Mae cŵn cymorth yn cael eu hyfforddi i eistedd wrth draed eu perchennog ac mae angen lle arnyn nhw i eistedd neu i orwedd. Dysgwch fwy am sut mae'r cynllun yn helpu cŵn cymorth a’u perchnogion.


Cardiau rheilffordd a gostyngiadau

Os oes gennych chi anabledd, fe allech chi fod yn gymwys i gael 1/3 o ostyngiad ar bris tocynnau gyda Cherdyn Rheilffordd Pobl Anabl.

Os ydych chi’n ddall neu’n rhannol ddall ac yn teithio gyda chyd-deithiwr, neu os ydych chi’n defnyddio cadair olwyn, gallwch gael gostyngiad heb Gerdyn Rheilffordd Pobl Anabl.


Map o’r rhwydwaith

Mae ein map o’r llwybrau yn amlinellu pa mor hygyrch yw ein gorsafoedd.
 

Sgyrsiau ymwybyddiaeth o gymorth wrth deithio

Rydyn ni’n gweithio gyda grwpiau cymorth ar gyfer pobl anabl i godi ymwybyddiaeth o’n Cynllun Cymorth wrth Deithio.

Rydyn ni’n ymweld â grwpiau lleol i drafod y cymorth sydd ar gael yn ein gorsafoedd ac ar ein trenau, sut mae prynu tocyn ac archebu cymorth, cyfleusterau mewn gorsafoedd ac ar ein trenau a manteision cael Cerdyn Rheilffordd Pobl Anabl. Gallwn drefnu teithiau ymgyfarwyddo hefyd er mwyn i chi brofi taith ar drên gyda ni.

I drefnu ymweliad ymwybyddiaeth, cysylltwch â’n tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid ar 03333 211 202 neu anfonwch e-bost at Community@tfwrail.wales

 

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}