Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol ac eraill sy’n darparu trafnidiaeth gyhoeddus ar yr offer cyfathrebu hwn ar gyfer teithwyr. 

Mae’r Cynllun Waled Oren yn brosiect ar y cyd sydd wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru fel rhan o strategaeth Anhwylderau Sbectrwm Awtistig Cymru Gyfan. Mae ar gyfer unrhyw un sy’n cael trafferth cyfleu eu hanghenion pan fyddant yn teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus. 

Ar gyfer pwy mae’r cynllun?

Mae’r Waled Oren ar gyfer unrhyw un hoffai gael cymorth i gyfathrebu â staff pan fyddant yn teithio ar y bws neu’r trên. Mae wedi’i gynllunio’n arbennig i deithwyr ag Anhwylderau Sbectrwm Awtistig.

Sut mae’n gweithio?

Mae gan y waled bocedi plastig lle gallwch roi geiriau a lluniau i’ch helpu i gyfleu eich anghenion i staff trafnidiaeth ledled Cymru. Dangoswch y waled i staff yn yr orsaf ac ar y bws neu’r trên pan fyddwch chi’n teithio neu’n prynu tocyn. Maen nhw wedi cael hyfforddiant i adnabod y waled ac i roi’r help priodol. 

Sut mae creu geiriau a lluniau?

Gallwch lawrlwytho’r templedi ar-lein, neu greu eich rhai eich hunain drwy dorri papur i faint 90x60mm i’w roi yn y pocedi.

Mewn argyfwng

Rydyn ni’n argymell eich bod yn cadw manylion cyswllt y person yr hoffech i ni ei ffonio mewn argyfwng yn eich Waled Oren. Dangoswch eich waled i aelod o staff i ddangos bod angen help arnoch chi.  

Cael eich Waled Oren

Cysylltwch â ni gan nodi’ch cyfeiriad ac fe wnawn ni bostio waled atoch chi. 

  • Dros y ffôn: ffoniwch ni ar 0333 211 202
  • E-bost: Community@tfwrail.wales
  • Yn bersonol: mae gan rai llyfrgelloedd lleol y waledi hyn - am fanylion ewch i wefan ASD info Wales
     
  • By phone: call us on 0333 211 202
  • Email: Community@tfwrail.wales
  • In person: you can pick up a wallet from some local libraries - for details visit the ASD info Wales website.

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}