Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Os oes gennych chi gwestiynau neu bryderon, byddem yn hapus iawn i’ch helpu. Gallwch gysylltu â ni ar y ffôn, drwy e-bost, twitter neu drwy ddefnyddio'r ffurflen isod.

Ffôn

Gallwch ein ffonio ni ar 0333 3211 202.

Rydyn ni'n agored rhwng 0800 a 2000 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a rhwng 1100 a 2000 ar ddydd Sul.

Os yw'n well gennych chi siarad gyda ni yn Gymraeg, ffoniwch 0333 3211 202 a dewiswch opsiwn 1.

Codir cost cyfraddau lleol ar alwadau i'n rhif o ffonau BT.

E-bost

Tweet to @tfwrail

Gallwch anfon e-bost atom: customer.relations@tfwrail.wales

Twitter @TfWrail

Instagram @TfWrail

Facebook @TfWrail

Post
Gallwch anfon llythyr atom:

Cysylltiadau Cwsmeriaid
Trafnidiaeth Cymru
Gwasanaethau Rheilffyrdd
Tŷ’r Santes Fair 
47 Heol Penarth
Caerdydd
CF10 5DJ

Rydym yn ceisio ymateb i’n cwsmeriaid cyn pen 10 diwrnod gwaith Gall yr amseroedd ymateb amrywio enwedig yn ystod cyfnodau prysur. Ar hyn o bryd rydym yn ymateb i cyfathrebiadau a dderbyniwyd rhwng Mehefin 17fed a Mehefin 20fed 2019.

Chwilio am

Online
Enw
Cyfeiriad
Cyfeiriad 2
Efallai y bydd rhaid i ni rannu manylion eich ffurflen â rhannau eraill o Grŵp Trafnidiaeth Cymru neu weithredwyr trenau eraill os yw’ch cwyn neu’ch sylwadau yn ymwneud â chwmni arall. Ticiwch y blwch yma os ydych chi’n fodlon i ni rannu’r manylion hyn.

Ni fydd hynny’n effeithio ar eich hawl i wneud hawliad a rhoi sylwadau ond efallai y bydd hi’n anoddach i ni ddatrys eich achos yn gyflym. Sylwch - ni fyddwn yn rhannu eich manylion at ddibenion marchnata. Drwy lenwi’r ffurflen hon, rydych chi’n cadarnhau bod yr wybodaeth sydd wedi’i darparu yn gywir hyd y gwyddoch chi. Mae Trafnidiaeth Cymru yn cadw’r hawl i rannu eich manylion personol â Gweithredwyr Trenau eraill a thrydydd partïon perthnasol i atal twyll a gallwn erlyn unrhyw unigolyn am wneud hawliadau twyllodrus.

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}