Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Mae taith Dosbarth Cyntaf yn gyfle i chi deithio’n gyfforddus ac yn fodd i chi gael hoe ac ymlacio.

P’un a ydych chi’n teithio ar gyfer busnes, ac angen defnyddio eich amser yn gynhyrchiol, neu ar gyfer pleser, ac eisiau treulio eich amser yn darllen, gwrando ar gerddoriaeth a gwylio’r byd a’r betws. Mae tocynnau Dosbarth Cyntaf yn ddewis perffaith.

Rydyn ni’n cynnig Dosbarth Busnes ar rai gwasanaethau rhwng Caergybi a Chaerdydd. Gallwch chi fwynhau brecwast poeth am ddim ar y gwasanaeth i’r de yn y bore, a phryd 3 chwrs ar y gwasanaeth i’r gogledd gyda’r nos. Mae ein cogyddion ar y trên yn defnyddio cynnyrch ffres, a llawer ohono’n dod o Gymru. Mae gennym amrywiaeth o winoedd, siampên a gwirodydd ar gael i'w prynu.

Gallwch chi ddewis o blith y canlynol:

  • Sudd ffrwythau oer a Grawnfwydydd brecwast
  • Selsig wedi’u grilio, Bacwn cefn, Pwdin gwaed, Madarch, Tomatos wedi’u grilio neu Ffa pob, Wy (fel rydych chi’n ei hoffi) i'w harchebu
  • Dewis llysieuol ar gael
  • Tost

Darllenwch ein bwyd lenni i gael y prisiau a'r ystod lawn

Beth yw tocynnau trên Dosbarth Cyntaf?

Gallwch brynu tocynnau Dosbarth Cyntaf neu gallwch uwchraddio eich tocynnau arferol. Maen nhw’n aml yn ddrytach na mathau eraill o docynnau trên sydd ar gael yn y DU a gellir eu defnyddio ar ystod eang o wasanaethau ledled y DU.

  • Mae tocynnau Unrhyw Bryd Flexible First yn eich galluogi i deithio ar adeg sy’n addas i chi - sy’n berffaith os yw eich cynlluniau’n debygol o newid.
  • Gallwch brynu tocynnau Advance Unffordd (Dosbarth Cyntaf) 12 wythnos ymlaen llaw hyd at 15 munud cyn i chi deithio (ar yr amod bod tocynnau ar gael). Maen nhw’n aml yn rhatach o gymharu â’u pris ar y diwrnod teithio.


Sut ydw i’n gallu cael tocyn dosbarth cyntaf?

Os oes gan eich taith ddewisol wasanaeth dosbarth cyntaf, cynigir tocynnau dosbarth cyntaf i chi pan fyddwch chi’n prynu ar-lein, mewn swyddfeydd tocynnau â staff neu wrth beiriannau gwerthu tocynnau.

Cofiwch, gallwch brynu tocynnau ar gyfer holl wasanaethau trên y DU drwyddom ni, felly p’un a ydych chi’n mynd o Gaerdydd i Fanceinion neu o Newcastle i Paddington, gallwch brynu eich tocynnau dosbarth cyntaf drwyddom ni o hyd, heb orfod talu ffioedd archebu.
 

Hygyrchedd

Er bod modd cadw lle ar y trenau sy’n cael eu tynnu gan locomotifau rhwng Caergybi, Manceinion a Chaerdydd (yn y ddau gyfeiriad), dylech fod yn ymwybodol o’r canlynol:

  • Nid oes toiledau sy’n addas i gadeiriau olwyn ar y gwasanaethau hyn.
  • Nid yw drysau’r trenau yn bweredig a rhaid eu hagor â llaw gan ddefnyddio’r handlen ar du allan y trên.
  • Nid oes lle i gadair olwyn yn y Dosbarth Busnes, dim ond yn y cerbydau Dosbarth Safonol.

Mae gwasanaethau trên eraill yn rhedeg ar y llwybrau hyn, sydd â thoiledau hygyrch a drysau pweredig. Gall ein tîm Cymorth wrth Deithio roi rhagor o gyngor a chymorth i chi i gynllunio eich taith. Gellir cysylltu â'r tîm ar 033 300 50 501 (Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn: 8yb i 8yh, Dydd Sul: 11yb i 8yh - ar gau ar Ddydd Nadolig)

Fel rhan o’n hymrwymiad i hygyrchedd, caiff y trenau hyn eu hailwampio erbyn diwedd y flwyddyn eleni a byddant yn bodloni’r holl ofynion hygyrchedd cyfreithiol.

Caergybi i Gaerdydd Canolog (Gogledd i Dde Cymru)  

Gorsaf  Amser Gadael (Dydd Llun i ddydd Gwener yn unig)
Caergybi 0534
Bangor 0601
Cyffordd Llandudno 0619
Caer 0715
Wrecsam Cyffredinol 0732
Amwythig  0810
Henffordd 0856
Casnewydd 0940
Caerdydd Canolog 0958

 

Caerdydd Canolog i Gaergybi (De i Ogledd Cymru)

Gorsaf Amser Gadael (Dydd Llun i ddydd Gwener yn unig)
Caerdydd Canolog 1716
Casnewydd 1731
Cwmbrân 1742
Pont-y-pŵl & New Inn 1749
Y Fenni 1800
Henffordd 1825
Amwythig 1909
Wrecsam Cyffredinol 1943
Caer 2006
Fflint 2018
Y Rhyl 2035
Bae Colwyn 2047
Cyffordd Llandudno 2054
Bangor 2111
Caergybi 2145