Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Mae Metro De Cymru yn rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus integredig a fydd yn ei gwneud hi'n haws i bobl deithio ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan drawsnewid y gwasanaethau rheilffyrdd a bws yn ogystal â seiclo a cherdded. 

South Wales Metro Map

Map o Fetro De Cymru 

Bydd Metro De Cymru yn ei gwneud hi'n haws i deithio ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gyda thrafnidiaeth gyhoeddus gyflymach, amlach a mwy cyd-gysylltiedig. Edrychwch ein map diweddaraf o Fetro De Cymru i gael mwy o wybodaeth ynglŷn â sut gallwch chi elwa ar y Metro:

 

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynnwyd deg awdurdod lleol, sef:

 • Blaenau Gwent
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Caerffili
 • Caerdydd
 • Merthyr Tudful
 • Sir Fynwy
 • Casnewydd
 • Rhondda Cynon Taf
 • Torfaen
 • Bro Morgannwg

 

Creu Metro De Cymru

Mae’r prosiect o greu Metro De Cymru yn un uchelgeisiol gwerth miliynau o bunnau, a bydd ein cynlluniau presennol yn cymryd tua phum mlynedd i’w cwblhau.  Mae gennym lawer iawn o waith adeiladu, peirianneg a seilwaith i'w wneud i uwchraddio ein rhwydwaith rheilffyrdd fel ei fod yn barod ar gyfer Metro De Cymru: 

Byddwn ni'n gwneud y canlynol:

 • Trydaneiddio tua 170km o gledrau.
 • Uwchraddio'r holl orsafoedd ac arwyddion.
 • Adeiladu o leiaf bum gorsaf newydd.
 • Rydyn ni'n buddsoddi £738 miliwn i uwchraddio'r rheilffyrdd i Aberdâr, Coryton, Merthyr Tudful, Rhymni a Threherbert, sy’n rhan bwysig o Fetro De Cymru.  Yr enw arall ar y rheilffyrdd hyn yw Rheilffyrdd Craidd y Cymoedd.

 • Mae nifer o brosiectau Metro De Cymru wedi cael eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

 

Pa gynnydd rydyn ni'n ei wneud?

 • Rydyn ni eisoes wedi dechrau gweithio ar Fetro De Cymru, drwy adeiladu ein depo newydd gwerth £100 miliwn a Chanolfan Reoli’r Metro yn Ffynnon Taf, Rhondda Cynon Taf

 • Bydd ein depo yn Ffynnon Taf yn gartref i’n trenau Metro newydd, yn ogystal â 400 o griw trenau, 35 o staff cynnal a chadw, a 52 o staff Canolfan Reoli’r Metro. 

 

Pa welliannau allwch chi eu disgwyl gan Fetro De Cymru?

Byddwn i'n rhedeg mwy o wasanaethau yn ystod yr wythnos ac ar ddydd Sul nag erioed o'r blaen:

 • Dyddiau'r wythnos

  • pedwar gwasanaeth yr awr rhwng Caerdydd a phob un o Flaenau'r Cymoedd 
  • bydd dau o'r pedwar gwasanaeth o Dreherbert, Aberdâr a Merthyr Tudful yn ymestyn o Gaerdydd i Fae Caerdydd
  • gwasanaeth ychwanegol bob awr rhwng Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr drwy Reilffordd Bro Morgannwg o fis Rhagfyr 2023 ymlaen
  • dau wasanaeth yr awr rhwng Caerdydd ac Amwythig drwy'r Fenni o fis Rhagfyr 2022 ymlaen
  • gwasanaeth bob awr rhwng Caerdydd a Cheltenham drwy Gas-gwent o fis Rhagfyr 2022 ymlaen
 • Dydd Sul

  • dau wasanaeth bob awr ar ddydd Sul rhwng Caerdydd a phob un o Flaenau'r Cymoedd
  • y gwasanaeth cyntaf erioed ar ddydd Sul ar Reilffordd Coryton a Lein y Ddinas, gyda gwasanaeth bob awr o fis Rhagfyr 2023 ymlaen 
  • y gwasanaeth cyntaf erioed ar ddydd Sul ar Reilffordd Maesteg, gydag un gwasanaeth bob dwy awr o fis Rhagfyr 2019 ymlaen, yn cynyddu i wasanaeth bob awr o fis Rhagfyr 2023 ymlaen
  • gwasanaeth ychwanegol bob awr rhwng Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr drwy Reilffordd Bro Morgannwg o fis Rhagfyr 2024 ymlaen
  • gwasanaeth bob awr rhwng Caerdydd a Cheltenham drwy Gas-gwent o fis Rhagfyr 2023 ymlaen

Er y gallwch chi ddisgwyl gwasanaethau amlach ar y rhan fwyaf o’n rhwydwaith o 2022 ymlaen, byddwn ni’n cyflwyno nifer o welliannau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd cyn 2022.

 

Trenau Metro newydd

 • Rydyn ni'n buddsoddi £800 miliwn mewn trenau cyflymach a gwyrddach ar gyfer Metro De Cymru a gwasanaeth rheilffordd Cymru a'r Gororau.

 • Rydyn ni’n brysur y tu ôl i'r llenni yn adeiladu’r trenau newydd a mwy cyfforddus hyn i ddarparu gwasanaeth Metro modern ac effeithiol lle gallwch chi gyrraedd a mynd.