Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Mae cydymffurfio â’r polisi hwn gan Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Cyfyngedig (KAO), sy’n masnachu fel Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, yn orfodol drwy sicrhau bod prosesau, pobl ac ymddygiad KAO yn cyd-fynd â’r ymrwymiadau isod.

Polisi gwrth-gaethwasiaeth a masnachu pobl Caethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl.

Mae caethwasiaeth fodern yn derm a ddefnyddir i gynnwys caethwasiaeth, caethwasanaeth, llafur gorfodol neu anochel, llafur plant a rhwymedig a masnachu pobl. Masnachu pobl yw pan mae person yn trefnu neu’n hwyluso taith person arall gyda’r bwriad o gamfanteisio ar y person hwnnw. Mae caethwasiaeth fodern yn drosedd ac yn mynd yn groes i hawliau dynol sylfaenol.

Datganiad Polisi

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i bob person sy’n gweithio i KAO neu ar ran KAO mewn unrhyw swydd, gan gynnwys cyflogeion ar bob lefel, cyfarwyddwyr, swyddogion, gweithwyr asiantaeth, gweithwyr ar secondiad, gwirfoddolwyr, asiantwyr, contractwyr a chyflenwyr. Mae Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Cyfyngedig (KAO), sy’n masnachu fel Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru ("rydym", "ni" neu "ein") yn gwahardd yn llwyr y defnydd o gaethwasiaeth fodern a masnachu pobl yn ein gweithrediadau a’n cadwyn gyflenwi. Rydym wedi, a byddwn yn parhau, i ymrwymo i weithredu systemau a mesurau rheoli sy’n ceisio sicrhau nad yw caethwasiaeth fodern yn digwydd yn unrhyw le yn ein sefydliad nac mewn unrhyw rai o’n cadwyni cyflenwi. Rydym yn disgwyl i’n cyflenwyr a’u cadwyni cyflenwi ymarfer arferion cyflogaeth da a chydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth a rheoliadau perthnasol yn y gwledydd maent yn gweithredu ynddynt.

Ymrwymiadau

01 Fel cwmni rydym yn disgwyl i bawb sy’n gweithio gyda ni neu ar ein rhan gefnogi a chynnal y mesurau canlynol er mwyn diogelu yn erbyn caethwasiaeth fodern:

02 Rydym yn gwrthod unrhyw oddefgarwch mewn perthynas â chaethwasiaeth fodern yn ein sefydliad a’n cadwyni cyflenwi.

03 Mae atal, canfod a rhoi gwybod am gaethwasiaeth fodern mewn unrhyw ran o’n sefydliad neu ein cadwyn gyflenwi yn gyfrifoldeb pawb sy’n gweithio i ni neu ar ein rhan. Ni ddylai gweithwyr ymwneud â, hwyluso na methu rhoi gwybod am unrhyw weithgarwch a all arwain at, awgrymu, neu fynd yn groes i’r polisi hwn.

04 Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda’n rhanddeiliaid a’n cyflenwyr i roi sylw i'r risg o gaethwasiaeth fodern yn ein gweithrediadau a’n cadwyn gyflenwi. Rydym wedi gweithredu’r Polisi Gwrth-gaethwasiaeth hwn er mwyn monitro a lleihau’r risg o gaethwasiaeth fodern yn digwydd yn ein busnes neu ei gadwyni cyflenwi.

05 Yn ein hymdrechion i fonitro a lleihau’r risg o gaethwasiaeth fodern yn digwydd yn ein busnes a’i gadwyni cyflenwi rydym yn asesu risg darpar gyflenwyr. Os byddwn, yn seiliedig ar ein hasesiad risg, yn canfod meysydd mewn darpar gyflenwyr sy’n wynebu risg o gaethwasiaeth fodern, rydym yn cymryd camau i roi sylw i'r risg, a all gynnwys: cynnwys gwaharddiadau penodol yn erbyn y defnydd o gaethwasiaeth fodern a llafur sy’n cael ei fasnachu yn ein contractau gwasanaeth gyda chyflenwyr, gan ofyn i gyflenwyr gydymffurfio â’n Cod Ymddygiad (y "Cod") a’r safonau gofynnol i fynd i’r afael â chaethwasiaeth fodern a masnachu.

06 Yn gyson â’n hymdrech i leihau’r risg o gaethwasiaeth fodern mewn trydydd partïon rydym yn gweithio â hwy, efallai y byddwn yn gofyn am y canlynol: o asiantaethau cyflogaeth a recriwtio a thrydydd partïon eraill sy’n cyflenwi gweithiwyr i’n sefydliad i gadarnhau eu cydymffurfiaeth â’n Cod o cyflenwyr sy’n gweithio drwy drydydd parti i sicrhau cytundeb y trydydd parti hwnnw i gadw at y Cod

07 Fel rhan o’n hasesiad risg parhaus a’r prosesau diwydrwydd dyladwy, efallai y byddwn yn cynnal archwiliadau ar ein cyflenwyr er mwyn asesu eu cydymffurfiaeth â’n Cod Ymddygiad.

08 Os byddwn yn gweld bod unigolion neu sefydliadau eraill sy’n gweithio ar ein rhan wedi mynd yn groes i’r polisi hwn byddwn yn sicrhau ein bod yn gweithredu’n briodol. Gall hyn amrywio o ystyried y posibilrwydd o wneud iawn am y mynd yn groes i’r polisi hwn ac ai hynny yw’r canlyniad gorau ar gyfer yr unigolion hynny a effeithir, i derfynu perthnasoedd o’r fath.