Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Y diweddaraf am gyngor teithio

Byddwch yn gyfrifol am eich taith a theithio’n saffach

Mae ein trenau’n dechrau prysuro ac mae hi’n anodd cadw pellter cymdeithasol ar rai gwasanaethau, yn enwedig ar benwythnosau, ar wasanaethau i’r arfordir a phan fydd y tywydd yn braf.

Mae’r holl drenau sydd ar gael yn cael eu defnyddio ac rydyn ni’n monitro nifer y teithwyr bob dydd i helpu i flaenoriaethu capasiti. Dysgwch sut rydyn ni wedi bod yn gwneud ein trenau a’n gorsafoedd yn ddiogel i’ch croesawu chi’n ôl.

 

Helpwch i gadw pawb yn ddiogel

 • Peidiwch â theithio os ydych chi’n teimlo’n sâl
 • Dylech chi weithio gartref neu aros yn lleol os ydych chi’n gallu. Ar gyfer teithiau byrrach, ewch ar droed, ar olwynion neu ar feic. Ar gyfer llwybrau cerdded a beicio, defnyddiwch gynllunydd ar-lein Traveline Cymru.
 • Cynlluniwch ymlaen llaw ac osgoi’r cyfnodau prysur (o ddydd Llun i ddydd Gwener mae hi fel rheol yn dawelwch rhwng 0930 a 1600 ac ar ôl 1800), byddwch yn hyblyg ac yn barod i giwio.  Chwiliwch am y trenau sydd â lle gwag.
 • Mae gwasanaethau Intercity yn rhedeg ar rai llwybrau, felly meddyliwch am newid eich cynlluniau i ddefnyddio’r gwasanaethau sydd fel rheol â mwy o gerbydau. Os bydd angen i chi newid eich cynlluniau teithio, yn dibynnu ar y math o docyn sydd gennych chi, efallai y bydd modd i chi gyfnewid y tocyn neu gael ad-daliad.
 • Byddwch yn ddigyswllt a phrynu eich tocyn ar ap TfWRail
 • Gwisgwch orchudd wyneb oni bai eich bod wedi cael eich eithrio a chadw eich pellter pan fydd modd
 • Peidiwch â gorlenwi yr ardaloedd sydd ar gyfer cadeiriau olwyn nac wrth y drysau, defnyddiwch y seddi wrth y ffenestri a chadw’r ffenestri ar agor.
 • Byddwch yn garedig – ni fydd ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael ei oddef. I hysbysu’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig am ymddygiad gwrthgymdeithasol neu amheus, tecstiwch 61016 neu ffoniwch 999 mewn argyfwng.
Stay local

Cadwch yn ddiogel - byddwch yn deithiwr cyfrifol. Cynlluniwch ymlaen llaw os oes angen teithio a pheidiwch â theithio os ydych chi’n teimlo’n sâl.

 

Avoid busy periods

Ceisiwch osgoi cyfnodau prysur – gwnewch eich gorau i beidio â chyffwrdd unrhyw arwyneb fel botymau, drysau neu eich wyneb, a cheisiwch osgoi bwyta.

 • Teithiwch yn ystod cyfnodau tawelach rhwng 0930 a 1600 ac ar ôl 1800.
 • Dewch o hyd i le ar drenau ac osgowch wasanaethau a allai fod yn llawn gyda’n Gwiriwr Capasiti.
 • Rhagor o wybodaeth ar gael am y camau glanhau ychwanegol rydyn ni’n eu cymryd i’ch cadw yn ddiogel.
 • Dydy gwasanaethau bwyd ddim ar gael ar ein trenau ar hyn o bryd.

 

Follow our latest travel advice, stay 2 metres apart

Dilynwch ein cyngor diweddaraf ar deithio a’n canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol, golchwch eich dwylo’n rheolaidd ac ystyriwch ddefnyddio rhywbeth i guddio’ch wyneb.

 • Gwisgwch orchudd wyneb ar drenau ac mewn gorsafoedd oni bai eich bod wedi’ch eithrio.
 • Dilynwch y mesurau cadw pellter cymdeithasol mewn gorsafoedd ac ar drenau
 • Mae hylif diheintio dwylo ar gael mewn gorsafoedd lle mae staff. Mae’r toiledau ar drenau yn dal ar agor* ond mae’n bosib y bydd toiledau gorsafoedd ar gau ond gellir eu hagor ar gais.

 

Exercise while you travel

Cadwch yn heini wrth deithio - os yw’ch taith yn fyr, ceisiwch gerdded neu feicio os gallwch chi.

 • Ewch i wefan Sustrans i gael gwybodaeth am lwybrau beicio yn eich ardal neu defnyddiwch gynlluniwr beicio ar-lein Travelline Cymru.
 • Llogwch Next bike o dros 100 o leoliadau gwahanol yng Nghaerdydd. Mae’n bosib y bydd cynlluniau beicio eraill yn gweithredu mewn trefi a dinasoedd eraill rydyn ni’n eu gwasanaethu.
 • Cysylltwch â'ch awdurdod lleol i gael gwybodaeth am lwybrau cerdded diogel neu defnyddiwch gynlluniwr cerdded ar-lein Travelline Cymru.

 

Respect our staff and other passengers

Parchwch ein staff a’r teithwyr eraill pan fyddwch chi’n teithio.

 • Ni fyddwn yn goddef unrhyw iaith ddifrïol nac ymddygiad bygythiol tuag at ein cwsmeriaid na’n cydweithwyr. Mae ein trenau a’n gorsafoedd yn cael eu patrolio gan yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig a staff diogelwch gyda CCTV a chamerâu fideo yn cael eu gwisgo hefyd.
 • I hysbysu’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig am ymddygiad gwrthgymdeithasol neu amheus, tecstiwch 61016 neu ffoniwch 999 mewn argyfwng.

 

Gwyliwch y fideo cyflym hwn i gael trosolwg o’r hyn rydyn ni wedi’i wneud i’ch helpu chi i deithio’n ddiogel

I gael gwybodaeth sy’n benodol i deithio ar drenau yn Lloegr, ewch i www.nationalrail.co.uk.

Gallwch chi weld canllawiau teithio diweddaraf Llywodraeth Cymru yma. Os ydych chi’n teithio i Loegr, dilynwch ganllawiau Llywodraeth y DU.

 • Canllawiau’r GIG

   • Ystyriwch eich amgylchiadau iechyd eich hun, gan barchu’r bobl eraill sy’n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus a dilyn canllawiau'r GIG.
   • Wrth i’r sefyllfa esblygu, rydyn ni’n parhau i ddilyn cyngor gan y Llywodraeth a’r GIG, sydd ar gael yma:
   • https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/