Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Y diweddaraf am gyngor teithio

Mae’r cyfyngiadau ar deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru a Lloegr wedi cael eu llacio. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru yn annog pobl i feddwl yn ofalus iawn ynghylch ble maen nhw’n teithio a pham.

Gallwch chi weld canllawiau teithio diweddaraf Llywodraeth Cymru yma.

Os ydych chi’n teithio yn Lloegr, dilynwch ganllawiau Llywodraeth y DU.

Mae’n bosibl y bydd gwasanaethau i leoliadau poblogaidd yn brysur iawn yn ystod gwyliau’r ysgol ac ar benwythnosau, yn enwedig pan fydd y tywydd yn braf. Dylai cwsmeriaid sy’n meddwl teithio i drefi glan môr, gan gynnwys Ynys y Barri, Dinbych-y-pysgod, arfordir Gogledd Cymru ac arfordir y Cambrian ddisgwyl i’r trenau fod yn brysur, y bydd cyfyngiad ar nifer y teithwyr ac y gallai fod angen ciwio.

 

Croeso'n ôl!

Rydyn ni wedi gweld eich eisiau chi. Rydyn ni wedi bod yn gwneud yn siŵr bod ein trenau a’n gorsafoedd yn barod ichi pan fyddwch yn penderfynu dychwelyd. 

 

Pan fydd rhaid i chi deithio, dilynwch ein canllawiau Teithio’n Saffach:

Stay local

Cadw'n saff - byddwch yn deithiwr cyfrifol cynlluniwch ymlaen llaw  pheidiwch a theithio os ydych yn teimlo'n sâl

 
 
 
Avoid busy periods

Osgowch y cyfnodau prysur - ceisiwch beidio â chyffwrdd unrhyw arwyneb fel botymau, drysau neu eich wyneb cheisiwch osgoi bwyta

 • Teithiwch yn ystod cyfnodau tawelach rhwng 0930 a 1600 ac ar ôl 1800.
 • Dewch o hyd i le ar drenau ac osgowch wasanaethau a allai fod yn llawn gyda’n Gwiriwr Capasiti.
 • Mae gwasanaethau intercity yn rhedeg ar rai llwybrau, felly ystyriwch newid eich cynlluniau i ddefnyddio’r gwasanaethau hyn sydd fel arfer yn cynnwys mwy o gerbydau.
 • Rhagor o wybodaeth ar gael am y camau glanhau ychwanegol rydyn ni’n eu cymryd i’ch cadw yn ddiogel.
 • Dydy gwasanaethau bwyd ddim ar gael ar ein trenau ar hyn o bryd.
 
 
Follow our latest travel advice, stay 2 metres apart

Dilynwch ein cyngor diweddaraf ar deithio a’n canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol, golchwch eich dwylo’n rheolaidd ac ystyriwch ddefnyddio rhywbeth i guddio’ch wyneb

 • Gwisgwch orchudd wyneb ar drenau ac mewn gorsafoedd oni bai eich bod wedi’ch eithrio.
 • Dilynwch y mesurau cadw pellter cymdeithasol mewn gorsafoedd ac ar drenau
 • Mae hylif diheintio dwylo ar gael mewn gorsafoedd lle mae staff. Mae’r toiledau ar drenau yn dal ar agor* ond mae’n bosib y bydd toiledau gorsafoedd ar gau ond gellir eu hagor ar gais.
 
 
Exercise while you travel

Cadwch yn heini wrth deithio – os yw’ch taith yn fyr, ceisiwch gerdded neu feicio

 • Ewch i wefan Sustrans i gael gwybodaeth am lwybrau beicio yn eich ardal neu defnyddiwch gynlluniwr beicio ar-lein Travelline Cymru.
 • Llogwch Next bike o dros 100 o leoliadau gwahanol yng Nghaerdydd. Mae’n bosib y bydd cynlluniau beicio eraill yn gweithredu mewn trefi a dinasoedd eraill rydyn ni’n eu gwasanaethu.
 • Cysylltwch â'ch awdurdod lleol i gael gwybodaeth am lwybrau cerdded diogel neu defnyddiwch gynlluniwr cerdded ar-lein Travelline Cymru.
 
 
Respect our staff and other passengers

Parchwch ein staff a theithwyr eraill pan fyddwch chi’n teithio

 • Ni fyddwn yn goddef unrhyw iaith ddifrïol nac ymddygiad bygythiol tuag at ein cwsmeriaid na’n cydweithwyr. Mae ein trenau a’n gorsafoedd yn cael eu patrolio gan yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig a staff diogelwch gyda CCTV a chamerâu fideo yn cael eu gwisgo hefyd.
 • I hysbysu’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig am ymddygiad gwrthgymdeithasol neu amheus, tecstiwch 61016 neu ffoniwch 999 mewn argyfwng.
 
 
Stay local

Cadwch yn ddiogel - byddwch yn deithiwr cyfrifol. Cynlluniwch ymlaen llaw os oes angen teithio a pheidiwch â theithio os ydych chi’n teimlo’n sâl.

 

Avoid busy periods

Ceisiwch osgoi cyfnodau prysur – gwnewch eich gorau i beidio â chyffwrdd unrhyw arwyneb fel botymau, drysau neu eich wyneb, a cheisiwch osgoi bwyta.

 • Teithiwch yn ystod cyfnodau tawelach rhwng 0930 a 1600 ac ar ôl 1800.
 • Dewch o hyd i le ar drenau ac osgowch wasanaethau a allai fod yn llawn gyda’n Gwiriwr Capasiti.
 • Rhagor o wybodaeth ar gael am y camau glanhau ychwanegol rydyn ni’n eu cymryd i’ch cadw yn ddiogel.
 • Dydy gwasanaethau bwyd ddim ar gael ar ein trenau ar hyn o bryd.

 

Follow our latest travel advice, stay 2 metres apart

Dilynwch ein cyngor diweddaraf ar deithio a’n canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol, golchwch eich dwylo’n rheolaidd ac ystyriwch ddefnyddio rhywbeth i guddio’ch wyneb.

 • Gwisgwch orchudd wyneb ar drenau ac mewn gorsafoedd oni bai eich bod wedi’ch eithrio.
 • Dilynwch y mesurau cadw pellter cymdeithasol mewn gorsafoedd ac ar drenau
 • Mae hylif diheintio dwylo ar gael mewn gorsafoedd lle mae staff. Mae’r toiledau ar drenau yn dal ar agor* ond mae’n bosib y bydd toiledau gorsafoedd ar gau ond gellir eu hagor ar gais.

 

Exercise while you travel

Cadwch yn heini wrth deithio - os yw’ch taith yn fyr, ceisiwch gerdded neu feicio os gallwch chi.

 • Ewch i wefan Sustrans i gael gwybodaeth am lwybrau beicio yn eich ardal neu defnyddiwch gynlluniwr beicio ar-lein Travelline Cymru.
 • Llogwch Next bike o dros 100 o leoliadau gwahanol yng Nghaerdydd. Mae’n bosib y bydd cynlluniau beicio eraill yn gweithredu mewn trefi a dinasoedd eraill rydyn ni’n eu gwasanaethu.
 • Cysylltwch â'ch awdurdod lleol i gael gwybodaeth am lwybrau cerdded diogel neu defnyddiwch gynlluniwr cerdded ar-lein Travelline Cymru.

 

Respect our staff and other passengers

Parchwch ein staff a’r teithwyr eraill pan fyddwch chi’n teithio.

 • Ni fyddwn yn goddef unrhyw iaith ddifrïol nac ymddygiad bygythiol tuag at ein cwsmeriaid na’n cydweithwyr. Mae ein trenau a’n gorsafoedd yn cael eu patrolio gan yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig a staff diogelwch gyda CCTV a chamerâu fideo yn cael eu gwisgo hefyd.
 • I hysbysu’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig am ymddygiad gwrthgymdeithasol neu amheus, tecstiwch 61016 neu ffoniwch 999 mewn argyfwng.

 

Gwyliwch y fideo cyflym hwn i gael trosolwg o’r hyn rydyn ni wedi’i wneud i’ch helpu chi i deithio’n ddiogel

 

I gael gwybodaeth sy’n benodol i deithio ar drenau yn Lloegr, ewch i www.nationalrail.co.uk.

*Mae toiledau hygyrch ar gael ar ein gwasanaethau Caerdydd a’r Cymoedd, ond nid ym mhob cerbyd. Holwch staff y rheilffordd neu edrychwch ar yr arwyddion ar y drysau i wneud yn siŵr eich bod yn defnyddio’r rhan iawn o’r trên.

 • Canllawiau’r GIG

   • Ystyriwch eich amgylchiadau iechyd eich hun, gan barchu’r bobl eraill sy’n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus a dilyn canllawiau'r GIG.
   • Wrth i’r sefyllfa esblygu, rydyn ni’n parhau i ddilyn cyngor gan y Llywodraeth a’r GIG, sydd ar gael yma:
   • https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/