Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Cofiwch y gall amseroedd trenau newid ar fyr rybudd.

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf wedi’i llwytho i fyny i’r cynllunwyr teithiau ar-lein ac i’r Ap TfW Rail. Bydd yr wybodaeth hefyd yn ymddangos ar bob sgrin ddigidol mewn gorsafoedd. Chwiliwch am yr wybodaeth ddiweddaraf cyn teithio.

Sylwch ar yr wybodaeth ar yr amserlen newydd dros dro isod. Rydyn ni wedi cwtogi nifer o wasanaethau ond hefyd wedi cynyddu ambell wasanaeth ar adegau allweddol.

Mae hyn wedi cael ei wneud i Ddiogelu Cymru ac i helpu'r rheini y mae dal angen iddyn nhw deithio. Dim ond pan fydd yn rhaid i chi wneud hynny y dylech chi ddefnyddio trên a meddyliwch am wisgo masg.

Mae’r canllawiau pwysig diweddaraf am deithio ar gael yma

Darllenwch y canllawiau isod, oherwydd ein bod wedi gorfod tynnu rhai gwasanaethau eto fyth ac ychwanegu rhai eraill. Gwnaethpwyd hyn er mwyn cefnogi’r Gwasanaeth Iechyd a gweithwyr allweddol eraill. Dylech chi ddim ond teithio pan fo hynny’n angenrheidiol.


 

Trosolwg o’r gwasanaethau o ddydd Llun 7 Medi ymlaen

Dylech wirio eich cynlluniau teithio o 7 Medi ymlaen oherwydd mae ein hamserlenni diwygiedig yn newid gyda mwy o wasanaethau yn ystod yr adegau prysuraf, mwy o le a newidiadau i amseroedd trenau er mwyn helpu i gadw pellter cymdeithasol a sicrhau mesurau ychwanegol i lanhau trenau.

Cofiwch fod ein gwasanaethau dim ond ar gyfer gweithwyr allweddol a theithiau hanfodol o hyd.

*Bydd y rhan fwyaf o lwybrau yn gweld llai o wasanaethau ar ôl 20:00 ynghyd â newidiadau i amseroedd gwasanaethau.

Fel canllaw, dyma drosolwg o’r lefelau gwasanaeth a ddarperir yn ystod yr wythnos fesul llwybrau.

 

 • Gogledd Cymru a’r Gororau

  • Gwasanaethau Trên Lefelau Gwasanaeth Arferol * Llai o Wasanaeth Sylwadau

   Aberystwyth –Amwythig

     Un gwasanaeth bob dwy awr yn ystod cyfnodau tawelach  

   Amwythig –Birmingham
   International

   Ydw    
   Pwllheli - Machynlleth   Un gwasanaeth bob dwy awr Dros dro, ni fydd gwasanaethau’n stopio yn Llanaber, Llanbedr, Llandanwy, Tygwyn, Aberech er mwyn cadw pellter cymdeithasol - See details below

   Llandudno – Cyffordd
   Llandudno

   Ydw    
   Dyffryn Conwy   Mae gwasanaeth bws yn gweithredu yn lle trenau oherwydd lefelau gwasanaeth dydd Sul (dolen i’r amserlen)  
   Caer - Caergybi   Un gwasanaeth bob dwy awr yn ystod cyfnodau tawelach

   O 7 Medi, mae mwy o wasanaethau cyfnodau tawelach wedi cael eu hychwanegu rhwng Caer a Chyffordd Llandudno

   Mae llai o wasanaethau’n stopio yn yr orsaf hon, Llanfairpwll na’r Fali er mwyn cefnogi’r mesurau cadw pellter cymdeithasol. - See details below

   Mae gwasanaethau Avanti West Coast yn rhedeg ar hyd y llwybr hwn hefyd.

   Caer – Maes Awyr
   Manceinion

   Ydw    

   Caer – Lerpwl Lime
   Street

     Un gwasanaeth bob dwy awr

   Mae Mersey Rail yn rhedeg gwasanaethau rhwng Caer a Lerpwl Lime Street

   Wrecsam – Bidston Ydw   Dim ond y gwasanaeth cyntaf ac olaf fydd yn stopio yn Wrecsam Canolog.
   Caer - Crewe   Mae gwasanaeth cyfyngedig ar waith ond o 7 Medi, mae mwy o wasanaethau cyfnodau tawelach wedi cael eu hychwanegu.  
   Caer-Amwythig Ydw    

   Amwythig –Manceinion Piccadilly

   Ydw   Dros dro, ni fydd y gwasanaeth yn stopio yn Prees nac yn Yorton er mwyn helpu gyda’r mesurau cadw pellter cymdeithasol. - See details below

   Amwythig – Crewe
   (gwasanaethau lleol

   Ydw    

   Caerdydd Canolog – Amwythig

     Gwasanaethau bob awr Caerdydd Canolog - Manceinion yn unig Dim gwasanaethau uniongyrchol rhwng Caerdydd a Chaergybi – newid yn Amwythig ar gyfer gwasanaethau Gogledd Cymru
 • De a Gorllewin Cymru

  • Gwasanaethau Trên Lefelau Gwasanaeth Arferol * Llai o Wasanaeth Sylwadau

   Caerdydd Canolog -Caerloyw

   Ydw   Ni fydd gwasanaethau’n stopio yn Cheltenham Spa. Mae gwasanaethau CrossCountry hefyd yn rhedeg ar hyd y llwybr yma - See details below

   Caerdydd Canolog -Maesteg

   Ydw    

   Caerdydd – Pen-y-bont ar Ogwr-Abertawe

   Ydw   Ni fydd gwasanaethau lleol Swanline yn gweithredu. Yn hytrach, bydd gwasanaethau Caerdydd / Abertawe yn galw’n Baglan, Llansawel, Castell-nedd, Sgiwen a Llansamlet bob awr.

   Abertawe -Caerfyrddin

   Ydw    

   Caerfyrddin -Aberdaugleddau – Doc Penfro

   Ydw    

   Caerfyrddin – Harbwr
   Abergwaun

   Ydw Tri gwasanaeth dwyffordd bob diwrnod  

   Llanelli – Amwythig ar Reilffordd Calon Cymru

     Dau wasanaeth dwyffordd bob diwrnod
   Ar hyn o bryd, mae gwasanaeth bws yn rhedeg yn lle trenau ar hyd y rheilffordd hon.
   Dros dro, ni fydd gwasanaethau’n stopio yn Ninas-y-bwlch nac yn Hopton Heath er mwyn cefnogi’r mesurau cadw pellter cymdeithasol - See details below
 • Gwasanaethau Lleol Caerdydd a’r Cymoedd

  • Gwasanaethau Trên Lefelau Gwasanaeth Arferol * Llai o Wasanaeth Sylwadau

   Glynebwy – Caerdydd Canolog

   Ydw    

   Rhymni -Bargoed-Caerffili-Caerdydd Canolog

     Tri gwasanaeth bob awr gyda gwasanaethau Rhymni, Bargoed a Caerffili bob awr er mwyn cadw pellter cymdeithasol. Dros dro, ni fydd gwasanaethau’n stopio yn Gilfach Fargoed er mwyn cefnogi’r mesurau cadw pellter cymdeithasol - See details below

   Aberdâr – Merthyr -Treherbert –Pontypridd -Caerdydd Canolog

     Gwasanaethau Merthyr, Treherbert ac Aberdâr bob awr a gwennol bob hanner awr rhwng Pontypridd a Chaerdydd er mwyn cadw pellter cymdeithasol.

   Mae gwasanaethau ychwanegol wedi cael eu hychwanegu yn y bore a’r prynhawn rhwng Pontypridd a Threherbert er mwyn cefnogi plant sy’n dychwelyd i’r ysgol
    

   Caerdydd Canolog –Penarth

     Dau wasanaeth bob awr  

   Caerdydd Canolog –Ynys y Barri

     Tri gwasanaeth bob awr  

   Caerdydd Canolog -Pen-y-bont ar Ogwr trwy Fro Morgannwg

   Ydw    

   Gwennol Bae Caerdydd

     Un gwasanaeth bob awr  

   Coryton – Radur

   (Llinell y Ddinas)

     Un gwasanaeth bob awr

   Dylai plant ysgol sy’n teithio o ogledd-ddwyrain Caerdydd i Ysgol Uwchradd Esgob Llandaf deithio i Coryton a defnyddio’r gwasanaeth bws ysgol uniongyrchol.
    

I helpu i gadw pellter cymdeithasol, o ddydd Llun 7 Medi hyd nes ceir rhybudd pellach.

Er mwyn cadw pellter diogel rhwng y goruchwyliwr a’r cwsmeriaid, mae angen i ni allu defnyddio dau ddrws trenau. Yn anffodus, oherwydd hyd byr y platfform yn y gorsafoedd hyn, nid yw hyn yn bosibl

Gorsaf wedi cau Dewis arall agosaf Pellter i’r dewis arall agosaf
Llanaber* Barmouth 2 ½ milltiroedd
Llanbedr* Pensarn 1 milltir
Llandanwg* Pensarn 1 milltir
Tygwyn* Talsarnau 1 ½ milltiroedd
Abererch* Penychain 2 ½ milltiroedd
Conwy* ** Llandudno Junction 1 milltir
Valley*    Holyhead 3 ½ milltiroedd
Llanfairpwll* Bangor 4 ½ milltiroedd
Gilfach Fargoed Bargoed 1 milltir

Sylwch nad yw’r gwasanaethau wedi cael eu stopio yn y gorsafoedd uchod ar Reilffordd Arfordir y Cambrian ers 22 Mehefin.

*I drefnu ffordd arall o deithio rhwng y gorsafoedd hyn, ffoniwch 0333 3211 20

** Mae llai o wasanaethau’n stopio yng Nghonwy

Bydd gwasanaeth cyfyngedig ar waith hefyd yng ngorsafoedd Yorton a Press gan na fydd gwasanaethau Manceinion/Caerdydd yn stopio yn y gorsafoedd hyn oherwydd hyd byr y platfform. Bydd y gorsafoedd hyn yn cael gwasanaeth gwennol lleol rhwng Amwythig a Crewe yn unig.

 

Bydd ein hamserlen Rhagfyr 2020 newydd yn cael ei lansio ddydd Sul 13 Rhagfyr a bydd mewn grym tan 15 Mai 2021.

Amserlenni newydd Rhagfyr 2020