Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Amserlen teithio hanfodol Covid-19
O 25 Ionawr 2021 ymlaen

Bydd Trafnidiaeth Cymru yn ailgyflwyno amserlen Teithio Hanfodol Covid-19 o 25 Ionawr hyd nes cyhoeddir yn wahanol, mewn ymateb i’r cyfyngiadau llymach sydd ar waith ledled Cymru a Lloegr.

Mae’r cam yn cydbwyso diogelwch y cwsmeriaid hynny sy’n dal i deithio am resymau hanfodol, diogelwch ein cydweithwyr ar y rheilffordd a’r angen i ddarparu gwasanaeth mor ddibynadwy â phosibl o hyd.

Er mwyn cefnogi blaenoriaeth y llywodraeth o ran iechyd y cyhoedd, sef ceisio lleihau nifer y bobl sy’n teithio, bydd Trafnidiaeth Cymru yn gwneud newidiadau byr rybudd ac yn canslo gwasanaethau, sy’n golygu y dylai unrhyw un sy’n gwneud teithiau hanfodol wirio cyn teithio.

Mae Trafnidiaeth Cymru yn cytuno’n llwyr â Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, ac am bwysleisio, ar hyn o bryd, mai dim ond ar gyfer teithiau hanfodol y dylid defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, pan nad oes dewis arall. Mae’r rheini sydd angen teithio o hyd yn cael eu hannog i gynllunio ymlaen llaw ac i wirio manylion eu taith ar y diwrnod y byddan nhw’n teithio.

 

Bydd yr amserlen teithio hanfodol newydd yn cael ei diweddaru mewn cynllunwyr teithio o un wythnos i’r llall – edrychwch yma cyn i chi deithio

Crynodeb o wasanaethau lleol Caerdydd a’r Cymoedd o ddydd Llun i ddydd Sadwrn
Aberdâr, Merthyr, Treherbert – Caerdydd Un gwasanaeth yr awr ar bob rheilffordd
Pontypridd - Caerdydd Mae’r gwasanaeth gwennol wedi dod i ben defnyddiwch wasanaeth Merthyr/Aberdâr/Treherbert
Rhymni - Caerdydd Un gwasanaeth yr awr
Bargoed – Caerdydd Dau wasanaeth yr awr, un o’r rheini o/i Rymni
Caerffili - Caerdydd Mae’r gwasanaeth gwennol wedi dod i ben defnyddiwch wasanaethau Rhymni / Bargoed
Lein y Ddinas – Coryton Un gwasanaeth yr awr
Gwennol Bae Caerdydd Dim gwasanaeth ond derbyn tocynnau ar wasanaethau Bws Caerdydd
Caerdydd – Pen-y-bont ar Ogwr, drwy reilffordd Bro Morgannwg Un gwasanaeth yr awr
Caerdydd – Ynys y Barri Dau wasanaeth yr awr, cyfanswm o dri thrên yr awr o dref y Barri gan gynnwys gwasanaeth Bro Morgannwg
Caerdydd – Penarth Dau wasanaeth yr awr

 

Crynodeb o brif wasanaethau Cymru a’r Gororau o ddydd Llun i ddydd Sadwrn
Caer – Lerpwl Lime Street Un gwasanaeth bob dwy awr
Rheilffordd y Cambrian Un gwasanaeth bob dwy awr ar brif reilffordd y Cambrian a rheilffordd Arfordir y Cambrian
Dyffryn Conwy Rail replacement bus services Two return services a day
Amwythig – Birmingham Lleihau i bob dwy awr

Llanelli i Amwythig ar reilffordd Calon Cymru

Lleihau i ddau wasanaeth y dydd ym mhob cyfeiriad Gwasanaeth bws yn lle’r trenau rhwng Abertawe a Llanwrtyd / Llandrindod

Gorllewin Cymru
Caerfyrddin Abergwaun/Aberdaugleddau/Doc Penfro

Abertawe – Penfro: gwasanaethau i orffen/cychwyn yng Nghaerfyrddin yn hytrach nag Abertawe. Porthladd Abergwaun – dwy daith ddwyffordd y dydd, cysylltu drwy deithio ar Fferi yn unig.
Manceinion – Caerdydd Gwasanaeth bob awr
Arfordir Gogledd Cymru Ychydig bach yn llai o wasanaethau
Caer – Maes Awyr Manceinion Lleihau gwasanaethau y tu allan i oriau brig i bob dwy awr
Wrecsam Cyffredinol – Bidston Lleihau i bob dwy awr
Crewe – Caer Un gwasanaeth yr awr am y rhan fwyaf o’r dydd
Glynebwy – Caerdydd Lleihau i bob dwy awr
Maesteg – Caerdydd Lleihau i bob dwy awr
Cheltenham – Caerdydd Gwasanaeth bron bob awr i Gaerloyw, gyda rhai gwasanaethau’n cael eu hymestyn i Cheltenham Spa.

 

 • Cau gorsafoedd – er mwyn helpu i gadw pellter cymdeithasol nes y cyhoeddir yn wahanol.

  • Er mwyn cadw pellter diogel rhwng y goruchwyliwr a’r cwsmeriaid, mae angen i ni allu defnyddio dau ddrws trenau. Yn anffodus, oherwydd hyd byr y platfform yn y gorsafoedd hyn, nid yw hyn yn bosibl.
  •  
  • Gorsaf wedi cau Gorsaf agosaf Pellter i’r dewis arall agosaf
   Llanaber* Y Bermo 2 ½ milltir
   Llanbedr* Pensarn 1 filltir
   Llandanwg* Pensarn 1 filltir
   Tŷ Gwyn* Talsarnau 1 ½ milltir
   Abererch* Penychain 2 ½ milltir
   Conwy* ** Cyffordd Llandudno 1 filltir
   Y Fali*    Caergybi 3 ½ milltir
   Llanfairpwll* Bangor 4 ½ milltir
   Gilfach Fargoed Bargoed 1 filltir
   Wrexham Central** Wrexham General ½ milltir
   Hopton Heath Bucknell 3 milltir
  •  
  • *I drefnu ffordd arall o deithio rhwng y gorsafoedd hyn, ffoniwch 0333 3211 202
  •  
  • ** Mae llai o wasanaethau’n stopio yn yr orsaf hon
  •  
  • Bydd gwasanaeth cyfyngedig ar waith hefyd yng ngorsafoedd Yorton a Prees gan na fydd gwasanaethau Manceinion/Caerdydd yn stopio yn y gorsafoedd hyn oherwydd hyd byr y platfform. Bydd y gorsafoedd hyn yn cael gwasanaeth gwennol lleol rhwng Amwythig a Crewe yn unig.