Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Y diweddaraf am gyngor teithio

Mae’r cyfyngiadau ar deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru a Lloegr wedi cael eu llacio. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru yn annog pobl i feddwl yn ofalus iawn ynghylch ble maen nhw’n teithio a pham.

Gallwch chi weld canllawiau teithio diweddaraf Llywodraeth Cymru yma.

Os ydych chi’n teithio yn Lloegr, dilynwch ganllawiau Llywodraeth y DU.

Mae’n bosibl y bydd gwasanaethau i leoliadau poblogaidd yn brysur iawn yn ystod gwyliau’r ysgol ac ar benwythnosau, yn enwedig pan fydd y tywydd yn braf. Dylai cwsmeriaid sy’n meddwl teithio i drefi glan môr, gan gynnwys Ynys y Barri, Dinbych-y-pysgod, arfordir Gogledd Cymru ac arfordir y Cambrian ddisgwyl i’r trenau fod yn brysur, y bydd cyfyngiad ar nifer y teithwyr ac y gallai fod angen ciwio.

 

Pan fydd rhaid i chi deithio, dilynwch ein canllawiau Teithio’n Saffach:

Stay local

Cadw'n saff - byddwch yn deithiwr cyfrifol cynlluniwch ymlaen llaw  pheidiwch a theithio os ydych yn teimlo'n sâl

 
 
 
Avoid busy periods

Osgowch y cyfnodau prysur - ceisiwch beidio â chyffwrdd unrhyw arwyneb fel botymau, drysau neu eich wyneb cheisiwch osgoi bwyta

 • Teithiwch yn ystod cyfnodau tawelach rhwng 0930 a 1600 ac ar ôl 1800.
 • Dewch o hyd i le ar drenau ac osgowch wasanaethau a allai fod yn llawn gyda’n Gwiriwr Capasiti.
 • Rhagor o wybodaeth ar gael am y camau glanhau ychwanegol rydyn ni’n eu cymryd i’ch cadw yn ddiogel.
 • Dydy gwasanaethau bwyd ddim ar gael ar ein trenau ar hyn o bryd.
 
 
Follow our latest travel advice, stay 2 metres apart

Dilynwch ein cyngor diweddaraf ar deithio a’n canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol, golchwch eich dwylo’n rheolaidd ac ystyriwch ddefnyddio rhywbeth i guddio’ch wyneb

 • Gwisgwch orchudd wyneb ar drenau ac mewn gorsafoedd oni bai eich bod wedi’ch eithrio.
 • Dilynwch y mesurau cadw pellter cymdeithasol mewn gorsafoedd ac ar drenau
 • Mae hylif diheintio dwylo ar gael mewn gorsafoedd lle mae staff. Mae’r toiledau ar drenau yn dal ar agor* ond mae’n bosib y bydd toiledau gorsafoedd ar gau ond gellir eu hagor ar gais.
 
 
Exercise while you travel

Cadwch yn heini wrth deithio – os yw’ch taith yn fyr, ceisiwch gerdded neu feicio

 • Ewch i wefan Sustrans i gael gwybodaeth am lwybrau beicio yn eich ardal neu defnyddiwch gynlluniwr beicio ar-lein Travelline Cymru.
 • Llogwch Next bike o dros 100 o leoliadau gwahanol yng Nghaerdydd. Mae’n bosib y bydd cynlluniau beicio eraill yn gweithredu mewn trefi a dinasoedd eraill rydyn ni’n eu gwasanaethu.
 • Cysylltwch â'ch awdurdod lleol i gael gwybodaeth am lwybrau cerdded diogel neu defnyddiwch gynlluniwr cerdded ar-lein Travelline Cymru.
 
 
Respect our staff and other passengers

Parchwch ein staff a theithwyr eraill pan fyddwch chi’n teithio

 • Ni fyddwn yn goddef unrhyw iaith ddifrïol nac ymddygiad bygythiol tuag at ein cwsmeriaid na’n cydweithwyr. Mae ein trenau a’n gorsafoedd yn cael eu patrolio gan yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig a staff diogelwch gyda CCTV a chamerâu fideo yn cael eu gwisgo hefyd.
 • I hysbysu’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig am ymddygiad gwrthgymdeithasol neu amheus, tecstiwch 61016 neu ffoniwch 999 mewn argyfwng.
 
 
Stay local

Cadwch yn ddiogel - byddwch yn deithiwr cyfrifol. Cynlluniwch ymlaen llaw os oes angen teithio a pheidiwch â theithio os ydych chi’n teimlo’n sâl.

 

Avoid busy periods

Ceisiwch osgoi cyfnodau prysur – gwnewch eich gorau i beidio â chyffwrdd unrhyw arwyneb fel botymau, drysau neu eich wyneb, a cheisiwch osgoi bwyta.

 • Teithiwch yn ystod cyfnodau tawelach rhwng 0930 a 1600 ac ar ôl 1800.
 • Dewch o hyd i le ar drenau ac osgowch wasanaethau a allai fod yn llawn gyda’n Gwiriwr Capasiti.
 • Rhagor o wybodaeth ar gael am y camau glanhau ychwanegol rydyn ni’n eu cymryd i’ch cadw yn ddiogel.
 • Dydy gwasanaethau bwyd ddim ar gael ar ein trenau ar hyn o bryd.

 

Follow our latest travel advice, stay 2 metres apart

Dilynwch ein cyngor diweddaraf ar deithio a’n canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol, golchwch eich dwylo’n rheolaidd ac ystyriwch ddefnyddio rhywbeth i guddio’ch wyneb.

 • Gwisgwch orchudd wyneb ar drenau ac mewn gorsafoedd oni bai eich bod wedi’ch eithrio.
 • Dilynwch y mesurau cadw pellter cymdeithasol mewn gorsafoedd ac ar drenau
 • Mae hylif diheintio dwylo ar gael mewn gorsafoedd lle mae staff. Mae’r toiledau ar drenau yn dal ar agor* ond mae’n bosib y bydd toiledau gorsafoedd ar gau ond gellir eu hagor ar gais.

 

Exercise while you travel

Cadwch yn heini wrth deithio - os yw’ch taith yn fyr, ceisiwch gerdded neu feicio os gallwch chi.

 • Ewch i wefan Sustrans i gael gwybodaeth am lwybrau beicio yn eich ardal neu defnyddiwch gynlluniwr beicio ar-lein Travelline Cymru.
 • Llogwch Next bike o dros 100 o leoliadau gwahanol yng Nghaerdydd. Mae’n bosib y bydd cynlluniau beicio eraill yn gweithredu mewn trefi a dinasoedd eraill rydyn ni’n eu gwasanaethu.
 • Cysylltwch â'ch awdurdod lleol i gael gwybodaeth am lwybrau cerdded diogel neu defnyddiwch gynlluniwr cerdded ar-lein Travelline Cymru.

 

Respect our staff and other passengers

Parchwch ein staff a’r teithwyr eraill pan fyddwch chi’n teithio.

 • Ni fyddwn yn goddef unrhyw iaith ddifrïol nac ymddygiad bygythiol tuag at ein cwsmeriaid na’n cydweithwyr. Mae ein trenau a’n gorsafoedd yn cael eu patrolio gan yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig a staff diogelwch gyda CCTV a chamerâu fideo yn cael eu gwisgo hefyd.
 • I hysbysu’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig am ymddygiad gwrthgymdeithasol neu amheus, tecstiwch 61016 neu ffoniwch 999 mewn argyfwng.

 

Gwyliwch y fideo cyflym hwn i gael trosolwg o’r hyn rydyn ni wedi’i wneud i’ch helpu chi i deithio’n ddiogel

 

I gael gwybodaeth sy’n benodol i deithio ar drenau yn Lloegr, ewch i www.nationalrail.co.uk.

*Mae toiledau hygyrch ar gael ar ein gwasanaethau Caerdydd a’r Cymoedd, ond nid ym mhob cerbyd. Holwch staff y rheilffordd neu edrychwch ar yr arwyddion ar y drysau i wneud yn siŵr eich bod yn defnyddio’r rhan iawn o’r trên.

 • Canllawiau’r GIG

   • Ystyriwch eich amgylchiadau iechyd eich hun, gan barchu’r bobl eraill sy’n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus a dilyn canllawiau'r GIG.
   • Wrth i’r sefyllfa esblygu, rydyn ni’n parhau i ddilyn cyngor gan y Llywodraeth a’r GIG, sydd ar gael yma:
   • https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/