Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

1     Amodau a thelerau 

Darllenwch yr amodau a'r telerau hyn yn ofalus cyn defnyddio ein safle.

Croeso a diolch am ddefnyddio ein gwefan https://trctrenau.cymru (y "Safle"). Mae’r Safle hwn ar gael i chi yn unol â’r telerau a’r amodau canlynol (y "Telerau").
Darllenwch y telerau hyn yn ofalus cyn defnyddio’r Safle. Bob tro rydych chi’n defnyddio’r Safle hwn rydych chi’n cytuno i’r telerau a’r amodau hyn. Os nad ydych chi’n cytuno â’r telerau hyn, ni ddylech chi ddefnyddio ein Safle.

Efallai y byddwn yn diwygio’r telerau a’r amodau hyn o bryd i’w gilydd. Dylech wirio’r dudalen hon i sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r telerau perthnasol cyfredol ac yn eu deall.
Diweddarwyd y Telerau hyn ar 28/01/2021.


2    Pwy ydym ni a sut I gysylltu â ni

Gweithredir y wefan hon gan Transport for Wales Rail Ltd (“TfWRL”, “ni”, “ein”), sef cwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr o dan rif cwmni 12619906, ac mae ei swyddfa gofrestredig yn 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Cymru, CF37 4TH. 

At ddibenion y telerau hyn, cyfeiria “chi” neu “eich” atoch chi, y defnyddiwr.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynghylch y Telerau hyn, cysylltwch â customer.relations@tfwrail.wales.


3.    Mae telerau eraill a allai fod yn berthnasol I ci a'ch defnydd o'r wefan hon

Bydd y data personol rydych chi’n ei roi i ni ar y Safle hwn yn ddarostyngedig i’n Polisi Preifatrwydd. Dylech sicrhau eich bod yn darllen ein Polisi Preifatrwydd er mwyn deall sut rydym yn prosesu eich data personol a’n harferion data personol.
Mae ein Safle hefyd yn defnyddio cwcis, am wybodaeth bellach am y cwcis a ddefnyddir ar y Safle hwn ewch i’n Polisi Cwcis.
4.     ARCHEBION A THOCYNNAU
Mae Trainline.com Limited yn rheoli’r broses prynu tocynnau trwy ein gwefan neu ap (www.thetrainline.com).
4.1 Gallwch archebu tocynnau trwy ein Safle neu ar dudalennau penodol gan gynnwys www.buytickets.tfwrail.wales neu m.buytickets.tfwrail.wales (ar gael ar hafan y Safle) neu drwy ein ap sydd ar gael drwy’r Apple Store neu Google Play Store (TfW Rail) (gyda’i gilydd, y “Tudalennau Trafodiadau”).
4.2    Mae’r Tudalennau Trafodiadau ar gael i chi ar y Safle ac Ap Trenau TrC. Rydym yn defnyddio technoleg a ddarperir gan Trainline.com Limited: www.thetrainline.com (“Trainline”) i hwyluso gwerthiant tocynnau ar Ap Trenau TrC a’r Safle. Felly, pan fyddwch chi’n archebu tocynnau trwy un o’n Tudalennau Trafodiadau, rydych chi’n ymwneud â Trainline, ein cyflenwr trydydd parti.
4.3    Mae Amodau a Thelerau Trainline yn berthnasol gyda phob pryniant tocynnau (sy’n cael ei ddiweddaru o bryd i’w gilydd). Os oes gennych unrhyw gwestiynau am brynu tocynnau, ad-daliadau neu ganslo, holwch Trainline yn uniongyrchol neu gallwch gysylltu â ni drwy’n canolfan gymorth (https://trctrenau.cymru/cysylltu-ni). Am ragor o wybodaeth am ad-daliadau, ewch i’n tudalen ad-daliadau tocynnau (https://trctrenau.cymru/ad-dalu-pris-tocynnau), sy’n cynnwys manylion cyswllt yn dibynnu ar y math o docyn rydych chi’n hawlio iawndal amdano.
4.4 Noder y bydd Hysbysiad Preifatrwydd, Trosolwg Diogelwch a Pholisi Cwcis Trainline yn ddilys o ran unrhyw ddata personol a gesglir ac unrhyw gwcis a ddefnyddir gan Trainline mewn perthynas â thocynnau a brynwyd trwy’r Tudalennau Trafodiadau.
4.5    Efallai fod amodau a thelerau yn berthnasol i docynnau a brynir drwy Ap Trenau TrC, yn dibynnu ar y siop apiau a ddefnyddiwyd i brynu Ap Trenau TrC. Hefyd, efallai fod y rheolau a’r polisïau hynny, a ddiweddarir o dro i dro, yn rheoli’r modd y gallwch chi ddefnyddio ap Trenau TrC.
Amodau a thelerau Apple App Store:
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/uk/terms.html
Amodau a thelerau Google Play store: https://play.google.com/intl/en-GB_uk/about/play-terms/index.html.

 

5     Efallai y byddwn yn newid ein safle, yn atal ein safle neu'n tynnu ein safle yn ôl

Rydym yn datblygu’n barhaus ac yn datblygu ein gwefan hefyd. Efallai y byddwn yn diweddaru’r Safle hwn, yn ei atal neu yn ei dynnu yn ôl ar unrhyw adeg a heb rybudd er mwyn adlewyrchu newidiadau i’n gwasanaethau, anghenion ein defnyddwyr a’n blaenoriaethau busnes. Byddwn yn ceisio rhoi rhybudd rhesymol i chi o unrhyw atal neu achos o dynnu ein safle yn ôl.  

Nid ydym yn gwarantu y bydd ein safle, neu unrhyw gynnwys arno, bob amser ar gael neu heb ei darfu. Ni fyddwn yn atebol i chi os nad yw ein safle ar gael unrhyw bryd neu am unrhyw gyfnod, beth bynnag yw'r rheswm.

 

6.    Gallem drosglwyddo'r cytundeb hwn i rywun arall 

Gallem drosglwyddo ein hawliau a’n rhwymedigaethau dan y telerau hyn i sefydliad arall, e.e. unrhyw gwmni olynol a fyddai’n ymgymryd â’r fasnachfraint rheilffyrdd neu Trafnidiaeth Cymru neu unrhyw awdurdod olynol. Byddwn bob amser yn cyhoeddi gwybodaeth ysgrifenedig os bydd hyn yn digwydd ac yn sicrhau na fydd y trosglwyddiad yn effeithio ar eich hawliau o dan y telerau hyn.

 

7     Ni ddylid dibynnu ar wybodaeth a ddarperir ar y wefan hon

Credwn fod popeth ar ein gwefan yn gywir, fodd bynnag ni allwn bob amser roi gwarant ei fod yn gywir
7.1 Darperir y Safle hwn ar sail "FEL Y MAE" a "WRTH FOD AR GAEL". Nid ydym yn rhoi gwarant o unrhyw fath o ran gweithrediad y safle hwn neu’r wybodaeth, y cynnwys neu’r deunyddiau y maent wedi’u cynnwys ar y safle hwn.
7.2 Darperir cynnwys ein Safle at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Nid ei fwriad yw rhoi cyngor y dylech ddibynnu arno.
7.3 Rydym yn eich annog i wirio a dilysu’r holl amseroedd trenau yn yr orsaf. Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i roi’r wybodaeth ddiweddaraf nid yw hyn bob amser yn bosib, ac nid ydym yn gwneud unrhyw sylwadau ysgrifenedig, sicrwydd neu warantau, boed yn ddatganedig neu oblygedig, bod cynnwys ein safle yn gywir, yn gyflawn, neu’n gyfredol.
7.4 Chi sy’n gyfrifol am wneud yr holl drefniadau angenrheidiol er mwyn i chi gael mynediad i’r Safle hwn. Yn ogystal, mae cyfrifoldeb arnoch chi i sicrhau bod pob unigolyn sy’n cael mynediad i’n safle trwy eich cysylltiad â’r rhyngrwyd yn ymwybodol o’r telerau hyn ac unrhyw delerau ac amodau perthnasol eraill, a’u bod yn cydymffurfio â hwy.

 

8     Mae ein safle ar gyfer defnyddyr yn y deyrnas unedig yn unig

Nid ydym yn gweithredu y tu allan i’r Deyrnas Unedig
8.1 Mae ein safle ar gyfer pobl sy’n byw yn y Deyrnas Unedig. Nid yw’r cynnwys sydd ar gael ar y Safle hwn neu drwyddo yn addas i’w ddefnyddio mewn lleoliadau eraill nac i fod ar gael mewn lleoliadau eraill.
8.2 Gallem gyfyngu argaeledd y Safle hwn neu unrhyw wasanaeth neu gynnyrch a ddisgrifir arno i unrhyw unigolyn neu unrhyw ardal ddaearyddol ar unrhyw adeg. Os byddwch yn dewis cael mynediad i’n safle o’r tu allan i’r Deyrnas Unedig, gwneir hynny ar eich menter eich hun.


9. Mae’n rhaid i chi gadw manylion eich cyfrif yn ddiogel

Mae’n rhaid i chi gadw eich cyfrinair yn gyfrinachol a chi sy’n gyfrifol am unrhyw weithredoedd a gyflawnir o dan eich enw defnyddiwr chi.
9.1 Os dewiswch neu os rhoddir i chi enw defnyddiwr, cyfrinair neu unrhyw ddarn arall o wybodaeth arall fel rhan o’n gweithdrefnau diogelwch, mae’n rhaid i chi drin y cyfryw wybodaeth yn gyfrinachol. Ni ddylech ei datgelu i unrhyw drydydd parti.
9.2 Chi fydd yn gyfrifol am bob gweithgaredd a phob archeb a wneir o dan eich enw defnyddiwr a/neu eich cyfrinair.
9.3 Mae gennym hawl i analluogi, canslo neu ofyn i chi newid eich enw defnyddiwr neu’ch cyfrinair, boed wedi’u dewis gennych chi neu os cawsant eu rhoi i chi gennym ni, ar unrhyw adeg, os yw’n debygol yn ein barn ni o danseilio diogelwch neu gamddefnyddio ein gwefan, neu os ydych chi wedi methu â chydymffurfio ag unrhyw un o ddarpariaethau’r telerau hyn.
9.4 Os ydych chi’n gwybod neu’n amau bod rhywun heblaw chi’ch hun yn gwybod eich cod adnabod defnyddiwr neu gyfrinair, rhaid i chi e-bostio customer.relations@tfwrail.wales i roi gwybod inni ar unwaith. Dylech hefyd newid eich cyfrinair ar unwaith drwy’n gwefan.


10. Sut gallwch ddefnyddio’r cynnwys ar ein safle

Mae’r adran hon yn esbonio’r hawliau sy’n gysylltiedig â’r lluniau, y dyluniadau a’r cynnwys arall sydd ar gael ar ein safle.
10.1 Ni yw perchennog neu drwyddedai yr holl hawliau eiddo deallusol a’r deunydd a gyhoeddir ar ein Safle. Mae’r gweithiau hynny wedi’u diogelu gan gyfreithiau a chytundebau hawlfraint o amgylch y byd. Cedwir pob hawl.
10.2 Ni chewch addasu, newid, cyfieithu, paratoi gweithiau, dadgrynhoi, gwrthgynllunio, dadosod neu geisio fel arall godi cod ffynhonnell o’n Safle.
10.3 Cewch argraffu un copi, a chewch lawrlwytho darnau, o unrhyw dudalen(tudalennau) oddi ar ein Safle at eich defnydd personol a chewch dynnu sylw pobl eraill yn eich sefydliad at gynnwys a bostiwyd ar ein Safle.
10.4 Ni chewch addasu copïau papur neu ddigidol unrhyw ddeunyddiau rydych chi wedi’u hargraffu neu eu lawrlwytho mewn unrhyw ffordd, ac ni chewch ddefnyddio unrhyw ddarluniadau, ffotograffau, fideos neu sain nac unrhyw graffeg ar wahân o’r testun.
10.5 Mae’n rhaid rhoi cydnabyddiaeth i’n statws (a statws unrhyw gyfranwyr a adnabuwyd) fel awduron y cynnwys ar ein safle bob amser.
10.6 Ni chewch ddefnyddio unrhyw ran o’r cynnwys ar ein safle at ddibenion masnachol heb dderbyn trwydded i wneud hynny gennym ni neu gan ein trwyddedwyr.
10.7 Rydym yn parchu hawliau eiddo deallusol pobl eraill a gofynnwn i’n defnyddwyr wneud yr un peth. Os ydych chi’n ymwybodol bod unrhyw hawliau eiddo deallusol wedi’u torri ar ein gwefan, cysylltwch â ni i adrodd eich pryder.


11 Mae ein nodau masnach wedi’u cofrestru

Peidiwch â defnyddio ein nodau masnach heb ofyn i ni.
11.1    Gallai ein Safle gynnwys nodau masnach y DU Transport for Wales Rail Ltd, yn ogystal â’r nodau masnach mae trydydd partïon, fel Trafnidiaeth Cymru, wedi caniatáu inni eu defnyddio.
11.2    Mae’r nodau masnach hyn yn cynnwys (ond ddim yn gyfyngedig i) enw a logo “Trafnidiaeth Cymru”. Ni chewch eu defnyddio heb ein caniatâd ni, na pherchennog y nod masnach, oni bai eu bod yn rhan o ddeunydd rydych chi’n ei ddefnyddio fel y caniatawyd dan adran 10 uchod.
12. EIN CYFRIFOLDEB DROS GOLLED NEU DDIFROD A ACHOSIR I CHI
Nid oes gennym unrhyw atebolrwydd cyfreithiol dros unrhyw ddigwyddiadau sy’n codi o ganlyniad i chi’n defnyddio ein gwefan lle y mae’n gyfreithlon i ni wneud hynny.
12.1 Nid ydym yn eithrio nac yn cyfyngu mewn unrhyw ffordd ein hatebolrwydd i chi lle y byddai’n anghyfreithlon i ni wneud hynny. Mae hyn yn cynnwys atebolrwydd dros farwolaeth neu anaf personol a achoswyd o ganlyniad i’n hesgeulustod ni neu esgeulustod ein cyflogwyr, ein hasiantwyr neu ein hisgontractwyr a thros gamliwiad twyllodrus.
Os ydych yn ddefnyddiwr busnes:
12.2 Rydym yn eithrio pob amod, gwarantiad, cynrychiolaeth neu dermau goblygedig eraill a allai fod yn berthnasol i’n safle neu i unrhyw gynnwys arno.
12.3 Ni fyddwn yn atebol i chi dros unrhyw ddifrod uniongyrchol, anuniongyrchol neu ganlyniadol neu unrhyw ddifrod arall o unrhyw fath boed yn seiliedig ar warantiad, contract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod), hyd yn oed os yn rhagweladwy, sy’n codi o ganlyniad i, neu yn gysylltiedig â:
(a) defnyddio, neu fethu â defnyddio, ein safle; neu
(b) defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys a arddangosir ar ein safle.
(c) Yn benodol, ni fyddwn yn atebol dros:
(i) golli elw, gwerthiannau, busnes, na refeniw;
(ii) aflonyddu ar eich busnes;
(iii) colli arbedion disgwyliedig; neu
(iv) colli cyfle busnes, ewyllys da neu enw da.
Os ydych chi’n ddefnyddiwr:
12.4 Nodwch mai dim ond at eich defnydd domestig a phreifat rydym ni’n darparu’r safle hwn i chi. Rydych yn cytuno i beidio â defnyddio ein safle at unrhyw ddibenion masnachol neu fusnes, ac nid oes gennym unrhyw rwymedigaeth dros golli elw, colli busnes, tarfu ar fusnes, neu golli cyfle busnes, fel y disgrifir uchod.
12.5 Os yw cynnwys digidol diffygiol a ddarparwyd gennym yn difrodi dyfais neu gynnwys digidol sy’n perthyn i chi, a bod hyn wedi’i achosi gan ein methiant i ddefnyddio gofal a sgiliau rhesymol, byddwn naill ai’n trwsio’r difrod dan sylw neu’n talu iawndal i chi. Fodd bynnag, ni fyddwn yn atebol am ddifrod y gallech fod wedi’i osgoi trwy ddilyn cyngor y Telerau hyn neu unrhyw ran arall o’r Safle, fel (ond heb fod yn gyfyngedig i) bod yn ofalus wrth agor dolenni trydydd parti.


13    Ychydig o reolau ar gyfer cysylltu â’n gwefan

13.1 Cewch gysylltu â’n safle (ond nid ei atgynhyrchu mewn unrhyw ffordd) ar yr amod eich bod yn ei wneud mewn ffordd deg a chyfreithlon ac nad yw’n difrodi ein henw da neu’n cymryd mantais ohono. Mae cysylltu â’n safle’n dangos eich bod yn derbyn y telerau hyn. Peidiwch â chysylltu â’n safle os nad ydych chi’n cytuno â’r telerau hyn nac yn eu derbyn.
13.2 Ni chewch sefydlu cysylltiad mewn ffordd sy’n awgrymu unrhyw fath o gyswllt na chymeradwyaeth gennym ni pan nad oes unrhyw beth yn bodoli.
13.3 Ni chewch sefydlu cysylltiad â’n safle ar unrhyw safle arall nad ydych chi’n berchen arno.
13.4 Ni chewch fframio ein safle ar unrhyw safle arall, ac ni chewch greu dolen i unrhyw ran o’n safle ar wahân i’r dudalen hafan.
13.5 Cedwir pob hawl i dynnu’r caniatâd cysylltu yn ôl heb rybudd.
13.6 Os dymunwch greu dolen i unrhyw gynnwys ar ein gwefan neu ei defnyddio, ac eithrio’r hyn a nodwyd uchod, cysylltwch â customer.relations@tfwrail.wales


14. Nid ydym yn gyfrifol am y gwefannau rydym yn cysylltu â hwy

Efallai y byddwn yn cysylltu â safleoedd eraill ond nid oes gennym unrhyw reolaeth drostynt.
14.1 Mewn achosion lle y mae ein Safle’n cynnwys dolenni i safleoedd eraill a ddarperir gan drydydd partïon, darperir y dolenni hyn er gwybodaeth yn unig. Ni ddylid dehongli hyn fel cymeradwyaeth o’r gwefannau hynny na’r wybodaeth arnynt gennym ni. Rydym yn eich annog i adolygu amodau a thelerau a pholisi preifatrwydd unrhyw safleoedd trydydd parti y byddwch yn cysylltu â hwy trwy’r safle hwn.


15. nid ydym yn gyfrifol am firysau

Mae pawb yn gyfrifol am sicrhau diogelwch
15.1 Nid ydym yn rhoi gwarant y bydd ein safle yn ddiogel na’i fod heb fygiau neu firysau. Chi sy’n gyfrifol am ffurfweddu eich technoleg gwybodaeth, eich rhaglenni cyfrifiadurol a’ch llwyfan i gael mynediad i’n Safle. Dylech ddefnyddio eich meddalwedd gwarchod rhag firysau eich hun.
15.2 Ni chewch gamddefnyddio ein Safle trwy gyflwyno firysau, Trojans, mwydod, bomiau rhesymeg nac unrhyw ddeunydd arall sy’n faleisus neu’n niweidiol yn dechnolegol. Ni chewch geisio cael mynediad anawdurdodedig i’n Safle, i’r gweinydd y mae ein safle wedi’i storio arno nac unrhyw weinydd, cyfrifiadur na chronfa ddata sy’n gysylltiedig â’n safle. Ni chewch ymosod ar ein Safle trwy ymosodiad gwrthod gwasanaeth nac unrhyw ymosodiad arall. Trwy dorri’r ddarpariaeth hon, byddech yn cyflawni tramgwydd troseddol o dan Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990. Byddwn yn adrodd unrhyw dor-gyfraith i’r awdurdodau gorfodi’r gyfraith perthnasol a byddwn yn cydweithredu â’r awdurdodau hynny trwy ddatgelu eich hunaniaeth iddynt. Yn achos unrhyw dramgwydd, caiff eich hawl i ddefnyddio ein Safle ei dileu ar unwaith.


16. Y gyfraith

Bydd unrhyw anghydfodau rhyngom ni a defnyddiwr busnes yn cael eu clywed yng Nghymru a Lloegr.
Bydd unrhyw anghydfodau rhyngom ni a defnyddiwr y DU yn cael eu clywed yng ngwlad breswyl y defnyddiwr dan sylw (naill ai Cymru a Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon). 

16.1 Mae eich defnydd o’n Safle, y telerau a’r amodau hyn ac unrhyw anghydfod a godir yn gysylltiedig â hwy yn destun cyfreithiau Cymru a Lloegr. Yn achos unrhyw anghydfod rydych chi’n cytuno i gyflwyno gerbron awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr (oni bai eich bod yn ddefnyddiwr sy’n byw yng Ngogledd Iwerddon neu’r Alban – os felly, cewch ddwyn achos naill ai yng Ngogledd Iwerddon neu’r Alban).
16.2 Sylwer bod prynu tocynnau trwy’r Tudalennau Trafodiadau yn ddarostyngedig i Amodau a Thelerau Trainline ac felly gosodir cyfraith cytundeb o’r fath yn y telerau hynny. Gweler adrannau 3 a 4 uchod am wybodaeth bellach.


17. Cysylltwch â ni

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y Telerau hyn, cysylltwch â ni yn: customer.relations@tfwrail.wales.