Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

DARLLENWCH Y TELERAU A’R AMODAU HYN YN OFALUS CYN DEFNYDDIO EIN SAFLE

Croeso a diolch am ddefnyddio ein gwefan www.tfwrail.wales (y "Safle"). Mae’r Safle hwn ar gael i chi yn unol â’r telerau a’r amodau canlynol (y "Telerau").

Darllenwch y telerau hyn yn ofalus cyn defnyddio’r Safle. Bob tro rydych chi’n defnyddio’r Safle hwn rydych chi’n cytuno i’r telerau a’r amodau hyn. Os nad ydych chi’n cytuno â’r telerau hyn, ni ddylech chi ddefnyddio ein Safle.

Efallai y byddwn yn diwygio’r telerau a’r amodau hyn o bryd i’w gilydd. Dylech wirio’r dudalen hon i sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r telerau perthnasol cyfredol ac yn eu deall.

Diweddarwyd y Telerau hyn ar 22 Ionawr 2020.

1. PWY YDYN NI A SUT I GYSYLLTU Â NI

Dyma ychydig o wybodaeth sylfaenol am Keolis Amey

1.1 Gweithredir y wefan hon gan Keolis Amey Operations/Gweithrediadau Keolis Amey Limited (yn masnachu fel Transport for Wales Rail Services) ("Keolis Amey", "ni"), sef cwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr o dan rif cwmni 11389531, ac mae ei swyddfa gofrestredig yn Keolis (UK) Limited, 2 Callaghan Square, Cardiff, United Kingdom, CF10 5AZ. At ddibenion y telerau hyn, cyfeiria “chi” neu “eich” atoch chi, y defnyddiwr.

1.2 Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynghylch y Telerau hyn, cysylltwch â [customer.relations@tfwrail.wales].

2. MAE TELERAU ERAILL A ALLAI FOD YN BERTHNASOL I CHI A’CH DEFNYDD O’R WEFAN HON

Dylech chi hefyd ddarllen am sut rydym yn defnyddio cwcis ac yn trin eich data personol

2.1 Bydd y data personol rydych chi’n ei roi i ni ar y Safle hwn yn destun ein Polisi Preifatrwydd. Dylech sicrhau eich bod yn darllen ein Polisi Preifatrwydd er mwyn deall sut rydym yn prosesu eich data personol a’n harferion data personol.

2.2 Mae ein Safle hefyd yn defnyddio cwcis, am wybodaeth bellach am y cwcis a ddefnyddir ar y Safle hwn.

3. ARCHEBION A THOCYNNAU

Mae Trainline.com Limited yn rheoli’r broses prynu tocynnau trwy ein gwefan.

3.1 Gallwch archebu tocynnau trwy ein Safle ar dudalennau penodol gan gynnwys www.buytickets.tfwrail.wales neu m.buytickets.tfwrail.wales (y "Tudalennau Trafodiadau"). Wrth archebu tocynnau cewch eich trosglwyddo i wefan trydydd parti sef Trainline.com ("Trainline").

3.2 Mae pob tocyn a brynir yn destun i [Polisi Defnyddio Gwefan] Trainline; a [Telerau ac Amodau]. Dylai unrhyw ymholiadau’n ymwneud â phrynu tocynnau, ad-daliadau neu gansladau gael eu hanfon i Trainline yn uniongyrchol.

3.3 Noder bydd [Hysbysiad Preifatrwydd] a [Pholisi Cwcis] Trainline yn ddilys o ran unrhyw ddata personol a gesglir ac unrhyw gwcis a ddefnyddir gan Trainline yn ymwneud â thocynnau a brynwyd trwy’r Tudalennau Trafodiadau.

4. EFALLAI Y BYDDWN YN NEWID EIN SAFLE, YN GOHIRIO EIN SAFLE NEU’N TYNNU EIN SAFLE YN ÔL

Rydym yn datblygu’n barhaus ac felly mae ein gwefan

4.1 Efallai y byddwn yn diweddaru’r Safle hwn, yn ei ohirio neu’n ei dynnu yn ôl ar unrhyw adeg a heb rybudd.

4.2 Ni fyddwn yn gyfrifol os nad yw’n safle ar gael am unrhyw reswm ar unrhyw adeg nac am unrhyw gyfnod o amser.

5. NI DDYLID DIBYNNU AR WYBODAETH A DDARPERIR AR Y WEFAN HON

Credwn fod popeth ar ein gwefan yn gywir, fodd bynnag ni allwn bob amser roi gwarant ei fod yn gywir

5.1 Darperir y Safle hwn ar sail "FEL Y MAE" a "WRTH FOD AR GAEL". Nid ydym yn rhoi gwarant o unrhyw fath o ran gweithrediad y safle hwn neu’r wybodaeth, y cynnwys neu’r deunyddiau y maent wedi’u cynnwys ar y safle hwn.

5.2 Darperir cynnwys ein Safle at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Nid ei fwriad yw rhoi cyngor y dylech ddibynnu arno.

5.3 Rydym yn eich annog i wirio a dilysu’r holl amseroedd trenau yn yr orsaf. Tra ein bod yn gwneud pob ymdrech i roi’r wybodaeth ddiweddaraf nid yw hyn bob amser yn bosib.

5.4 Mae cyfrifoldeb arnoch chi i wneud yr holl drefniadau angenrheidiol er mwyn i chi gael mynediad i’r Safle hwn. Yn ogystal, mae cyfrifoldeb arnoch chi i sicrhau bod pob unigolyn sy’n cael mynediad i’n safle trwy eich cysylltiad â’r rhyngrwyd yn ymwybodol o’r telerau hyn ac unrhyw delerau ac amodau perthnasol eraill, a’u bod yn cydymffurfio â hwy.

6. MAE EIN SAFLE AR GYFER DEFNYDDWYR YN Y DEYRNAS UNEDIG YN UNIG

Nid ydym yn gweithredu y tu allan i’r Deyrnas Unedig

6.1 Mae ein safle ar gyfer pobl sy’n byw yn y Deyrnas Unedig. Nid yw’r cynnwys ar gael ar y Safle hwn neu drwyddo yn addas i’w ddefnyddio mewn lleoliadau eraill neu ei fod ar gael mewn lleoliadau eraill.

6.2 Gallem gyfyngu argaeledd y Safle hwn neu unrhyw wasanaeth neu gynnyrch a ddisgrifir arno i unrhyw unigolyn neu unrhyw ardal ddaearyddol ar unrhyw adeg. Os byddwch yn dewis cael mynediad i’n safle o’r tu allan i’r Deyrnas Unedig, gwneir hynny ar eich menter eich hun.

7. MAE’N RHAID I CHI GADW MANYLION EICH CYFRIF YN DDIOGEL

Mae’n rhaid i chi gadw eich cyfrinair yn gyfrinachol a chi sy’n gyfrifol am unrhyw weithredoedd a gyflawnir o dan eich enw defnyddiwr chi.

7.1 Os dewiswch neu os derbynioch enw defnyddiwr, cyfrinair neu unrhyw ddarn arall o wybodaeth arall fel rhan o’n gweithdrefnau diogelwch, mae’n rhaid i chi drin gwybodaeth o’r fath yn gyfrinachol. Ni ddylech ei datgelu i unrhyw drydydd parti.

7.2 Chi fydd yn gyfrifol am bob gweithgaredd a phob archeb a wneir o dan eich enw defnyddiwr a/neu eich cyfrinair.

7.3 Mae gennym hawl i analluogi, canslo neu ofyn i chi newid eich enw defnyddiwr neu’ch cyfrinair, boed eu bod wedi’u dewis gennych chi neu os cafodd ei roi i chi gennym ni, ar unrhyw adeg, os yw’n debygol o achosi tor-ddiogelwch neu gamddefnyddio ein gwefan yn ein barn ni, neu os ydych chi wedi methu â chydymffurfio ag unrhyw un o ddarpariaethau’r telerau hyn.

7.4 OMae gennym hawl i analluogi, canslo neu ofyn i chi newid eich enw defnyddiwr neu’ch cyfrinair, boed eu bod wedi’u dewis gennych chi neu os cafodd ei roi i chi gennym ni, ar unrhyw adeg, os yw’n debygol o achosi tor-ddiogelwch neu gamddefnyddio ein gwefan yn ein barn ni, neu os ydych chi wedi methu â chydymffurfio ag unrhyw un o ddarpariaethau’r telerau hyn.

8. SUT GALLWCH DDEFNYDDIO’R CYNNWYS AR EIN SAFLE

Mae’r adran hon yn esbonio’r hawliau’n gysylltiedig â’r lluniau, y dyluniadau a’r cynnwys arall ar ein safle

8.1 Ni sy’n berchen ar bob hawl eiddo deallusol a’r deunydd a gyhoeddir ar ein Safle neu’n drwyddedai arno. Mae’r gweithiau hynny wedi’u diogelu gan gyfreithiau a chytundebau hawlfraint o amgylch y byd. Cedwir pob hawl.

8.2 Ni chewch addasu, newid, cyfieithu, paratoi gweithiau, dadgrynhoi, gwrthgynllunio, dadosod neu geisio codi cod ffynhonnell o’n Safle.

8.3 Cewch argraffu un copi, a chewch lawrlwytho darnau, o unrhyw dudalen(tudalennau) oddi ar ein Safle at eich defnydd personol a chewch dynnu sylw pobl eraill yn eich sefydliad at gynnwys a bostiwyd ar ein Safle.

8.4 Ni chewch addasu copïau papur neu ddigidol unrhyw ddeunyddiau rydych chi wedi’u hargraffu neu eu lawrlwytho mewn unrhyw ffordd, ac ni chewch ddefnyddio unrhyw ddarluniadau, ffotograffau, fideos neu sain nac unrhyw graffeg ar wahân o’r testun.

8.5 Mae’n rhaid rhoi cydnabyddiaeth i’n statws (a statws unrhyw gyfranwyr a adnabuwyd) fel awduron y cynnwys ar ein safle bob amser.

8.6 Ni chewch ddefnyddio unrhyw ran o’r cynnwys ar ein safle at ddibenion masnachol heb dderbyn trwydded i wneud hynny gennym ni neu gan ein trwyddedwyr.

8.7 Rydym yn parchu hawliau eiddo deallusol pobl eraill a gofynnwn i’n defnyddwyr wneud yr un peth. Os ydych chi’n ymwybodol bod unrhyw hawliau eiddo deallusol wedi’u torri ar ein gwefan, cysylltwch â ni i adrodd eich pryder.

9. MAE EIN NODAU MASNACH WEDI’U COFRESTRU

Peidiwch â defnyddio ein nodau masnach heb ofyn i ni

9.1 Mae Keolis Amey a Logo Keolis Amey yn nodau masnach Keolis Amey a gofrestrwyd yn y Deyrnas Unedig. Ni chaniateir i chi eu defnyddio heb dderbyn ein cymeradwyaeth.

10. EIN CYFRIFOLDEB DROS GOLLED NEU DDIFROD A ACHOSIR I CHI

Nid oes gennym unrhyw atebolrwydd cyfreithiol dros unrhyw ddigwyddiadau sy’n codi o ganlyniad i chi’n defnyddio ein gwefan lle y mae’n gyfreithlon i ni wneud hynny.

10.1 Nid ydym yn nadu nac yn cyfyngu mewn unrhyw ffordd ein hatebolrwydd i chi lle y byddai’n anghyfreithlon i ni wneud hynny. Mae hyn yn cynnwys atebolrwydd dros farwolaeth neu anaf personol a achoswyd o ganlyniad i’n hesgeulustod ni neu esgeulustod ein cyflogwyr, ein hasiantwyr neu ein hisgontractwyr a thros gamliwiad twyllodrus.

10.2 Rydym yn nadu pob amod, gwarantiad, cynrychiolaeth neu dermau goblygiedig eraill a allai fod yn berthnasol i’n safle neu i unrhyw gynnwys arno.

10.3 Ni fyddwn yn atebol i chi dros unrhyw ddifrod uniongyrchol, anuniongyrchol neu ganlyniadol neu unrhyw ddifrod arall o unrhyw fath boed yn seiliedig ar warantiad, contract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod), hyd yn oed os yn rhagweladwy, sy’n codi o ganlyniad i, neu yn gysylltiedig â:

 • (a) Defnyddio, neu fethu â defnyddio, ein safle; neu
 • (b) Ddefnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys a arddangosir ar ein safle.
 • (c) Yn benodol, ni fyddwn yn atebol dros:
  • (i) Golli elw, gwerthiannau, busnes, na refeniw;
  • (ii) Aflonyddu ar eich busnes;
  • (iii) Colli arbedion disgwyliedig; neu
  • (iv) Golli cyfle busnes, ewyllys da neu enw da.

11. RHEOLAU AM GYSYLLTU Â’N SAFLE

Ychydig o reolau ar gyfer cysylltu â’n gwefan

11.1 Cewch gysylltu â’n safle (ond nid ei atgynhyrchu mewn unrhyw ffordd) ar yr amod eich bod yn ei wneud mewn ffordd deg a chyfreithlon ac nid yw’n difrodi ein henw da neu’n cymryd mantais ohono. Mae cysylltu â’n safle’n dangos eich bod yn derbyn y telerau hyn. Peidiwch â chysylltu â’n safle os nad ydych chi’n cytuno â’r telerau hyn nac yn eu derbyn.

11.2 Ni chewch sefydlu cysylltiad mewn ffordd sy’n awgrymu unrhyw fath o gyswllt na chymeradwyaeth gennym ni pan nad oes unrhyw beth yn bodoli.

11.3 Ni chewch sefydlu cysylltiad â’n safle ar unrhyw safle arall nad ydych chi’n berchen arno.

11.4 Ni chewch fframio ein safle ar unrhyw safle arall, ac ni chewch greu dolen i unrhyw ran o’n safle ar wahan i’r dudalen hafan.

11.5 Cedwir pob hawl i dynnu’r caniatâd cysylltu yn ôl heb rybudd.

11.6 Os dymunech greu dolen i unrhyw gynnwys ar ein gwefan neu ei ddefnyddio, ac eithrio’r hyn a nodwyd uchod, cysylltwch â customer.relations@tfwrail.wales

12. NID YDYM YN GYFRIFOL AM Y GWEFANNAU RYDYM YN CYSYLLTU Â HWY

Efallai y byddwn yn cysylltu ein hun â safleoedd eraill ond nid oes gennym unrhyw reolaeth drostynt

12.1 Mewn achosion lle y mae ein Safle’n cynnwys dolenni i safleoedd eraill a ddarperir gan drydydd partïon, darperir y dolenni hyn er gwybodaeth yn unig. Ni ddylid dehongli hyn fel cymeradwyaeth o’r gwefannau hynny na’r wybodaeth arnynt gennym ni. Rydym yn eich annog i adolygu telerau ac amodau a pholisi preifatrwydd unrhyw safleoedd trydydd parti y byddwch yn cysylltu â hwy trwy’r safle hwn.

13. NID YDYM YN GYFRIFOL AM FIRYSAU

Mae pawb yn gyfrifol am sicrhau diogelwch

13.1 Nid ydym yn rhoi gwarant y bydd ein safle yn ddiogel neu ei fod heb fygiau neu firysau. Chi sy’n gyfrifol am gyflunio eich technoleg gwybodaeth, eich rhaglenni cyfrifiadurol a’ch llwyfan i gael mynediad i’n Safle. Dylech chi ddefnyddio eich meddalwedd gwarchod rhag firysau eich hun.

Ni chewch gamddefnyddio ein Safle trwy gyflwyno firysau, Trojans, mwydod, bomiau rhesymeg nac unrhyw ddeunydd arall sy’n faleisus neu’n niweidiol yn dechnolegol. Ni chewch geisio cael mynediad anawdurdodedig i’n Safle, i’r gweinydd y mae ein safle wedi’i storio arno nac unrhyw weinydd, cyfrifiadur na chronfa ddata sy’n gysylltiedig â’n safle. Ni chewch ymosod ar ein Safle trwy ymosodiad gwrthod gwasanaeth nac unrhyw ymosodiad arall. Trwy dorri’r ddarpariaeth hon, byddech yn cyflawni tramgwydd troseddol o dan Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990. Byddwn yn adrodd unrhyw dor-gyfraith i’r awdurdodau gorfodi’r gyfraith perthnasol a byddwn yn cydweithredu â’r awdurdodau hynny trwy ddatgelu eich hunaniaeth iddynt. Yn achos unrhyw doriad, caiff eich hawl i ddefnyddio ein Safle ei dileu ar unwaith.

14. Y GYFRAITH

Clywir unrhyw anghydfodau rhyngom yng Nghymru a Lloegr

14.1 Mae eich defnydd o’n gwefan a’r telerau a’r amodau hyn ac unrhyw anghydfod a godir yn gysylltiedig â hwy yn destun i gyfreithiau Cymru a Lloegr. Yn achos unrhyw anghydfod rydych chi’n cytuno i gyflwyno gerbron awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr.

14.2 Sylwer bod prynu tocynnau trwy’r Tudalennau Trafodiadau yn destun i Delerau ac Amodau ac felly gosodir cyfraith cytundeb o’r fath yn y telerau hynny. Gweler adran 3 uchod am wybodaeth bellach.

15. CYSYLLTWCH Â NI

Gobeithiwn fod y manylion uchod yn glir, ond dyma ein manylion rhag ofn y bydd angen i chi gysylltu â ni.

15.1 Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y Telerau hyn, cysylltwch â ni yn: customer.relations@tfwrail.wales.