Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Os na allwch chi ddefnyddio’ch tocyn mwyach, efallai y bydd gennych hawl i ad-daliad.

Sut mae hawlio ad-daliad?

Os ydy’ch tocyn yn gymwys, gallwch hawlio ad-daliad drwy’r cwmni gwreiddiol y prynoch chi’r tocyn ganddo. Dyma sut:

  • Os ydych chi wedi prynu’ch tocyn ar-lein gennym ni, gallwch gael yr ad-daliad amdano drwy fynd i Fy Nghyfrif >> Archebion ac Ad-daliadau.
  • Os ydych chi wedi prynu’ch tocyn drwy beiriant tocynnau mewn gorsaf neu mewn swyddfa docynnau, ewch yn ôl i’r orsaf dan sylw a byddwn yn falch o’ch helpu.
  • Os ydych chi wedi prynu’ch tocyn gan gwmni arall, cysylltwch â’r cwmni hwnnw’n uniongyrchol.

Ni fyddwn yn codi ffi weinyddol o £10 i ad-dalu tocynnau a brynwyd o’n gwefan ac o’r ap symudol. Bydd ffi weinyddol yn berthnasol ar gyfer tocynnau a brynwyd drwy sianeli eraill.

Alla i newid fy nhocyn?

Mae'n bosibl na fydd angen i chi newid eich tocyn os ydych chi ond yn dymuno teithio ar amser gwahanol. Os oes gennych chi docyn Anytime neu Off-peak, gallwch ddefnyddio ein cynllunydd teithiau ar-lein i weld a ydy’ch tocyn yn ddilys ar y trên rydych am deithio arno.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r tabl isod i weld a oes modd i chi newid eich tocyn. Os bydd angen newid rhywbeth, dyma sut mae gwneud hynny:

  • Os ydych chi wedi prynu’ch tocyn ar-lein gennym ni, gallwch ei newid drwy fynd i Fy Nghyfrif >> Archebion >> Newid Taith.
  • Os ydych chi wedi prynu’ch tocyn drwy beiriant tocynnau mewn gorsaf neu mewn swyddfa docynnau, ewch yn ôl i’r orsaf dan sylw a byddwn yn falch o’ch helpu.
  • Os ydych chi wedi prynu’ch tocyn gan gwmni arall, fel Trainline.com er enghraifft, cysylltwch â’r cwmni hwnnw’n uniongyrchol.
  Advance Anytime Off-Peak Super Off-Peak
Newid dyddiad le le le le
Newid amser le Dim angen. Teithio unrhyw bryd le le
Newid llwybr Na le* le* le*

Ad-daliadau am docynnau tymor

Efallai y bydd gennych chi hawl i gael ad-daliad am rywfaint o gost eich tocyn tymor. Mae'r swm yn dibynnu ar faint o ddiwrnodau rydych wedi’i ddefnyddio ar eu cyfer. Rydym yn cyfrifo swm ad-daliad ar sail faint rydych wedi’i ddefnyddio arno hyd at y dyddiad y byddwn yn ei gael yn ôl. Felly, cofiwch ddychwelyd eich tocyn cyn gynted ag y bo modd.

Sut bydd ad-daliad fy nhocyn tymor yn cael ei gyfrifo?

Mae ad-daliadau tocynnau tymor yn cael eu cyfrifo ar sail y tocyn neu’r tocynnau y byddech wedi gorfod eu prynu i wneud eich teithiau. Mae’n tabl yn rhoi enghraifft o’r ffordd rydyn ni’n cyfrifo ad-daliadau.

Ffigurau enghreifftiol ar gyfer tocyn tymor rhwng Caer a Manceinion Tocyn Tymor Wythnosol Tocyn Tymor Misol Tocyn Tymor Blynyddol
Cost y tocyn £71.40 £274.20 £2,856.00
Dilys am 7 diwrnod 1 mis 12 mis
Nifer y diwrnodau y’i defnyddiwyd 3 diwrnod 16 diwrnod 5 mis a 4 diwrnod
Tocynnau gofynnol ar gyfer y diwrnodau a ddefnyddiwyd 3 thocyn dwyffordd dyddiol 2 docyn wythnosol a 2 docyn dwyffordd dyddiol Gellir cael y cyfraddau ar gyfer cyfnodau o fis neu fwy drwy ddefnyddio tabl Ffactorau Cyfnodau ar sail pris Tocyn Tymor 7 Diwrnod.
Cost y dyddiau a ddefnyddiwyd £53.10 £178.00 £1,408.10
Cyfanswm yr Ad-daliad sy’n ddyledus £18.30 £96.20 £1,447.90

Mae gen i docyn heb ei ddefnyddio, alla i gael ad-daliad?

Rydyn ni’n fodlon rhoi ad-daliad am docynnau heb eu defnyddio ond i chi eu dychwelyd o fewn 28 diwrnod i’r dyddiad dod i ben. Allwn ni ddim rhoi ad-daliad am docynnau Advance.

Beth sy’n digwydd os bydd rhywbeth yn amharu ar fy siwrnai ac rwy’n dewis peidio â theithio?

Os bydd eich trên yn cael ei ganslo neu os bydd oedi, fe fyddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi os byddwch yn penderfynu peidio â theithio. Os ydych wedi cychwyn eich taith yn barod, byddwn yn rhoi ad-daliad i chi os byddwch yn penderfynu troi’n ôl.

Pryd alla i ddisgwyl derbyn fy ad-daliad?

Byddwch yn derbyn eich ad-daliad o fewn 28 diwrnod i dderbyn eich cais am ad-daliad. Dim ond am y tocynnau gwreiddiol y gallwn ni roi ad-daliad. N roddir ad-daliad am e-docynnau neu docynnau ar ffôn symudol.

Roedd y trên yn hwyr yn cyrraedd pen ei daith, beth sydd gen i hawl iddo?

O 29 Ionawr ymlaen, os bydd un o’n trenau yn hwyr neu’n cael ei ganslo am unrhyw reswm, ac oherwydd hynny eich bod yn cyrraedd yr orsaf lle’r oeddech chi’n bwriadu gorffen eich taith 15 munud neu fwy yn hwyr, byddwn yn ad-dalu rhywfaint o gost eich tocyn neu’r cyfan. Bydd faint o iawndal gewch chi yn dibynnu ar hyd yr oedi.

Gallwch chi hawlio ar-lein neu drwy ddefnyddio ein ffurflen hawlio.