Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Mae’n bwysig iawn i ni eich bod yn gallu newid eich cynlluniau teithio’n rhwydd dan yr amgylchiadau eithafol hyn.

I helpu, rydyn ni’n darparu’r canlynol i’r rheini sydd wedi prynu tocynnau gan Trafnidiaeth Cymru.

 • Peidiwch mynd i swyddfa prynu tocynnau ystod y cyfnod yma.
 • Oherwydd y cynnydd yn nifer y ceisiadau am ad-daliadau sy’n cael eu cyflwyno, mae hi’n cymryd mwy o amser i’w prosesu.Ar hyn o bryd, y cyfartaledd prosesu adaliadau yw 30 diwrnod – diweddariad 1 Mehefin 2020.
 • Byddwn hefyd yn ymestyn y cyfnod y cewch wneud cais am ad-daliad o 28 diwrnod ar ôl y dyddiad y daw eich tocyn i ben i 56 diwrnod.

 

Tocynnau Unffordd, Dwyffordd ac Advance:

 • Os oes gennych chi docyn Advance, ac wedi archebu lle i deithio ar wasanaeth sydd ddim yn rhedeg mwyach, gallwch deithio ar y gwasanaeth cyn neu ar ôl y gwasanaeth gwreiddiol - p’un bynnag sydd orau i chi. Does dim angen i chi newid eich tocyn.

 • Os ydych chi’n penderfynu peidio teithio, gallwch gael ad-daliad llawn heb unrhyw ffi weinyddol. Mae hyn bellach yn cynnwys tocynnau Advance oherwydd y newid i'r amserlen. Mae hyn ar unrhyw tocyn prynwyd cyn 07:00 ar 23 Mawrth 2020.
 • Oherwydd y cyfyngiadau ar deithio, mae modd cael ad-daliad am docynnau Advance a gafodd eu prynu cyn 23ain Mawrth cyn neu ar ôl y dyddiad pan roeddech chi’n bwriadu teithio.
 • Bydd tocynnau Advance a gafodd eu gwerthu ar ôl 07:00 ar 23 Mawrth 2020 ar gyfer teithio ar yr amserlen gyfyngedig, yn gymwys i gael ad-daliad dim ond os oedd amhariad ar y gwasanaeth neu os cafodd ei ganslo wedyn.
 • Os ydych chi wedi prynu eich tocyn gan adwerthwr arall, cysylltwch â nhw’n uniongyrchol.
  Prynwyd o TrC Ar-lein Prynwyd drwy Orsaf neu Beiriant Gwerthu Tocynnau TrC

Rydw i eisiau canslo fy nhaith a chael ad-daliad:

 1. Fy Nghyfrif
 2. Gweld eich archebion
 3. Canslo

Os oeddech chi wedi prynu’r tocynnau ar-lein a’ch bod eisoes wedi’u casglu. Anfonwch neges e-bost gyda llun o’r tocynnau wedi’u torri yn eu hanner i:

returnedtickets.tfw@trainsfares.co.uk

Os oeddech chi wedi prynu eich tocyn mewn gorsaf neu drwy Beiriant Gwerthu Tocynnau a'ch bod eisiau gwneud cais am ad-daliad, postiwch eich tocyn i:

Cais am Ad-daliad
Rhadbost 
CYSYLLTIADAU CWSMERIAID RHEILFFYRDD TRC

gyda eich enw a cyfeiriad. Peidiwch mynd i swyddfa prynu tocynnau ystod y cyfnod yma.

Rydw i eisiau newid fy nhocyn:

gallwch wneud hyn heb dalu ffi weinyddol.

 1. Fy Nghyfrif
 2. Gweld eich archebion
 3. Newid y dyddiad/amser

Os oeddech chi wedi prynu eich tocyn mewn gorsaf neu drwy Beiriant Gwerthu Tocynnau a'ch bod eisiau gwneud cais am ad-daliad, postiwch eich tocyn i:

Cais am Ad-daliad
RhadbostCYSYLLTIADAU CWSMERIAID RHEILFFYRDD TRC

gyda eich enw a cyfeiriad. Peidiwch mynd i swyddfa prynu tocynnau ystod y cyfnod yma.

  Purchased from TfW Online
I want to cancel my trip and get a refund:
 1. Visit My Account
 2. View your bookings
 3. Cancel

If tickets bought online and have already been collected.
Send an email with a photograph of the tickets cut in half to:

returnedtickets.tfw@trainsfares.co.uk

I want to change my ticket:

No admin fee will be charged
 1. Visit My Account
 2. View your bookings
 3. Change date/time
  Purchased at TfW Station or Ticket Vending Machine
I want to cancel my trip and get a refund:

If you bought your ticket at our station or Ticket Vending Machine and would like to apply for refund, please post your ticket to:

Refund Request
Freepost
TFW RAIL CUSTOMER RELATIONS

with your name, address. Please do not go into our ticket booking offices at this time.

I want to change my ticket:

No admin fee will be charged

If you bought your ticket at our station or Ticket Vending Machine and would like to apply for refund, please post your ticket to:

Refund Request
Freepost
TFW RAIL CUSTOMER RELATIONS

with your name and address. Please do not go into our ticket booking offices at this time.

 

Tocynnau Tymor:

 • Mae Tocynnau Tymor yn gallu cael eu had-dalu unrhyw bryd, a byddwn yn cyfrifo maint yr ad-daliad yn ôl faint sy’n weddill ar eich tocyn.

  Rydym yn gwneud hyn drwy dynnu gwerth unrhyw docynnau eraill y gallech chi fod wedi’u defnyddio i deithio ar yr un pryd nes i chi stopio defnyddio'ch Tocyn Tymor.

  Mae’n bosib ôl-ddyddio'r ad-daliad hwn hyd at 56 diwrnod o ddyddiad cyflwyno’r ad-daliad i’r dyddiad olaf y cafodd ei ddefnyddio (neu hyd at 17 Mawrth 2020, pa un bynnag yw’r hwyraf) os oeddech chi’n methu teithio oherwydd canllawiau’r Llywodraeth i beidio â theithio yn ystod y pandemig oni bai fod y daith yn un hanfodol.

  Os oeddech chi’n methu teithio oherwydd salwch yn union cyn i ganllawiau’r Llywodraeth gael eu cyhoeddi ym mis Mawrth, gallwch wneud cais i ôl-ddyddio'r ad-daliad ymhellach, gyda thystiolaeth o’r cyfnod pan oeddech chi’n sâl.
 • I gael rhagor o wybodaeth, ac i weld faint o ad-daliad y gallech chi ei gael ar eich Tocyn Tymor, ewch i wefan National Rail a defnyddio'r gyfrifiannell ad-daliadau ar gyfer tocynnau tymor.
 • Oherwydd y sefyllfa sydd ohoni, mae’n gallu cymryd hyd at 56 diwrnod i brosesu ad-daliad am docyn tymor, fodd bynnag, rydym yn gwneud ein gorau glas i wneud hyn yn gyflymach.
 • Bydd y polisi ad-daliad am docyn tymor arferol yn parhau i fod yn berthnasol, ond mae'r ffi weinyddol o £10 wedi cael ei dileu.
Lleoliad prynu Fformat y tocyn Sut mae hawlio eich Ad-daliad

Ar-lein drwy wefan TrC neu ap TrC

Papur

I ganslo neu i gael ad-daliad am eich Tocyn Tymor papur

Anfonwch neges e-bost gyda llun o’r tocynnau wedi’u torri yn eu hanner i:

seasons.tfw@trainsfares.co.uk

Cerdyn Clyfar

Anfonwch neges e-bost i Seasons.tfw@trainfares.co.uk yn cynnwys rhif eich Cerdyn Clyfar, yr enw a’r cyfeiriad e-bost sy’n cael eu defnyddio ar eich cyfrif ar y we, y daith sy’n cael ei dangos ar eich tocyn tymor, a’r dyddiad pan wnaethoch chi deithio ddiwethaf.

Tocynnau a gafodd eu prynu drwy orsaf neu Beiriant Gwerthu Tocynnau TrC

Peidiwch â mynd i’n swyddfeydd tocynnau ar hyn o bryd.

Papur

I ganslo neu i gael ad-daliad am eich Tocyn Tymor papur a brynwyd yn ein gorsafoedd neu ein Peiriannau Gwerthu Tocynnau: Postiwch eich tocyn i:

Cais am Ad-daliad
Rhadbost
CYSYLLTIADAU CWSMERIAID RHEILFFYRDD TRC

Rhowch nodyn byr yn rhoi eich enw a’ch cyfeiriad a'r dyddiad pan wnaethoch chi deithio ddiwethaf.

Cerdyn Clyfar Anfonwch neges e-bost i customer.relations@tfwrail.wales yn cynnwys eich enw a'ch cyfeiriad post llawn, yr enw a’r rhif ar eich Cerdyn Clyfar, y daith roedd eich tocyn yn ddilys ar ei chyfer a'r dyddiad pan wnaethoch chi deithio ddiwethaf.
Place of purchase

Ticket Format
How to claim your Refund

Online via TfW website or TFW App

Paper Ticket

To cancel or refund your paper Season Ticket

Please send an email with a photograph of the tickets cut in half to:

seasons.tfw@trainsfares.co.uk

Online via TfW website or TFW App

Smartcard

Send an e-mail to Seasons.tfw@trainfares.co.uk including our smartcard number, name, journey on season ticket, and last day of travel.

Tickets purchased at TfW station or from a Ticket Vending Machine

Paper Ticket

To cancel or refund your paper Season Ticket purchased at our stations or Ticket Vending Machine
Please post your ticket to:
 

Refund Request
Freepost
TFW RAIL CUSTOMER RELATIONS

Enclosing a brief note with your name and address and last date of travel.

Tickets purchased at TfW station or from a Ticket Vending Machine

Smartcard

Send an e-mail to customer.relations@tfwrail.wales including your name and full postal address, the Name and number on your smartcard, the journey for which your ticket is valid and your last date of travel.

Mae ein telerau ac amodau arbennig ar gael am gyfnod dros dro o 23 Mawrth 2020 nes y clywir yn wahanol.

Rydyn ni’n gwerthfawrogi eich amynedd a’ch dealltwriaeth wrth i’r sefyllfa hon esblygu, ac fe hoffem eich sicrhau chi ein bod yn gwneud popeth posib i’ch helpu chi i deithio’n ddiogel ac yn hyderus. I gael y wybodaeth ddiweddaraf, edrychwch ar ein gwefan.

 

Mewn grym o: Ddydd Gwener 20fed Mawrth 2020 nes y clywir yn wahanol

 

MULTIFLEX

Bydd yr holl gwsmeriaid gydag un tocyn Multiflex neu fwy (swp) heb eu defnyddio ar 17 Mawrth 2020 yn derbyn ad-daliad. Mae hyn er mwyn cydnabod na fyddai’r cwsmeriaid wedi gallu defnyddio pob tocyn.

Bydd yr ad-daliad yn werth 1/12 o gyfanswm cost pecyn Multiflex ar gyfer pob tocyn heb ei ddefnyddio. Telerau arferol tocyn Multiflex yw nad oes modd eu had-dalu. Felly’n ystod y pythefnos nesaf, bydd ein partner manwerthu digidol yn gwneud ad-daliadau’n ôl i’r cerdyn a ddefnyddiodd y cwsmer i dalu am y tocyn/tocynnau, a bydd unrhyw docynnau heb eu defnyddio’n cael eu dileu o’r rhestr ‘Fy Nhocynnau’ gweithredol.

Ar 17 Mawrth 2020, cyhoeddodd y Llywodraeth arweiniad i aros gartref ac i beidio â theithio oni bai ei fod yn allweddol. Felly, byddai unrhyw un a brynodd docyn ar ôl 17 Mawrth 2020 yn bwriadu teithio er eu bod yn ymwybodol o’r cyfyngiadau ac felly nid ydynt yn gymwys i gael ad-daliad.

Os ydych yn gymwys, nid oes rhaid i chi wneud unrhyw beth i dderbyn ad-daliad.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost customer.relations@tfwrail.wales>