Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Teithio i Gastell Harlech ar y trên

Station Icon
Yr orsaf agosaf: Harlech

Location Icon
11 munud o cerdded  - gweld y map

 

Er ei fod yn cystadlu a chestyll Conwy, Caernarfon a Biwmares, mae’n debyg mai lleoliad y castell hwn yw’r mwyaf trawiadol o blith holl gestyll Edward I yng Ngogledd Cymru. 

Gyda chopaon garw Eryri’n gefndir iddo a golygfeydd lu o'r môr, mae Castell Harlech yn sefyll ar ben clogwyn creigiog sy’n edrych dros y twyni tywod islaw. Hwn hefyd yw'r castell agosaf i unrhyw un o’n gorsafoedd trenau, sef gorsaf Harlech.  
 
Gallwch chi gael rhagor o wybodaeth am Gastell Harlech a’i hanes drwy fynd i wefan Cadw

 

Rydyn ni’n gweithio gyda Cadw i gynnig mynediad i 2 am bris 1 i’w safleoedd hanesyddol. 

Gyda thocyn trên dilys, fe gewch chi ac un person arall 2 docyn mynediad am bris 1 ar yr un diwrnod â’ch taith*, ac oherwydd mai dim ond grisiau sy’n gwahanu Castell Harlech a'r orsaf drenau, mae hwn yn gyfle gwych i fanteisio ar y cynnig 2 am bris 1 heb orfod teithio’n bell rhwng y ddau le. 
 
*Telerau ac Amodau’n berthnasol. 

 • Gweler y telerau ac amodau
   • Cymhwysedd: Mae'r Cynnig yn agored i bob oedolyn 18 oed neu hŷn, ac eithrio gweithwyr yr Hyrwyddwyr a'u cydweithwyr neu eu hasiantau, teuluoedd uniongyrchol cyflogeion o'r fath ac unrhyw un arall sy'n gysylltiedig â'r Hyrwyddiad.
   • Mae'r Hyrwyddwr yn cadw'r hawl i ganslo neu newid yr Hyrwyddiad neu'r Telerau ac Amodau hyn ar unrhyw adeg cyn i'r cyfnod hyrwyddo ddod i ben. Mae'r cynnig ar gael i unrhyw un sydd wedi teithio ar y trên i unrhyw un o'r 20 o safleoedd Cadw â staff a restrir sydd â thâl mynediad
   • Rhaid i'r tocyn trên fod yn ddilys ar gyfer y diwrnod hwnnw. Gall hyn gynnwys tocynnau tymor dilys, tocynnau dwyffordd, tocynnau dwyffordd agored, tocynnau wythnosol, tocynnau crwydro, carnet/multiflex a thocynnau y tu allan i'r cyfnod brig. Bydd tocynnau ar ffonau symudol a derbynebau hefyd yn cael eu derbyn
   • Bydd tocynnau ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn rhai Trafnidiaeth Cymru hefyd yn cael eu derbyn, ond nid yw'r cynnig yn cynnwys rheilffyrdd treftadaeth na hamdden
   • Bydd y tocyn yn galluogi un unigolyn i gael mynediad am ddim, ac mae angen rhagor o docynnau trên dilys ar gyfer grwpiau dros ddau
   • Ddim yn ddilys ar y cyd ag unrhyw gynnig arall
   • Hyrwyddwr:
    Cadw Llywodraeth Cymru, Plas Caeriw, Uned 5/7 Cefn Coed, Parc Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QQ

Ewch ati i ganfod rhagor o gyrchfannau

Mae Cymru yn cynnig amryw o brofiadau – ewch i grwydro i bob twll a chornel!