Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Fe allwch chi arbed rhagor o arian wrth brynu tocynnau trên drwy ddefnyddio Cerdyn Rheilffordd. Dyma'n rhai mwyaf poblogaidd:

Cerdyn Rheilffordd i Ddau Berson (Two Together Railcard)

Os byddwch chi'n teithio gyda pherson arall, bydd y ddau ohonoch chi'n traean (1/3) i ffwrdd oddi ar bris tocynnau. Ewch i www.twotogether-railcard.co.uk. i gael rhagor o wybodaeth.16-17 Saver

Mae’r 16-17 Saver yn rhoi gostyngiad o 50% oddi ar docynnau Tymor Safonol, Cyfnodau Tawelach, Advance ac Unrhyw Bryd i bawb sy’n 16 a 17 oed.

 

Cerdyn Rheilffordd 16 - 25

Mae pobl ifanc 16 to 25 oed (a rhai ohonoch chi mewn addysg amser llawn) yn cael traean (1/3) i ffwrdd oddi ar bris tocynnau. Ac erbyn hyn, mae gostyngiadau i'w cael ar docynnau Advance Dosbarth Safonol a Dosbarth Cyntaf Trafnidiaeth Cymru. Ewch i www.16-25railcard.co.uki gael rhagor o wybodaeth.

 

Cerdyn Rheilffordd Teulu a Chyfeillion

Gyda Cherdyn Rheilffordd Teulu a Chyfeillion, fe allwch chi gael traean (1/3) i ffwrdd oddi ar brisiau tocynnau tren i deithio ledled Prydain. Ewch i www.familyandfriends-railcard.co.uki weld faint o arian y gallwch ei arbed. 

 

Cerdyn Rheilffordd y Cymoedd i Bobl dros 60 oed (Senior Railcard)

Gyda Cherdyn Rheilffordd y Cymoedd i Bobl dros 60 oed gallwch gael 1/3 i ffwrdd oddi ar brisiau tocynnau trên i deithio ledled Prydain..  Ewch i www.senior-railcard.co.uk i weld faint o arian y gallwch ei arbed a gwneud cais ar-lein.

 

Cerdyn Rheilffordd Pobl Anabl

Gyda Cherdyn Rheilffordd Pobl Anabl, gallwch gael traean (1/3) i ffwrdd oddi ar brisiau tocynnau trên i deithio ledled Prydain. Ewch i www.disabledpersons-railcard.co.uk i gael rhagor o wybodaeth. 

 

Cerdyn Gostyngiadau Teithio Canolfan Byd Gwaith

Gyda Cherdyn Gostyngiadau Teithio Canolfan Byd Gwaith gallwch arbed 50% oddi ar brisiau tocynnau trên. Mae’r cerdyn yn rhad ac am ddim ac mae wedi’i gynllunio i helpu pobl sy’n ddi-waith ar hyn o bryd i deithio i gyfweliadau swyddi am lai o gost. Bydd y cerdyn yn dod i ben ar ôl tri mis.

 

Gallwch arbed 50% ar y canlynol:

 • Tocynnau Diwrnod Unrhyw Bryd
 • Tocynnau Diwrnod Cyfnodau Tawelach Tocynnau tymor (hyd at dri mis)
 • I fod yn gymwys i gael Cerdyn Gostyngiadau

Teithio Canolfan Byd Gwaith mae’n rhaid eich bod chi’n hawlio:

 • Credyd Cynhwysol neu Lwfans Ceisio Gwaith rhwng 3 a 9 mis, os ydych chi’n 18-24 oed
 • Credyd Cynhwysol neu Lwfans Ceisio Gwaith rhwng 3 a 12 mis, os ydych chi’n 25 oed neu drosodd

Gallwch wneud cais am gerdyn yn eich Canolfan Byd Gwaith leol - i gael rhagor o wybodaeth, siaradwch ag un o’r cynghorwyr yno.
Nodwch: caiff cardiau eu rhoi yn dibynnu ar yr achosion unigol.

Cardiau Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru

Gallwch arbed llawer o arian gyda cherdyn rheilffordd Trafnidiaeth Cymru. Dyma sydd ar gael i chi:

 • Cerdyn Rheilffordd Calon Cymru

  • Am £10 y flwyddyn yn unig, mae’r cerdyn hwn ar gael i breswylwyr dros 16 oed sy’n byw ar hyd llinell Calon Cymru. Gallwch arbed 34% gyda Cherdyn Rheilffordd Calon Cymru. A gallwch fynd â hyd at dau blentyn rhwng 5 a 15 oed gyda chi am £2.00 yr un. Mae plant dan 5 oed yn teithio am ddim. Gallwch brynu un o’n swyddfeydd tocynnau yn Abertawe, Llanelli, Llandrindod ac Amwythig.

  • Mae Rheilffordd Calon Cymru yn rhedeg rhwng Abertawe, Llanelli ac Amwythig, ac yn mynd drwy Landrindod. Dim ond i deithiau lleol y mae'r gostyngiad yn berthnasol.

  • Cerdyn Rheilffordd Calon Cymru 

  • Cerdyn Rheilffordd Calon Cymru Map

 • Cerdyn Rheilffordd Pobl Hŷn

  • Os ydych chi dros 60 oed, gallwch arbed 50% ar Docynnau Dwyffordd Unrhyw Bryd a Chyfnodau Tawelach am flwyddyn gyda Cherdyn Rheilffordd Pobl Hŷn Cymru. Dim ond £10.00 mae’n gostio ac mae modd ei ddefnyddio ar gyfer teithiau ar hyd llwybrau lleol Caerdydd a'r Cymoedd.

  • Cerdyn Rheilffordd Pobl Hŷn

 • Cerdyn Rheilffordd i Fyfyrwyr ar gyfer Llwybrau Lleol Caerdydd a'r Cymoedd

 • Cerdyn Rheilffordd y Cambrian

  • Am £10 y flwyddyn, gallwch gael ⅓ oddi ar bris y rhan fwyaf o docynnau Dosbarth Safonol ar Reilffordd y Cambrian gyda Cherdyn Rheilffordd y Cambrian. Hefyd, gallwch ddod â hyd at ddau blentyn rhwng 5 a 15 oed gyda chi am £2.00 yr un. Mae plant dan 5 oed yn teithio am ddim. Mae rheilffordd y Cambrian yn rhedeg rhwng Pwllheli, Aberystwyth, Machynlleth, y Drenewydd, Amwythig a phob gorsaf rhwng y rhain.

  • Cerdyn Rheilffordd y Cambrian

 • Cerdyn Rheilffordd Sir Benfro

  • Am £10 y flwyddyn yn unig, mae’r cerdyn hwn ar gael i breswylwyr dros 16 oed sy’n mewn codau post penodol yn Sir Benfro. Gallwch arbed 34% gyda Cherdyn Rheilffordd Sir Benfro. A gallwch ddod â hyd at ddau blentyn rhwng 5 a 15 oed gyda chi am £2.00 yr un. Mae plant dan 5 oed yn teithio am ddim.

  • Gellir defnyddio Cerdyn Rheilffordd Sir Benfro ar gyfer teithiau yn Sir Benfro a rhai sy’n mynd ymlaen i Abertawe drwy Gaerfyrddin.

  • Gallwch brynu eich Cerdyn Rheilffordd Sir Benfro yn swyddfa docynnau Caerfyrddin neu Hwlffordd. Dim ond i breswylwyr sydd ag un o'r codau post isod y mae'r cerdyn rheilffordd ar gael: SA34 0; SA61 1; SA61 2; SA62 3; SA62 4; SA62 5; SA62 6; SA63 4; SA64 0; SA65 9; SA66 7; SA67 7; SA67 8; SA68 0; SA69 9; SA70 7; SA70 8; SA71 4; SA71 5; SA72 4; SA72 6; SA73 1;SA73 2; SA73 3.

  • Cerdyn Rheilffordd Sir Benfro

Beth os ydw i wedi gadael fy Ngherdyn Rheilffordd gartref?

 • Os nad ydych chi’n gallu dangos Cerdyn Rheilffordd pan fyddwch chi’n prynu tocyn neu pan fydd eich tocyn yn cael ei archwilio, bydd y pris heb ostyngiad yn daladwy fel pe na bai gennych chi docyn neu Gerdyn Rheilffordd.
 • O ganlyniad, ni ellir ad-dalu’r tocynnau hyn heb ostyngiad ond gellir ad-dalu’r rhan heb ei defnyddio o’r tocyn(nau) pris gostyngol - ar ôl tynnu'r ffi am weinyddu’r ad-daliad. Ni ellir ystyried unrhyw geisiadau dilynol neu ychwanegol am ad-daliadau.
 • Ni fydd Cerdyn Rheilffordd yn ddilys os bydd deiliad y cerdyn yn mynd ar unrhyw drên heb docyn pan oedd y swyddfa docynnau ar agor. Yn y sefyllfa hon, dim ond y tocyn Unffordd neu Ddwyffordd Unrhyw Bryd llawn y gall y cwsmer ei brynu ar y trên heb ostyngiad. Bydd plant sy’n teithio gyda chi yn talu am docyn plentyn arferol. Ar drenau talu ar y pryd neu pan fydd y swyddfa docynnau wedi cau, gall cwsmeriaid brynu tocynnau ar y trên am y pris gostyngol priodol. Mewn ardaloedd Tocynnau Cosb, dylai cwsmeriaid brynu trwydded i deithio cyn mynd ar y trên.
 • Rhaid i gwsmeriaid â thocynnau dwyffordd dros gyfnod ddal Cerdyn Rheilffordd dilys drwy gydol y daith yno ac yn ôl.

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

 • Dim ffioedd archebu
 • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}