Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Gyda’n gilydd fe wnawn ni gadw Cymru’n ddiogel

 

Cyfyngiadau teithio lleol – Bwrdeistref Caerffili

Mae Llywodraeth Cymru wedi tynhau’r cyfreithiau coronafeirws ar draws bwrdeistref Caerffili am 18:00 ar 8 Medi 2020, er mwyn atal yr achosion lleol o’r feirws rhag lledaenu.

Gallwch ddarllen canllawiau Llywodraeth Cymru yma.  

Rydyn ni eisiau eich sicrhau mai diogelwch a lles ein holl gwsmeriaid a’n staff yw ein prif flaenoriaeth yn ystod y Coronafeirws (COVID-19). Helpwch ni drwy ddilyn y canllawiau Teithio’n Saffach hyn.

Stay local  
 • Cadwch yn ddiogel - byddwch yn deithiwr cyfrifol, cynlluniwch eich taith ymlaen llaw a pheidiwch â theithio os ydych chi’n teimlo’n sâl
Avoid busy periods  
 • Osgowch y cyfnodau prysur - ceisiwch beidio â chyffwrdd arwynebau fel botymau, drysau neu eich wyneb a cheisiwch osgoi bwyta
Follow our latest travel advice, stay 2 metres apart  
 • Dilynwch ein cyngor teithio diweddaraf, cadwch eich pellter, golchwch eich dwylo’n rheolaidd neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo a gwisgwch orchudd wyneb *
Exercise while you travel  
 • Cadwch yn heini wrth deithio - os yw’ch taith yn fyr, ceisiwch gerdded neu feicio os gallwch chi.
Respect our staff and other passengers  
 • Parchwch ein staff a’r teithwyr eraill pan fyddwch chi’n teithio.

Consider wearing a face covering

 

 

 

 

 

*GORCHUDDION WYNEB

Mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus er mwyn helpu i atal y coronafeirws rhag lledaenu, oni bai eich bod wedi’ch eithrio. Dyna'r gyfraith.

Dewch â gorchudd wyneb gyda chi a’i wisgo cyn mynd i mewn i’r orsaf neu cyn mynd ar y bws neu’r trên.

Mae Llywodraeth Cymru’n argymell gwisgo gorchudd wyneb tair haen oherwydd gall fod yn anodd cadw pellter cymdeithasol ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Byddwch yn barchus, nid pawb sy'n gallu gwisgo gorchudd wyneb.

Does dim rhaid i blant dan 11 oed, pobl sy'n cael anawsterau anadlu neu bobl sydd â salwch neu nam corfforol neu feddyliol neu anabledd wisgo gorchudd wyneb.

Rhaid i blant dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb oni bai eu bod yn anabl neu’n dioddef o anawsterau anadlu.

Eithriadau Gorchuddion Wyneb Covid 19 Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi enghreifftiau o adegau pan nad oes rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb. Os ydych wedi’ch eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb, rydym yn eich cynghori i gael Waled Oren am ddim ac yn defnyddio ein Cardiau Eithriadau Waled Oren y gellir eu hargraffu i helpu i roi gwybod i’n staff. Dysgwch sut mae cael un o’n Waledi Oren

I gael cyfarwyddyd ewch i trc.cymru/cy/gorchuddion-wyneb I gael gwybodaeth sy’n benodol i deithio ar y trên yn Lloegr, ewch i www.nationalrail.co.uk.

 • Yr hyn rydyn ni’n ei wneud i’ch cadw chi’n ddiogel.

   • Mwy o lanhau ar drefnau ac mewn gorsafoedd.
   • Defnyddio cynnyrch glanhau cryfach.
   • Gosod hylif diheintio dwylo o amgylch gorsafoedd i gwsmeriaid a staff ei ddefnyddio
   • Cynyddu’r cyfleoedd i lanhau / golchi dwylo gyda pheiriannau hylif diheintio dwylo sy’n synhwyro symudiadau ar nifer o’n platfformau a’n cynteddau ac ar drenau.
   • Cynnal a chadw cyfleusterau golchi dwylo yn y toiledau.
   • Mae ein staff yn dilyn cyngor y GIG ar hylendid a glanhau.
   • Taliadau digyffwrdd ar gael, ynghyd â pheiriannau gwerthu tocynnau hunanwasanaeth ac e-docynnau ar y wefan, yr ap ac ar ddyfeisiau symudol.
   • Prynwch docynnau cyn mynd ar y trên gan y bydd y staff ar y trên yn rhoi blaenoriaeth i gyfrifoldebau eraill yn ymwneud â gofal a diogelwch.
   • Yn anffodus mae’r holl wasanaethau arlwyo ar drenau wedi’u hatal am gyfnod amhenodol.

 

RHAGOR O GYNGOR AR DEITHIO

Cyfyngiadau ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru o 18:00 ddydd Gwener 23 Hydref tan 00:01 ddydd Llun 9 Tachwedd 2020

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cyfyngiadau newydd i helpu i leihau lledaeniad coronafirws o 18:00 ddydd Gwener 23 Hydref 2020.
Bydd y cyfyngiadau hyn yn aros yn eu lle tan 00:01 ddydd Llun 9 Tachwedd 2020.

Yn ystod y cyfnod hwn:

 • arhoswch gartref oni bai bod gennych esgus rhesymol.
 • dim ond teithio os yw eich taith yn hanfodol.
 • gwiriwch cyn i chi deithio gan y bydd TfW yn rhedeg nifer llai o wasanaethau rheilffordd ac efallai y bydd rhai gwasanaethau hefyd yn newid neu'n cael eu canslo ar fyr rybudd.
 • ni fydd gwasanaethau rheilffordd o Gymru i Loegr na'r rhai a weithredir gan TfW yn Lloegr yn newid.

Os oes angen i chi wneud taith hanfodol rhwng Cymru a Lloegr, cofiwch y gallai gwahanol rheolau a chanllawiau fod ar waith yng ngwahanol wledydd y DU. Rhaid i chi ddilyn y canllaw hwn.

Gallwch ddarllen canllawiau Llywodraeth Cymru yma.

Wyneb I gael gwybodaeth sy’n benodol i deithio ar y trên yn Lloegr, ewch i www.nationalrail.co.uk.

 • Teithio i Gymru?
  Os ydych chi'n dod o ardal risg uchel neu risg uchel iawn, teithiwch dim ond os oes angen ar gyfer gwaith neu addysg. Gwiriwch gyngor Llywodraeth Cymru.

 • Mae llai o wasanaethau’n rhedeg ar hyd rhwydwaith trenau Trafnidiaeth Cymru. Mae amseroedd gwasanaethau wedi newid ac mae llai o seddi ar gael ar bob trên er mwyn i bobl allu cadw pellter cymdeithasol. Dyma fydd y drefn hyd nes y cyhoeddir yn wahanol.
 • Cofiwch y gall amseroedd trenau newid ar fyr rybudd. Chwiliwch am yr wybodaeth ddiweddaraf cyn teithio. Bydd yr wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau ar gael ar y wefan yma, ar yr Ap TfW Rail ac ar sgriniau gwybodaeth digidol mewn gorsafoedd.
 • Er mwyn gweithredu yn y ffordd fwyaf diogel, yn anfoddus nid yw ein trenau’n gallu stopio mewn nifer fach o orsafoedd.
 • Bydd trefniadau cadw pellter cymdeithasol mewn gorsafoedd ac ar drenau yn cynyddu amseroedd aros ac fe allant gyfyngu ar faint o bobl fydd yn gallu teithio yn ystod adegau prysur.
 • Bydd ciwiau mewn lleoliadau allweddol a phan fydd y trenau’n llawn, bydd angen i’r teithwyr ddisgwyl tan y gwasanaeth nesaf a fydd ar gael neu deithio mewn ffordd arall.
 • Teithio’n ddigyswllt: dylech brynu eich tocynnau ar ein ap a’r wefan hon cyn i’ch taith ddechrau. Bydd oriau agor swyddfeydd tocynnau gorsafoedd rheilffordd hefyd yn newid i adlewyrchu’r newidiadau hyn i wasanaethau trên.
 • Gwybodaeth am yr effaith ar eich gorsaf leol Mae ein gwasanaeth Cymorth i Deithwyr arferol yn dal ar gael i’r rheini sydd angen cymorth ychwanegol i deithio. Rydyn ni’n annog teithwyr i archebu'r cymorth cyn teithio – bydd hyn yn ein helpu i gynllunio a gwneud yn siŵr na fydd yn rhaid i chi ddisgwyl yn hir.
 • Yn anffodus, ond nid oes modd cadw seddi na chynnig gwasanaethau bwyd ar ein trenau ar hyn o bryd.

 

 

AR GYFER POBL SY’N CYNLLUNIO TAITH

Check your journey Contactless Payments Off peak travel
Cadarnhewch eich cynlluniau teithio gan
fod llai o wasanaethau
Defnyddiwch ddulliau talu digyswllt,
llwythwch Ap TfWRail i lawr neu
ddefnyddio ein gwefan.
Teithiwch yn ystod y cyfnodau tawel
os gallwch chi: 0930-1600 ac ar ôl 1830
Allow extra time Consider wearing a face covering Avoid touching unnecessary surfaces, wash hands regularly
Caniatewch amser ychwanegol i
deithio ar drên
Gwisgwch orchudd wyneb Peidiwch â chyffwrdd arwynebau heb
fod angen, golchwch eich dwylo’n rheolaidd
Check your journey Contactless Payments
Cadarnhewch eich cynlluniau teithio gan
fod llai o wasanaethau
Defnyddiwch ddulliau talu digyswllt,
llwythwch Ap TfWRail i lawr neu
ddefnyddio ein gwefan.
Off peak travel Allow extra time
Teithiwch yn ystod y cyfnodau tawel
os gallwch chi: 0930-1600 ac ar ôl 1830
Caniatewch amser ychwanegol i
deithio ar drên
Consider wearing a face covering Avoid touching unnecessary surfaces, wash hands regularly
Gwisgwch orchudd wyneb Peidiwch â chyffwrdd arwynebau heb
fod angen, golchwch eich dwylo’n rheolaidd

 

TUDALENNAU DEFNYDDIOL ERAILL

Cyngor ar deithio i deithwyr trên

Newid amseroedd trenau

Ad-daliadau

FAQ