Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Hoffem eich sicrhau chi mai diogelwch a llesiant ein holl gwsmeriaid a’n staff yw ein prif flaenoriaeth yn ystod y Coronafeirws (COVID-19) ledled y DU. Felly, rydyn ni’n cysylltu â chi i roi gwybod i chi am y mesurau rydyn ni wedi’u rhoi ar waith i’ch cadw chi’n ddiogel ar ein trenau a rhoi hyblygrwydd i chi o ran eich cynlluniau teithio.

Diolch am beidio â theithio gyda ni yn ystod y cyfnod eithriadol hwn. Mae hyn yn helpu i gadw’r trenau yng Nghymru yn glir ar gyfer gweithwyr allweddol a phobl sydd ag anghenion hanfodol. Hefyd, cofiwch fod yn rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drenau yn Lloegr.

Mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus er mwyn helpu i atal y coronafeirws rhag lledaenu, oni bai eich bod wedi’ch eithrio. Dewch â gorchudd wyneb gyda chi a’i wisgo cyn mynd i mewn i’r orsaf neu cyn mynd ar y bws neu’r trên.

Mae Llywodraeth Cymru yn argymell gwisgo gorchudd wyneb tair haen oherwydd gall fod yn anodd cadw pellter cymdeithasol ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Byddwch yn barchus, nid pawb sy'n gallu gwisgo gorchudd wyneb.

Does dim rhaid i blant dan 11 oed, pobl sy'n cael anawsterau anadlu neu bobl sydd â salwch neu nam corfforol neu feddyliol neu anabledd wisgo gorchudd wyneb.

Rhaid i blant dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb oni bai eu bod yn anabl neu’n dioddef o anawsterau anadlu.

I gael gwybodaeth sy’n benodol i deithio ar y trên yn Lloegr, ewch i www.nationalrail.co.uk

Os yw eich taith yn un hanfodol yng Nghymru, Teithiwch yn Saffach:

Stay local  
 • Cadw’n saff - yng Nghymru peidiwch â theithio dim ond os yw’n hanfodol er mwyn helpu pobl eraill nad oes ganddyn nhw unrhyw ddewis arall, a pheidiwch â theithio os ydych chi’n teimlo’n sâl
Avoid busy periods  
 • Osgowch y cyfnodau prysur - ceisiwch beidio â chyffwrdd unrhyw arwyneb fel botymau, drysau neu eich wyneb a cheisiwch osgoi bwyta.
Follow our latest travel advice, stay 2 metres apart  
 • Cadwch 2 fetr ar wahân, golchwch eich dwylo’n rheolaidd neu defnyddiwch hylif diheintio, a gwisgwch orchudd dros eich wyneb
Exercise while you travel  
 • Cadwch yn heini wrth deithio – os yw’ch taith yn fyr, ceisiwch gerdded neu feicio os gallwch chi.
Respect our staff and other passengers  
 • Parchwch ein staff a theithwyr eraill bob amser.

Cyngor teithio newydd a gyhoeddwyd ar 2 Mehefin:

 • Canllawiau Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yw Diogelu Cymru a pheidio â theithio oni bai fod eich taith yn hanfodol.
 • Mae llai o wasanaethau’n rhedeg ar hyd rhwydwaith trenau Trafnidiaeth Cymru. Ers dydd Llun 18 Mai 2020, mae amseroedd trenau wedi newid ac mae’r capasiti wedi’i gynyddu er mwyn gallu cadw pellter cymdeithasol yn well ar ein gwasanaethau. Dyma fydd y drefn hyd nes y cyhoeddir yn wahanol.
 • Mae gweithwyr allweddol sydd â chardiau adnabod swyddogol GIG yn cael teithio am ddim ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru, tan 24 Gorffennaf 2020.
 • Mae llai o wasanaethau saith niwrnod yr wythnos. Bydd rhywfaint o drenau ychwanegol yn rhedeg er mwyn diwallu gofynion teithio i’r gwaith mewn rhai ardaloedd trefol.
 • Cofiwch y gall amseroedd trenau newid ar fyr rybudd. Bydd yr wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau ar gael ar y wefan yma, ar yr Ap TfW Rail ac ar sgriniau gwybodaeth digidol mewn gorsafoedd. Chwiliwch am yr wybodaeth ddiweddaraf cyn teithio.
 • Os yw eich taith yn un hanfodol, caniatewch amser ychwanegol. Bydd trefniadau cadw pellter cymdeithasol mewn gorsafoedd ac ar drenau yn cynyddu amseroedd aros ac fe allant gyfyngu ar faint o bobl fydd yn gallu teithio yn ystod adegau prysur.
 • Pan fydd trenau’n llawn, byddwch yn barod i aros am y gwasanaeth nesaf, neu i deithio mewn ffordd arall.
 • Dyma wybodaeth am rai o’r ffyrdd eraill y gallwch deithio gyda ni
 • Teithio’n ddigyswllt: dylech brynu eich tocynnau ar ein ap ac ar y wefan hon cyn i’ch taith ddechrau.
 • Bydd oriau agor swyddfeydd tocynnau gorsafoedd rheilffordd hefyd yn newid i adlewyrchu’r newidiadau hyn i wasanaethau trên. Gwybodaeth am yr effaith ar eich gorsaf leol.
 • Mae ein gwasanaeth Cymorth i Deithwyr arferol yn dal ar gael i’r rheini sydd angen cymorth ychwanegol i deithio.
 • Nid yw’n bosib cadw sedd ar gwasanaethau Trafnidiaeth Cymru.
 • Er mwyn helpu i gadw pellter cymdeithasol, mae'r gorsafoedd canlynol ar Lein Arfordir y Cambrian ar gau dros o ddydd Llun 22 Mehefin am gyfnod amhenodol.
  Er mwyn i ni gadw pellter diogel rhwng y goruchwyliwr a’r cwsmeriaid, mae angen i allu defnyddio dau ddrws y trên. Yn anffodus, oherwydd bod platfform byr yn y gorsafoedd hyn, nid yw hyn yn bosibl.


Ydych chi'n gallu teithio rhyw fford arall?

YDYCH CHI'N GALLU TEITHIO RHYW FFORD ARALL?

 

I bobl sy’n cynllunio taith

Check your journey Contactless Payments Off peak travel
Gwiriwch eich taith gan fod llai
o wasanaethau'n
rhedeg
Y fford orau o dalu yw defyddio'r ap
TfW Rail
neu drwy dalu â cherdyn
digyswllt
Teithlwch yn ystod y cynfnodau tawel
os gallwch chi: 0930 - 1600 ac ar ôl 1830
Allow extra time Consider wearing a face covering Avoid touching unnecessary surfaces, wash hands regularly
Caniatewch amser ychwanegol
I deithio ar drén
Gwisgwch fasg Dylech osgoi cyffwrdd arwynebau'n
ddlangen. Golchwch eich dwylo'n
rheolaidd
Check your journey Contactless Payments
Gwiriwch eich taith gan fod llai
o wasanaethau'n
 rhedeg
Y fford orau o dalu yw defyddio'r ap
TfW Rail
 neu drwy dalu â cherdyn
digyswllt
Off peak travel Allow extra time
Teithlwch yn ystod y cynfnodau tawel
os gallwch chi: 0930 - 1600 ac ar ôl 1830
Caniatewch amser ychwanegol
I deithio ar drén
Consider wearing a face covering Avoid touching unnecessary surfaces, wash hands regularly
Gwisgwch fasg Dylech osgoi cyffwrdd arwynebau'n
ddlangen. Golchwch eich dwylo'n
rheolaidd

 

Tudalennau Defnyddiol Eraill

Cyngor teithio ar gyfer teithiau hanfodol ar drenau

Newid amseroedd trenau

Ad-dalu Pris Tocynnau

FAQ

 

 • NHS Guidance

   • Mae canllawiau presennol y GIG yn nodi y dylai’r cyhoedd ddim ond defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithiau hanfodol.
   • Ystyriwch eich amgylchiadau iechyd eich hun, gan barchu’r bobl eraill sy’n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus a dilyn canllawiau'r GIG. Wrth i’r sefyllfa esblygu, rydyn ni’n parhau i ddilyn cyngor gan Lywodraeth y DU a’r GIG, sydd ar gael yma: https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/
 • Beth mae Trafnidiaeth Cymru yn ei wneud o ran eich diogelwch a’ch lles chi.

   •  Glanhau mwy mewn trenau a gorsafoedd.
   • Defnyddio cynhyrchion glanhau cryfach.
   • Hylif diheintio dwylo mewn lleoliadau allweddol.
   • Cynnal a chadw cyfleusterau golchi dwylo yn y toiledau.
   • Mae ein staff yn dilyn cyngor y GIG ar hylendid a glanhau.
   • Taliadau digyffwrdd ar gael, ynghyd â pheiriannau tocynnau hunanwasanaeth ac e-docynnau ar y wefan, yr ap ac ar ddyfeisiau symudol.
   • Prynwch docynnau cyn mynd ar y trên gan y bydd y staff ar y trên yn rhoi blaenoriaeth i gyfrifoldebau eraill yn ymwneud â gofal a diogelwch.