Mynd ymlaen i’r prif gynnwys

Os oes gennych chi gwestiynau neu bryderon, byddem yn hapus iawn i’ch helpu. Gallwch gysylltu â ni ar y ffôn, drwy e-bost, twitter neu drwy ddefnyddio'r ffurflen isod.

Ffôn

Gallwch ein ffonio ni ar 0333 3211 202.

Rydyn ni'n agored rhwng 0800 a 2000 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a rhwng 1100 a 2000 ar ddydd Sul.

Os yw'n well gennych chi siarad gyda ni yn Gymraeg, ffoniwch 0333 3211 202 a dewiswch opsiwn 1.

Codir cost cyfraddau lleol ar alwadau i'n rhif o ffonau BT.

E-bost

Gallwch anfon e-bost atom: customer.relations@trctrenau.cymru

Twitter @TfWrail

Instagram @TfWrail

Facebook @TfWrail

Post
Gallwch anfon llythyr atom:

Cysylltiadau Cwsmeriaid
Trafnidiaeth Cymru
Gwasanaethau Rheilffyrdd
Tŷ’r Santes Fair 
47 Heol Penarth
Caerdydd
CF10 5DJ

 

Online
Name
address
address 2
We may need to share details of your form with other parts of the Transport for Wales Group or other train operators if your claim or comments relate to another company. Please tick this box if you are happy for us to share these details.

It will not affect your right to make a claim and give comments but may make it more difficult for us to resolve your case quickly. Please note - we will not share your information for marketing purposes. Completion of this form confirms that the information provided is correct to the best of your knowledge. Transport for Wales reserves the right to share your personal details with other Train Operators and relevant third parties to prevent fraud and we may prosecute any individual making fraudulent claims.
Online
Enw
address
address 2
Efallai y bydd rhaid i ni rannu manylion eich ffurflen â rhannau eraill o Grŵp Trafnidiaeth Cymru neu weithredwyr trenau eraill os yw’ch cwyn neu’ch sylwadau yn ymwneud â chwmni arall. Ticiwch y blwch yma os ydych chi’n fodlon i ni rannu’r manylion hyn.

Ni fydd hynny’n effeithio ar eich hawl i wneud hawliad a rhoi sylwadau ond efallai y bydd hi’n anoddach i ni ddatrys eich achos yn gyflym. Sylwch - ni fyddwn yn rhannu eich manylion at ddibenion marchnata. Drwy lenwi’r ffurflen hon, rydych chi’n cadarnhau bod yr wybodaeth sydd wedi’i darparu yn gywir hyd y gwyddoch chi. Mae Trafnidiaeth Cymru yn cadw’r hawl i rannu eich manylion personol â Gweithredwyr Trenau eraill a thrydydd partïon perthnasol i atal twyll a gallwn erlyn unrhyw unigolyn am wneud hawliadau twyllodrus.

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}