Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Rydym yn trawsnewid y ffordd o deithio

Sut mae hyn yn effeithio ar eich teithiau

Tra byddwn yn adeiladu rhwydwaith trafnidiaeth gwell dros y blynyddoedd nesaf, fe all olygu newid dros dro i’ch teithiau. Lle bo'n bosibl rydyn ni’n trefnu bod y gwaith trawsnewid yn digwydd yn ystod cyfnodau llai prysur er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl arnoch, ac rydym yn cynnig cysylltiadau didrafferth rhwng y gwasanaethau trên a bysiau.

 

Gwaith Trawsnewid Metro: Cam un:

Bydd cam cyntaf y gwaith trawsnewid yn dechrau ddydd Sadwrn 01 Awst 2020, gyda gwaith gwella ar linellau Treherbert, Aberdâr a Merthyr o orsaf Radur ymlaen.

Penwythnos 01/02 Awst 2020

  • Bydd gwasanaethau bws yn gweithredu yn lle gwasanaethau trên rhwng gorsaf Aberdâr a gorsaf Radur drwy gydol dydd Sadwrn 01 Awst.
  • Ar fore dydd Sul 02 Awst, bydd gwasanaethau bws yn gweithredu yn lle’r gwasanaethau trên ar draws rhwydwaith cyfan y Cymoedd, gan ymestyn drwy’r dydd ar gyfer gwasanaethau Aberdâr i Gaerdydd.

03 Awst – Rhagfyr

  • Bydd rhan enfawr o’r cam hwn yn dechrau ddydd Llun 3 Awst 2020 gyda gwaith gwella ar linellau Treherbert, Aberdâr a Merthyr o orsaf Radur ymlaen.

 

Gwaith trawsnewid - cam un: Awst – Mai 2021

Bydd cam cyntaf y gwaith trawsnewid yn dechrau ddydd Llun 3 Awst 2020 gyda gwaith gwella yn cael ei gynnal ar linellau Treherbert, Aberdâr a Merthyr o orsaf Radur ymlaen. Bydd y gwaith yn cael ei wneud yn hwyr y nos a dros nos rhwng nos Sul a nos Iau yn ystod y cyfnod hwn, a byddwn yn cau’r rhan hon o’r rhwydwaith rhwng 2000 a 0500.

  • Bydd bysiau yn rhedeg yn lle'r trenau i’n cyfnewidfa fysiau / trenau yng ngorsaf Radur ac oddi yno.
  • Bydd yr amserlen trenau arferol yn parhau i redeg rhwng Caerdydd Canolog a Radur tan ddiwedd y gwasanaeth.
  • Ni fydd hyn yn effeithio ar wasanaethau trenau cynnar yn y bore a bydd y rhain yn rhedeg fel arfer.

Metro transformation works phase 1 August to May 2021

 

Pa waith fydd yn cael ei wneud yn ystod y cyfnod hwn?

Y bwriad yw ymgymryd â phecyn cyfan o waith, gan gynnwys gwaith ar y cledrau a’r signalau yn ogystal â gwaith cynnal a chadw cyffredinol.

 

Pryd fydd yr amserlenni diwygiedig ar gael ar y systemau archebu ar-lein?

Yn sgil y Coronafeirws, rydym yn rhedeg llai o wasanaethau ar hyn o bryd a bydd amserlenni trenau yn cael eu llwytho i fyny i’r systemau archebu tocynnau ar-lein wythnos ymlaen llaw. Cofiwch fwrw golwg ar eich taith cyn teithio. Bydd amserlenni bysiau diwygiedig yn cael eu harddangos yn eich gorsaf leol o ddechrau mis Gorffennaf.

Please don’t forget that, at the current time, all our train services are only for key workers and essential travel. Our latest train travel advice is here

 

Beth alla i ei ddisgwyl pan fyddaf yn cyrraedd cyfnewidfa gorsaf Radur?

Bydd gorsaf Radur yn gweithredu fel y brif gyfnewidfa rhwng y gwasanaethau trenau a bysiau. Bydd timau gwasanaeth cwsmeriaid ar gael yng ngorsaf Radur i gyfeirio'r cwsmeriaid i’r gyfnewidfa ac ohoni yn y maes parcio gerllaw. Mae trafnidiaeth ffordd wedi cael ei threfnu i gyd-fynd â'r gwasanaethau trên fel nad oes yn rhaid I chi ddisgwyl yn rhy hir. Bydd cyfleusterau cysgodi a thoiledau ar gael.

 

Ble fyddaf i’n cael fy nghasglu neu fy ngollwng yn fy ngorsaf leol?

Mae’r rhan fwyaf o bwyntiau casglu / gollwng y gwasanaethau bysiau y tu allan i’r orsaf. Bydd digon o arwyddion ond gallwch ddod o hyd i’r lle i chi fynd i ddal y bysiau fydd yn rhedeg yn lle'r trenau yma (dolen) neu ar y Poster Gwybodaeth Ddefnyddiol yn eich gorsaf.

 

Fel arfer rwy'n mynd â beic ar y trên am fy mod ei angen i barhau â'm taith – oes modd i mi fynd â’m beic ar y bws?

Fel arfer ni chaniateir mynd â beic ar wasanaethau bysiau sy'n rhedeg yn lle’r trenau, ond lle bo modd gellir mynd â’ch beic yn ddibynnol ar ddisgresiwn y gyrrwr a’r lle sydd ar gael. Chi fydd yn gyfrifol am eich beic ar ein gwasanaethau bysiau, ac ni all Trafnidiaeth Cymru dderbyn unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw ddifrod.

 

Alla’ i fynd â’m ci ar y gwasanaeth bysiau?

Fel arfer ni chaniateir cŵn ar y gwasanaethau bysiau sy'n rhedeg yn lle’r trenau, ac eithrio cŵn tywys.

 

Alla’ i fynd â phram ar y gwasanaeth bysiau?

Caniateir pramiau, ond gofynnwn i chi eu plygu cyn mynd ar y bws

 

Faint o amser ychwanegol fydd mynd ar y bws yn ychwanegu at fy nhaith?

I gael yr union amseroedd, bydd yn rhaid i chi edrych ar eich teithiau penodol, ond dyma ganllaw ar gyfer rhai teithiau allweddol. Mae’r rhain yn seiliedig ar amseroedd ar gyfartaledd ar gyfer yr adeg y teithir gyda’r nos.

Route Amcan o amseroedd gwasanaethu bysiau
Radur  - Pontypridd 00:35 awr
Radur  - Merthyr Tudful  01:20 awr
Radur  - Aberdâr  01:20 awr
Radur  – Treherbert 01:25  awr

 

Alla’ i brynu tocyn ar y bws?

Nid oes cyfleusterau i brynu tocynnau ar y bysiau. Mae’n rhaid i chi brynu tocynnau cyn mynd ar y bws o’ch swyddfa docynnau lleol, peiriannau tocynnau, ar-lein yn trctrenau.cymru/cy neu ar ein ap TfWRail

 

A fydd modd i mi gael iawndal am fy nhocyn tymor?

Ni fydd disgownt ar gael i gwsmeriaid sy'n gorfod defnyddio gwasanaeth bws oherwydd ein bod yn dal i gynnal gwasanaethau. Ni fydd diwrnodau annilys na rhannol ad-daliadau ar gyfer yr ad-daliadau uchod

 

Rwy’n defnyddio cadair olwyn, alla’ i ddefnyddio'r gwasanaeth bws sy'n rhedeg yn lle'r trenau?

Mae mynediad ar gyfer cadeiriau olwyn am fod lloriau llwytho isel. I gael cyngor ac i drefnu cymorth ymlaen llaw, ffoniwch ein tîm Cymorth i Deithwyr ar 03330 050 501

 

Sign up for Metro updates

 

European Regional Development Fund Logo