Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Archebu cymorth arbennig

Rydyn ni am ei gwneud hi mor hawdd â phosib i chi deithio gyda ni ac rydyn ni’n cynnig cymorth o sawl math os oes gennych chi anghenion ychwanegol.

Fe wnawn ni ein gorau glas i’ch helpu chi bob amser, pa un a ydych chi’n teithio ar fyr rybudd neu wedi archebu cymorth ymlaen llaw.

I gael y gwasanaeth mwyaf effeithiol, rydym yn argymell archebu cymorth o leiaf 24 awr cyn i chi deithio (gallwch archebu’n gynharach eto os yw’n well gennych chi).

Mae ein gwasanaeth cymorth arferol i deithwyr yn parhau ar gyfer rheini sy'n gofyn am gymorth wrth deithio. Rydym yn argymell teithwyr i archebu cymorth cyn iddynt teithio - bydd yn gymorth mawr i ni wrth gynllunio a sichrau nad ydych yn sefyllian o gwmpas.

Ymrwymiad Cwsmeriaid TrC i 6 Awr o Gyfnod Archebu Cymorth i Deithwyr.

Mae Cymorth i Deithwyr yn system genedlaethol sy’n cael ei defnyddio gan bob cwmni trên, sy’n helpu gweithredwyr i drefnu Cymorth i Deithwyr ar gyfer cwsmeriaid anabl neu gwsmeriaid ag anawsterau symud.

Mae TrC wedi ymrwymo i’r system hon, ac mae gennym ni dîm arbenigol a fydd yn rhoi cyngor ynghylch teithiau, yn eich helpu chi i archebu cymorth ar draws holl Rwydwaith Rheilffyrdd y DU, i brynu’ch tocynnau ymlaen llaw ac i gadw seddi / lle ar ein trenau ac yn ein gorsafoedd.

Mae tîm gwasanaeth ffôn Cymorth i Deithwyr ar gael rhwng 8am a 10pm bob dydd (heblaw am Ddydd Nadolig), neu gallwch ddefnyddio ein proses archebu ar-lein 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos (heblaw am Ddydd Nadolig). (Gweler adran C Gwneud Rheilffyrdd yn Hygyrch TrC: Canllaw i Bolisïau a Gweithdrefnau.) 

I gael y gwasanaeth mwyaf effeithiol, rydym yn argymell eich bod yn archebu a threfnu cymorth o leiaf 6 awr cyn i chi deithio (Os ydych chi’n dymuno archebu rhwng 10pm ac 8am, defnyddiwch ein gwasanaeth archebu ar-lein).

Os ydych chi’n archebu cymorth ar gyfer y peth cyntaf y diwrnod canlynol, rydyn ni’n eich cynghori i gyflwyno’r archeb hon i’n tîm cyn 10pm ar y diwrnod cyn teithio i wneud yn siŵr bod hyn wedi ei gadarnhau.

Gallai oriau gweithredu ein tîm cymorth i deithwyr fod yn wahanol i oriau gweithredwyr trenau eraill.  Os byddwch defnyddio gweithredwr trenau arall yn ystod eich taith, bydd angen i ni gadarnhau eu rhan nhw o’ch taith. Os yw hyn y tu allan i’w oriau gweithredu, efallai na fyddwn yn gallu cadarnhau eich cais cyfan am gymorth.  Os felly, byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich dewisiadau teithio, gan gynnwys sut yr hoffech chi gwblhau eich taith.

Cewch archebu’n gynharach os hoffech chi.

Pan fyddwch chi’n archebu eich tocynnau: dewiswch yr help sydd ei angen arnoch o’n dewis o opsiynau (nifer ohonynt ar gael 24 awr y dydd)

Mae sawl ffordd o archebu:

  • Ar-lein - drwy ddefnyddio ein ffurflen archebu cymorth 
  • Ewch i’n gwefan: https://trctrenau.cymru/
  • Dros y ffôn: ffoniwch ein tîm Cymorth i Deithwyr ar 03330 050 501 (8am tan 10pm bob dydd heblaw am Ddydd Nadolig).
  • Drwy wasanaeth Testun y Genhedlaeth Nesaf: ffoniwch ein tîm Cymorth i Deithwyr drwy'r gwasanaeth cyfnewid testun ar 18001 03330 050 501 (8am tan 10pm bob dydd heblaw am Ddydd Nadolig). 

Gall ein tîm Cymorth wrth Deithio hefyd werthu tocynnau i chi a neilltuo seddau neu le i gadair olwyn (ar drenau lle mae gwasanaeth cadw seddi/lleoedd yn bosibl)

Os nad ydych wedi archebu cymorth arbennig, byddwn bob amser yn gwneud ein gorau i’ch helpu, ond gallai gymryd ychydig mwy o amser i drefnu’r cymorth y mae ei angen arnoch.

Ar gyfer National Rail

  • Ffôn: 03457 48 49 50 neu 0800 0223720 (Ar agor 24 awr y dydd bob dydd, heblaw am Ddydd Nadolig)
  • Ar-lein - Gwefan: https://www.nationalrail.co.uk/
  • Testun Uniongyrchol: 0345 60 50 600: (ar gyfer pobl sy’n drwm eu clyw neu’n fyddar)

Fydd galwadau’n costio dim mwy na galwadau i rifau daearyddol (01 neu 02), ac mae’n bosib eu bod wedi’u cynnwys mewn

 

Er bod modd archebu sedd neu le wedi’i gadw ar drenau sy’n cael eu tynnu gan locomotif rhwng Caergybi, Manceinion a Chaerdydd (i’r ddau gyfeiriad), dylech fod yn ymwybodol nad oes gan y gwasanaethau hyn doiledau hygyrch na drysau pweredig ac mai dim ond yn y cerbydau dosbarth safonol y mae lle i gadair olwyn wedi’i leoli (nid yn y cerbyd tŷ bwyta). Gall ein tîm Cymorth wrth Deithio (manylion cyswllt uchod) awgrymu gwasnaethau amgen ichi os oes rhaid. Fel rhan o’n hymrwymiad i hygyrchedd, caiff y trenau hyn eu hailwampio erbyn diwedd y flwyddyn eleni a byddant yn bodloni’r holl ofynion hygyrchedd cyfreithiol.