Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Archebu cymorth arbennig

Rydyn ni am ei gwneud hi mor hawdd â phosib i chi deithio gyda ni ac rydyn ni’n cynnig cymorth o sawl math os oes gennych chi anghenion ychwanegol.

Fe wnawn ni ein gorau glas i’ch helpu chi bob amser, pa un a ydych chi’n teithio ar fyr rybudd neu wedi archebu cymorth ymlaen llaw. I gael y gwasanaeth mwyaf effeithiol, rydym yn argymell archebu cymorth o leiaf 24 awr cyn i chi deithio (gallwch archebu’n gynharach eto os yw’n well gennych chi). Mae sawl ffordd o archebu:

  • Ar-lein pan fyddwch chi’n archebu eich tocynnau: dewiswch yr help sydd ei angen arnoch o’n dewis o opsiynau
  • Ar-lein gan ddefnyddio ein ffurflen archebu cymorth
  • Dros y ffôn: ffoniwch ein tîm Passenger Assist ar 03330 050 501 (Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn : 8yb i 8yh, Dydd Sul: 11yb i 8yh). Ar gau ar Ddydd Nadolig
  • Drwy Destun y Genhedlaeth Nesaf: ffoniwch ein tîm Passenger Assist drwy'r gwasanaeth trosglwyddo testun ar 18001 03330 050 501 (8am tan 8pm bob dydd ar wahân i ddydd Nadolig)

Gall ein tîm Cymorth wrth Deithio hefyd werthu tocynnau ichi a neilltuo seddau neu le i gadair olwyn (ar drenau lle mae gwasanaeth cadw seddi/lleoedd yn bosib).

Os nad ydych wedi archebu cymorth arbennig, byddwn bob amser yn gwneud ein gorau i’ch helpu, ond gallai gymryd ychydig mwy o amser i drefnu’r cymorth y mae ei angen arnoch.

Er bod modd archebu sedd neu le wedi’i gadw ar drenau sy’n cael eu tynnu gan locomotif rhwng Caergybi, Manceinion a Chaerdydd (i’r ddau gyfeiriad), dylech fod yn ymwybodol nad oes gan y gwasanaethau hyn doiledau hygyrch na drysau pweredig ac mai dim ond yn y cerbydau dosbarth safonol y mae lle i gadair olwyn wedi’i leoli (nid yn y cerbyd tŷ bwyta). Gall ein tîm Cymorth wrth Deithio (manylion cyswllt uchod) awgrymu gwasnaethau amgen ichi os oes rhaid. Fel rhan o’n hymrwymiad i hygyrchedd, caiff y trenau hyn eu hailwampio erbyn diwedd y flwyddyn eleni a byddant yn bodloni’r holl ofynion hygyrchedd cyfreithiol.