Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Os na allwch chi ddefnyddio’ch tocyn mwyach, efallai y bydd gennych hawl i ad-daliad.

Sut mae hawlio ad-daliad?

Os ydy’ch tocyn yn gymwys, gallwch hawlio ad-daliad drwy’r cwmni gwreiddiol y prynoch chi’r tocyn ganddo. Dyma sut:

  • Os ydych chi wedi prynu’ch tocyn ar-lein gennym ni, gallwch gael yr ad-daliad amdano drwy fynd i Fy Nghyfrif >> Archebion ac Ad-daliadau.
  • Os ydych chi wedi prynu’ch tocyn drwy beiriant tocynnau mewn gorsaf neu mewn swyddfa docynnau, ewch yn ôl i’r orsaf dan sylw a byddwn yn falch o’ch helpu.
  • Os ydych chi wedi prynu’ch tocyn gan gwmni arall, fel Trainline.com er enghraifft, cysylltwch â’r cwmni hwnnw’n uniongyrchol.

Bydd unrhyw ffi weinyddol a godir am ad-daliadau’n cael ei thalu’n ôl.

Alla i newid fy nhocyn?

Mae'n bosibl na fydd angen i chi newid eich tocyn os ydych chi ond yn dymuno teithio ar amser gwahanol. Os oes gennych chi docyn Anytime neu Off-peak, gallwch ddefnyddio ein cynllunydd teithiau ar-lein i weld a ydy’ch tocyn yn ddilys ar y trên rydych am deithio arno.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r tabl isod i weld a oes modd i chi newid eich tocyn. Os bydd angen newid rhywbeth, dyma sut mae gwneud hynny:

  • Os ydych chi wedi prynu’ch tocyn ar-lein gennym ni, gallwch ei newid drwy fynd i Fy Nghyfrif >> Archebion >> Newid Taith.
  • Os ydych chi wedi prynu’ch tocyn drwy beiriant tocynnau mewn gorsaf neu mewn swyddfa docynnau, ewch yn ôl i’r orsaf dan sylw a byddwn yn falch o’ch helpu.
  • Os ydych chi wedi prynu’ch tocyn gan gwmni arall, fel Trainline.com er enghraifft, cysylltwch â’r cwmni hwnnw’n uniongyrchol.
  Advance Anytime Off-Peak Super Off-Peak
Newid dyddiad le le le le
Newid amser le Dim angen. Teithio unrhyw bryd le le
Newid llwybr Na le* le* le*

Ad-daliadau am docynnau tymor

Efallai y bydd gennych chi hawl i gael ad-daliad am rywfaint o gost eich tocyn tymor. Mae'r swm yn dibynnu ar faint o ddiwrnodau rydych wedi’i ddefnyddio ar eu cyfer. Rydym yn cyfrifo swm ad-daliad ar sail faint rydych wedi’i ddefnyddio arno hyd at y dyddiad y byddwn yn ei gael yn ôl. Felly, cofiwch ddychwelyd eich tocyn cyn gynted ag y bo modd.

Sut bydd ad-daliad fy nhocyn tymor yn cael ei gyfrifo?

Mae ad-daliadau tocynnau tymor yn cael eu cyfrifo ar sail y tocyn neu’r tocynnau y byddech wedi gorfod eu prynu i wneud eich teithiau. Mae’n tabl yn rhoi enghraifft o’r ffordd rydyn ni’n cyfrifo ad-daliadau.

Ffigurau enghreifftiol ar gyfer tocyn tymor rhwng Caer a Manceinion Tocyn Tymor Wythnosol Tocyn Tymor Misol Tocyn Tymor Blynyddol
Cost y tocyn £71.40 £274.20 £2,856.00
Dilys am 7 diwrnod 1 mis 12 mis
Nifer y diwrnodau y’i defnyddiwyd 3 diwrnod 16 diwrnod 5 mis a 4 diwrnod
Tocynnau gofynnol ar gyfer y diwrnodau a ddefnyddiwyd 3 thocyn dwyffordd dyddiol 2 docyn wythnosol a 2 docyn dwyffordd dyddiol Gellir cael y cyfraddau ar gyfer cyfnodau o fis neu fwy drwy ddefnyddio tabl Ffactorau Cyfnodau ar sail pris Tocyn Tymor 7 Diwrnod.
Cost y dyddiau a ddefnyddiwyd £53.10 £178.00 £1,408.10
Cyfanswm yr Ad-daliad sy’n ddyledus £18.30 £96.20 £1,447.90

Mae gen i docyn heb ei ddefnyddio, alla i gael ad-daliad?

Rydyn ni’n fodlon rhoi ad-daliad am docynnau heb eu defnyddio ond i chi eu dychwelyd o fewn 28 diwrnod i’r dyddiad dod i ben. Allwn ni ddim rhoi ad-daliad am docynnau Advance.

Beth sy’n digwydd os bydd rhywbeth yn amharu ar fy siwrnai ac rwy’n dewis peidio â theithio?

Os bydd eich trên yn cael ei ganslo neu os bydd oedi, fe fyddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi os byddwch yn penderfynu peidio â theithio. Os ydych wedi cychwyn eich taith yn barod, byddwn yn rhoi ad-daliad i chi os byddwch yn penderfynu troi’n ôl.

Pryd alla i ddisgwyl derbyn fy ad-daliad?

Byddwch yn derbyn eich ad-daliad o fewn 28 diwrnod i dderbyn eich cais am ad-daliad. Dim ond am y tocynnau gwreiddiol y gallwn ni roi ad-daliad. N roddir ad-daliad am e-docynnau neu docynnau ar ffôn symudol.

Roedd y trên yn hwyr yn cyrraedd pen ei daith, beth sydd gen i hawl iddo?

Os bu oedi o 30 munud neu fwy ar ddiwedd eich taith ar y trên - a’n bai ni oedd hynny - byddwn yn ad-dalu rhywfaint o gost eich tocyn neu’r cwbl. Bydd y swm a gewch yn dibynnu ar ba mor hwyr oeddech chi'n cyrraedd. Gallwch hawlio gan ddefnyddio’n ffurflen hawlio.

 

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}